Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název:
  Městská část Praha – Slivenec
 2. Důvod a způsob založení:
  Městská část Praha – Slivenec je součástí obce – Hl. m. Prahy v postavení veřejnoprávního subjektu (právnické osoby). Zřízení městských částí je upraveno příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn a doplnění, dále obecní vyhláškou č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.
  Posláním Městské části Praha-Slivenec je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 3. Organizační struktura
  starostka RNDr. Jana Plamínková
  1. zástupkyně starostky Ing. Simona Strauchová
  zástupkyně starostky Mg. Lenka Kudláková
  zaměstnanci úřadu
  Bohdana Růžičková – úsek občansko-správních agend
  Ing. Šárka Musilová – úsek stavební, majetku a investic
  Jana Valtrová – úsek doprava a životní prostředí, místní hospodářství
  Věra Blažková – úsek ekonomický
  Irena Krejčová – knihovnice
  Luboš Buriánek, Petr Syrový, Jarmila Macourková – údržba, úklid
 4. Kontaktní spojení
  adresa Úřad městské části Praha – Slivenec
  K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec
  telefonní čísla 251 818 044, 251 813 754
  fax: 251 818 587
  e-mail posta@praha-slivenec.cz
  slivenec@praha-slivenec.cz
  id dat. Schránky 7p9bt2g
 5. Bankovní spojení
  číslo účtu 500756998/6000, PPF banka a.s.
 6. Identifikační číslo (IČ)
  00 241 661
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
  CZ00241661-MČ není plátcem DPH
 8. Dokumenty
  Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
 9. Žádosti o informace
  Poskytnutí informace je možné žádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo podání: Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec
  Žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu.
 10. Příjem dalších žádostí a podání
  osobně podatelna Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
  telefonicky 251 818 044
  písemně Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
  elektronicky posta@praha-slivenec.cz, datová schránka 7p9bt2g
  faxem 251 818 587
 11. Opravné prostředky
  Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec.Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
 12. Formuláře
  v podatelně ÚMČ Praha – Slivenec, nebo elektronicky (úřad/potřebuji si zařídit/formuláře)
 13. Postupy na řešení životních situací
  Portál veřejné správy České republiky – www.portal.gov.cz
  Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – www.mvcr.cz
  Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
  v sekci Potřebuji si zařídit na tomto webu.
 14. Nejdůležitější předpisy
  Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
  Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č.   90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 je k nahlédnutí na podatelně úřadu nebo Sazebník úhrad.
 16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2015
 17. Seznam organizací
  ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16
  Veřejná knihovna Slivenec
  Volnočasové centrum – Klub Švestka
 18. Informační systém GORDIC (účetnictví)
  MUNIS (evidence obyvatel)
  MISYS (katastr nemovitostí)
  EMA (evidence majetku)
  ISEM (evidence majetku)

Ceník

Ověřování podpisů a listin
ověření podpisu: 30,- Kč
ověření kopie: 30,- Kč
Materiálové náklady
pořízení výtisku z tiskárny PC 3,- Kč (A4)
černobílá jednostranná kopie 2,- Kč (A4)
4,- Kč (A3)
černobílá oboustranná kopie 4,- Kč (A4)
6,- Kč (A3)
technický nosič dat (CD) 25,- Kč
jednostranná barevná kopie 30,- Kč (A4)
Vyhledání a zpracování informací
prvních 15 minut práce zdarma
každých dalších započatých 15 minut práce 80,- Kč
Poštovné dle váhy
Poštovné za zásilky je účtováno na základě aktuální ceny poštovních služeb platné v den odeslání dokumentu.
Požadované podklady jsou zasílány do vlastních rukou na doručenku (modrý pruh).
Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu i správní poplatek.
Náklady za expertní služby
V případě, že k poskytnutí informace je nutná součinnost s externím odborníkem, např. právník, autorizovaný inženýr apod., hradí náklady tohoto experta žadatel. O této skutečnosti musí být žadatel předem vyrozuměn.Určující podmínky
• Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
• Vydání informace je podmíněno zaplacením nákladů.
• Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.