Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Fondy EU

Městská část Praha – Slivenec již od roku 2008 začala využívat možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na některé své projekty.

Přehled projektů


Komunitní centrum Na půdě                                                                                                                   

Registrační číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000148
Operační program Praha – pól růstu ČR
Číslo programu 07
Prioritní osa 07.3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Oblast podpory 07.3.56.3.1 – Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: IKOZ cz, s.r.o.
Projekt: Studio Daidalos – Ing. Jana Jelínková
Doba realizace: srpen – prosinec 2017
Celkové náklady: cca 7 mil Kč

V červnu 2016 jsme ve spolupráci se společností Instrategy Consulting, s. r.o. podali žádost o dotaci v rámci 17. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR- Projekt byl podpořen z ERDF a letos jsme na něj získali dotaci ve výši 3,1 mil Kč.

Samotná projektová příprava na rekonstrukci budovy začala vznikat již v roce 2009 v období, kdy se postupně aktivizovala občanská společnost a vznikl i klub seniorů Slivence a Holyně a jako hlavní překážka se ukázal právě nedostatek prostor pro společné setkávání či pravidelnou činnost klubu a různých spolků či zájmových skupin. Nový prostor nabídne vhodné zázemí pro pravidelné aktivity seniorů a návštěvníků včetně kuchyňky a sociálního zařízení s bezbariérovým přístupem, neboť součástí projektu je vybudování výtahu u zadního vchodu do úřadu. V rámci realizace bude také provedena úprava dvora a zadního vchodu úřadu.

Práce byly zahájeny v období prázdnin, a to demolicí starého domečku na dvoře úřadu. Dále probíhají práce na přípravě přístavby výtahu, úpravy jednotlivých částech budovy, které budou následně sloužit jako přístupy k výtahu. Již byla odkryta část střechy, kde vznikne nový arkýř pro prosvětlení nového půdního prostoru.

Slivenecký mramor č. 3/2017 – článek

 


Revitalizace parku v centru SlivencePrahaEU_OPPK

Registrační číslo projektu CZ.2.16/2.1.00/23528
Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Prioritní osa 2 – Životní prostředí
Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Gardenline, s. r. o.
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o.
Doba realizace: březen – září 2015
Celkové náklady: cca. 6,3 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byla revitalizace území parku, rybníka a jeho okolí v centru Slivence o celkové rozloze 5 302 m2. Revitalizace parku a jeho okolí je IV. realizovaná etapa velkého projektu Revitalizace centra městské části. V rámci projektu byly vybudovány nové pěší mlatové cesty, vydlážděn chodník,  umístěn nový mobiliář (herní prvky, lavičky, odpadkové koše, informační panel, stojan na kola), upravena hráz rybníka včetně instalace nového dřevěného mola a plata, vydlážděn hlavní prostor pod kavárnou, doplněno veřejné osvětlení a nově založen trávník a vysázeny nové lípy a trvalky. Vznikl tak nový multifunkční prostor v centru Slivence pro běžný denní provoz, relaxaci, odpočinek a pořádání různých společenských akcí.

Publicita projektu  – články Slivenecký mramor


Zateplení budovy sliveneckého klubu Švestka

Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25896logo_opzp
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 2.3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: Jiří Novák – Truhlář
Projektant: Ing. Jan Panoch
Doba realizace: duben – září 2015
Celkové náklady: cca. 2, 5 mil. Kč

V rámci projektu byly provedeny úpravy na snížení energetické náročnosti budovy čp. 22 v ul. Ke Smíchovu. Bylo kompletně zatepleno obvodové zdivo minerální vatou, proběhla výměna oken za nová dřevěná okna s trojsklem, výměna vstupních dveří objektu a zateplení vikýřových střech.  V budově je v současné době v provozu volnočasové centrum Klub Švestka a v přízemí objektu také Kavárna Selanka. Objekt, který se nachází přímo v centru městské části tak získal nejen nový pěkný vzhled (byla nově provedena i fasáda), ale také lepíš tepelné vlastnosti s pozitivním dopadem na provoz objektu.

Publicita – články v mramoru


Zateplení objektu šaten a instalace TČ

Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21997

logo_opzpOperační program Životní prostředí
Prioritní osa 2.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory 2.3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Příjemce: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitel: XEDOS s. r. o.
Projektant: Ing. Jan Panoch
Doba realizace: březen – červenec 2015
Celkové náklady: cca. 2, 4 mil. Kč

V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn objektu šaten ve sportovním areálu, zateplena a odizolována plochá střecha, dále byla vyměněna okna za izolační trojskla, udělána kompletně nová fasáda a instalace tepelného čerpadla jako nového zdroje vytápění a ohřevu teplé vody.

Publicita projektu – články v mramoru