Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2007

18. 4. 2007 – ŽELIV, PELHŘIMOV

Popis

Prohlídka kláštera v Želivu a návštěva muzea kuriozit a výstavy „Zlaté české ručičky“ v Pelhřimově

Okres Pelhřimov

Želivský klášter

Osudy želivského kláštera založeného v roce 1139 byly spletitější, než je u nás obvyklé. Jeho prvními obyvateli byli benediktini, kteří sem přišli ze Sázavského kláštera, ale již po deseti letech je vystřídali premonstráti z Porýní. Husitské války, za nichž byl dvakrát poničen, klášter přečkal. Hůře bylo v roce 1467, kdy ho král Jiří zkonfiskoval a vzápětí prodal Trčkům z Lípy. Vyhnaní premonstráti odešli do Jihlavy, kde jejich komunita o sto let později zanikla. O navrácení Želiva začali usilovat strahovští premonstráti, ale úspěchu se dočkali až v roce 1623. Následovala rychlá obnova kláštera, která byla po velkém požáru završena velkorysou přestavbou kostela a většiny klášterních budov. Klášter dokázal přečkat dobu josefínských reforem, další velký požár v roce 1907 a těžkou dobu druhé světové války. Zrušen byl teprve roku 1950 a načas se stal internačním táborem pro kněze a řeholníky nepohodlné tehdejšímu režimu. Poté zde byla umístěna psychiatrická léčebna. Řeholníci se sem vrátili v roce 1991 a začali s postupnou obnovou zanedbaného areálu.

Pelhřimov

Městská památková rezervace. Zbytky opevnění z poloviny 16. stol. s Rynáreckou (Horní) a Jihlavskou (Dolní) bránou. Renesanční zámek z 16. stol. přestavěn barokně roku 1766 (muzeum). Hodnotné renesanční, barokní a klasicistní domy. Centrální osmiboká kaple Bolestné P. Marie s dvojicí věží a ambity z roku 1712, další 4 kaple v okolí města. V Jihlavské bráně unikátní muzeum rekordů a kuriozit. V městě se koná každoroční festival rekordů a kuriozit.


9. 5. 2007 – HOUSKA, ÚŠTĚK, SOCHY V. LEVÉHO

Popis

Prohlídka hradu Houska, historického centra Úštěku, pěší výlet cca 4 km ze Želíz do Liběchova. Cestou do skal tesané sochy V. Levého.

Houska

Raně gotický hrad z konce 13. století, vystavěný na pískovcových blocích, koncem 16. stol. přestavěný renesanční zámek. V roce 1999 zpřístupněn veřejnosti. Z oken hradu Houska je nádherný panoramatický výhled – prý odtud spatříme až šestinu Čech! Cenná je hradní kaple s restaurovanými malbami ze 13. – 14. století, zajímavá je i Zelená světnice a Rytířský salonek. Na hradě se během roku konají různé kulturní akce – Kulturní léto s jarmarkem, Před branou do pekel (srpen), výstavy, koncerty, rytířské souboje, ukázky starých řemesel aj.

Úštěk

Městská památková rezervace Unikátní tzv. Ptačí domky, postavené italskými dělníky v 19. stol. ke skalní stěně. Pikartská věž z r. 1428, pozdě barokní kostel sv. Petra a Pavla z 18. stol. Na náměstí se natáčely některé scény „oscarového“ filmu Kolja.

Liběchov

Barokní zámek, v interiérech nástěnné malby J. Navrátila, v expozici asijské sbírky Náprstkova muzea, u zámku přírodně krajinářský park se sochařskou výzdobou.

Želízy

Letovisko, bývalé lázně, roubené a hrázděné lidové stavby. Východiště cest k Čertovým hlavám a Klácelce. Z centra Želízů se jde po žluté značce mezi domky k lesu, pak vzhůru k pískovcovým skalám a Čertovým hlavám, dvěma 9 metrů vysokým kamenným reliéfům hlav pohádkových bytostí od V. Levého ze 40. let 19. stol. Po cestě míjíme bohatou sochařskou výzdobu V. Levého.


