Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

23. zasedání zastupitelstva 29. 5. 2017

Program 23. zasedání Zápis z 23. zasedání

23/2017 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společností Ingbau CZ, s.r.o. usnesení 284
23/2017 Uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Úpravy větracího systému s rekuperací v MŠ
Praha 5 – Slivenec, Ke Smíchovu 16“
usnesení 285
23/2017 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 321/1 a
321/3, v k. ú. Holyně
usnesení 286
23/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dokrytí integrace žáků na období 1.1. do 31.8.2017 pro základní školu usnesení 287
23/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství usnesení 288
23/2017 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na přípravu a zkoušku ZOZ usnesení 289
23/2017 Poskytnutí finančních prostředků na projekt v rámci Grantového programu v oblasti primární prevence ve školách – Všichni spolu usnesení 290
23/2017 Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Praha – pól růstu na akci Komunitní centrum Na půdě usnesení 291
23/2017 Přidělení finančních prostředků určených na II. kolo grantů v oblasti kultury a sportu usnesení 292
23/2017 Rozpočtové úpravy č. 4 usnesení 293 příloha
23/2017 Závěrečný účet hospodaření Městské části Praha – Slivenec za rok 2016 usnesení 294 ZÚ 2016
Komentář
příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
příloha 5
příloha 6
příloha 7
příloha 8
příloha 9
23/2017 Účetní závěrka MČ Praha-Slivenec za rok 2016 usnesení 295
23/2017 Účetní závěrka ZŠ a MŠ Praha-Slivenec za rok 2016 usnesení 296
23/2017 Přijetí darů na festival Slivenecké letnice usnesení 297 příloha
23/2017 Nesouhlas s výstavbou a provozem betonárny Slivenec na pozemku parcelní číslo 1743/7 v k. ú. Slivenec usnesení 298