Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Odpadové hospodářství

Aktuality


Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze

Informaci o této problematice přinášíme v několika jazykových mutacích


Kompostárna HMP ve Slivenci

  • Občané hl. m. Prahy zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Přijímat se bude odpad rostlinného původu, jako je suché listí (lze i listí z kaštanů, v omezené míře i z ořechů), tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny.
  • Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.

Více informací „Kompostárna“ a leták


Popelnice a bio-popelnice

  • každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt je povinna platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stejnou povinnost má i vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
  • bio-popelnice slouží k ukládání bioodpadu. Službu zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., jedná se o placenou službu, zájemce musí mít se svozovou společností uzavřenou smlouvu.

Více v rubrice „Potřebuji si zařídit…


 Velkoobjemové kontejnery

Služba je hrazena z rozpočtu Hlavního města Prahy a je určena pouze pro občany. V oblasti nakládání s odpady organizuje městská část pro své občany přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro:

objemný odpad z domácností,
bioodpad,
nebezpečný odpad,
dřevěný odpad
stavební odpad.

Zobrazit více…


Sběrné dvory v Praze

Na území hl. města Prahy, je pro potřeby občanů Prahy v současné době celkem 18 stabilních sběrných dvorů, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pro občany hlavního města, kteří prokáží trvalý pobyt na území hlavního města, je možnost ukládání určených odpadů zdarma.

Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat následující druhy odpadů:

Zobrazit více…


Elektroodpad

Pro sběr drobného elektroodpadu a baterií jsou umístěny kontejnery ve vstupní chodbě ÚMČ naproti poště.
Červený ECOBAT je určen pro sběr použitých baterií a akumulátorů.
Zelený REMASYSTEM slouží pro odkládání malých vysloužilých elektrospotřebičů.
Červený kontejner ASEKOL na stanovišti separovaného odpadu v ulici K Homolce je pro větší elektrospotřebiče.

Zobrazit více…


Separované odpady

V městské části je 16 stanovišť tříděného odpadu. Jejich provoz hradí hlavní město Praha a je pouze pro občany zdarma. Obchodníci a podnikající osoby jsou ze zákona povinni třídit odpady, ale musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností, nebo ukládat ve sběrném dvoře. Skladba stanovišť je stejná, třídíme papír, plasty, sklo a kartony. Rozdílná je četnost svozu jednotlivých stanovišť podle tak, aby nedocházelo k přeplňování.

Zobrazit více…


 Sběr textilu

Občané mohou odložit nepotřebné oblečení i hračky do kontejnerů na sběr textilu. K dispozici jsou dva kontejnery od společnosti Diakonie Broumov a jeden od společnosti Koutecký. Broumovské najdete ve Slivenci v ulici K Homolce a v Holyni na Náměstí pod Lípou. Kontejner Koutecký je v Habeši v ulici Frančíkova x K Cikánce.

Zobrazit více…