Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

7. veřejné zasedání zastupitelstva 29. 4. 2019

Program 7. zasedání Zápis z 7. zasedání

7/2019 Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec na rok 2019 a Zápis z 1. jednání výboru usnesení 82 příloha
7/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č. 1705/1, v k. ú. Slivenec usnesení 83
7/2019 Přidělení finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč určených na II. kolo grantů usnesení 84
7/2019 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2018 s přílohami a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2018 usnesení 85 příloha
7/2019 Výsledky hlasování o projektech Participativního rozpočtu MČ Praha – Slivenec 2019 usnesení 86 příloha
7/2019 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Dodávka a instalace nábytku v novém pavilonu MŠ v ulici Frančíkova“ usnesení 87
7/2019 Přijetí daru ve výši 6000,- od pí. Lenky Lochmanové usnesení 88 příloha
7/2019 Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 89
7/2019 Sleva z měsíčního nájemného nebytového prostoru Ke Smíchovu 47/120 paní Lucii Javůrkové usnesení 90
7/2019 Ukončení nájemní smlouvy v bytě č. 6 v bytovém domě čp. 462 v ul. Ke Smíchovu usnesení 91
7/2019 Žádost o změnu územního plánu usnesení 92 příloha 1
příloha 2
7/2019 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ Praha – Slivenec“ se společností Gardenline, s.r.o. usnesení 93