Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa, obci, resp. městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Přiznání k poplatku podléhá každý pes starší 3 měsíců a to i pes, který je od placení poplatku osvobozen.

Povinnosti:

 • Do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost

– Přihlásit se k místnímu poplatku při vzniku ohlašovací povinnosti (nabytí psa, dosažení věku psa 3 měsíců, přihlášení chovatele k trvalému pobytu apod).
– Ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (čipování, přiznání ZTP-P, lovecké zkoušky, změna bydliště, důchod apod.
– Ohlásit každou skutečnost, která má za následek zánik poplatkové povinnosti (úmrtí psa, zaběhnutí, předání jinému chovateli, změna bydliště apod)

 • Psa staršího 6 měsíců nechat trvale označit každého psa čipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií nebo tetováním u veterináře nebo odborně způsobilé osoby.
 • Do 30 dnů od trvalého označení psa přihlásit psa do Evidence chovatelů psů na magistrátě. Agendu vede Odbor občansko-správní, Jungmannova 35/29, Praha 1
 • Po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele dodržovat čistotu veřejného prostranství (uklízet po svém psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.

Sazba poplatku:

 • Poplatková povinnost vzniká, mění se nebo zaniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poměrná část poplatku
 • základní sazba je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psy chované v rodinném domě je 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku:

 • nečiní-li více jak 600,-Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li více než 600,-Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku
 • Poplatek je splatný předem a bez vyměření. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Způsob placení

 • v hotovosti na úřadě MČ Praha-Slivenec
 • bezhotovostně na číslo účtu 500756998/6000 vedený u PPF banky

Variabilní symbol: minimálně 1341 nebo celý v.s. z minulého dokladu
Přesný variabilní symbol zjistíte u referenta životního prostředí.

Spec. symbol:

 • SLIVENEC        10xxx   (10+trojmístné číslo popisné)
 • HOLYNĚ           20xxx   (20+trojmístné číslo popisné)
 • CHATY             30xxx   (30+trojmístné číslo evidenční) – pro objekty bez čísla popisného

Úlevy a osvobození:

 • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP-P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
 • držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských
 • a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitel psa, který je uživatel honitby a kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
 • Každý chovatel (držitel) psa, chovaného na území hl. m. Prahy, povinen nechat psa (který je starší 6 měsíců) označit mikročipem nebo tetováním a pomocí registrační karty chovatele psa přihlásit do evidence Magistrátu hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1. Po splnění obou podmínek mu bude, u psa označeného mikročipem, ve dvou následujících letech poskytnuta sleva z roční sazby poplatku do výše maximálně 350,- Kč.

Dokumenty a doklady:

 • Přihlášení k poplatku: Občanský průkaz
 • Doložení nároku na osvobození: průkaz ZTP-P, potvrzení z útulku, osvědčení záchranářských nebo loveckých psů apod.
 • Doložení nároku na slevu: potvrzení o registraci na MHMP, rozhodnutí o starobním, vdovském, vdoveckém nebo sirotčím důchodu, složenka apod. Čestné prohlášení o příjmu.

Legislativa:

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. ve znění vyhlášky HMP č. 18/2004 Sb.

Formuláře: