Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Místní poplatek za ubytování

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb., o místním poplatku z ubytovací kapacity. Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení.

Kdo platí poplatek a jaké má povinnosti:

Místní poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba (nebo jím zmocněná osoba), která přechodné ubytování poskytla. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájením provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Povinností ubytovatele je

  • včas a ve správné výši odvést místní poplatek na účet správce poplatku
  • vést přehledně evidenční knihu – ubytovací knihu, do které zapisuje, jméno a příjmení, adresu trvalého  místa pobytu nebo bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, dobu ubytování
  • evidenční knihu uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
  • zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
  • splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti nebo její změny. Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet  obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek a jeho placení:

Sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a den. Výše poplatku  je stanovena na základě vyplněného Přiznání k místnímu poplatku za ubytovací kapacitu. Poplatek  lze hradit osobně v hotovosti u správce místního poplatku na  Úřadě městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec, nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 500756998/6000 vedený u PPF banky,  a.s.. K identifikaci platby je nutné použít variabilní symbol 1345 přidělený správcem poplatku.

Sankce:

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a ve správné výši, může správce místního poplatku zvýšit poplatek nebo neuhrazenou část  až na trojnásobek.

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška hl.m. Prahy č.  27/2003 Sb., o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení.

Kdo platí poplatek a jaké má povinnosti:

Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba poskytující přechodné ubytování vybírá poplatek od ubytovaných pro městskou část

Povinnosti ubytovatele:

  • včas a ve správné výši odvést místní poplatek na účet správce poplatku
  • ohlášení činnosti nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti

Poplatek a jeho placení:

Sazba poplatku činí 15  Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení. Ubytovatel je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Výše poplatku  je stanovena na základě vyplněného Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Poplatek  lze hradit osobně v hotovosti u správce místního poplatku na  Úřadě městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec, nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 500756998/6000 vedený u PPF banky,  a.s.. K identifikaci platby je nutné použít variabilní symbol 1342 přidělený správcem poplatku při ohlášení činnosti.

Sankce:

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a ve správné výši, může správce místního poplatku zvýšit poplatek nebo neuhrazenou část  až na trojnásobek