30. 5. 2007 – TŘÍJEZERNÍ SLAŤ, ANTÝGL, SVATOBOR, HORAŽĎOVICE, PRÁCHEŇ

Popis

Pěší výlet cca 10 km z Modravy na Tříjezerní Slať s naučnou stezkou a na Antýgl, výhled na Pošumaví z rozhledny na Svatoboru, zámecká zahrada v Horažďovicích, prohlídka zříceniny hradu Prácheň.

Modrava

Ves na soutoku potoků Modravského, Filipohuťského a Roklanského. Bienertův závod na zpracování dřeva (dnes rekreační objekt), Klostermannova chata z r. 1924.

Tříjezerní slať

Tříjezerní slať je malé horské vrchoviště pramenitého typu (pod jihovýchodním svahem Oblíku -1224 m n. m.). Najdeme zde vše, co by správné horské vrchoviště mělo mít: v centrální živé části jezírka, pás klečoviny, který ji obklopuje a podmáčené smrčiny kolem otevřené plochy vrchoviště.

Krátká naučná stezka s přístřeškem a informačním panelem u vstupu umožňující pohodlnou prohlídku části s jezírky je v provozu od roku 1979.

Současná vegetace rašeliniště je rozčleněna do několika zón. Na otevřené, činné části se nalézají tři jezírka a typická vrchovištní květena. Tuto část obklopuje klečovina (jsou to porosty borovice – tento druh je botaniky nazýván “rašelinná” kleč). Silně zamokřený okraj rašeliniště se označuje jako lagg. Je to místo, kde prosakuje voda z vlastního rašelinného tělesa.

Antýgl

Zajímavý areál původní královské rychty z 18. stol., vyhlášený autokemp. Naučné stezky

Svatobor

Významný zalesněný vrch s turistickou chatou a 26 m vysokou kamennou rozhlednou z let 1934-35. Krásné výhledy na Pošumaví

Horaždovice

Městská památková zóna. Zbytky raně gotických městských hradeb s baštami, Červenou branou a dolní částí Východní brány. Gotický hrad přestavěný na renesanční zámek, barokně upravený (dnes muzeum), prohlídka zámecké zahrady. Raně gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1598, barokní kaple sv. Jáchyma a Anny z roku 1698, klášter minoritů s kostelem archanděla Michaela, pozdně renesanční mlýn barokní špitál, pozdně gotická kašna z r. 1503.

Z horažďovického náměstí se vydáme nenáročnou procházkou po zelené značce. Projdeme branou v městském opevnění, po mostě zdoláme Otavu, dáme se vpravo přes železniční trať a pak zvolna stoupáme kolem zahrádek, pak mezi loukami a poli ke dvoru Prácheň a vzhůru lesem ke zřícenině hradu Prácheň ze 14. stol., vystavěnému na místě přemyslovského hradiště z 10. – 12. stol. Z něj zůstal kostelík sv. Klimenta, nově vystavěný raně goticky ve 13. stol., obklopen hřbitovem.


27. 6. 2007 – LUBENEC, VALEČ, CHYŠE, ŽLUTICE, RABŠTEJN, LHOTA

Popis

Návštěva výroby vitráží v Lubenci, zámecká zahrada ve Valeči, zámek Chyše, městečko Žlutice, nejmenší město v ČR Rabštejn nad Střelou, návštěva u pěstitele leknínů ve Lhotě.

Lubenec

Obec Lubenec leží na starodávné spojnici Karlovy Vary – Praha. Jméno obce je české a je pravděpodobně odvozeno od slova dub – stromová kůra. První zmínka o těchto místech je datovaná 1057, kde naši předkové vykáceli prales a založili pole. Až do roku 1945 byla obec majetkem řady rodů významné české šlechty. Roku 1846 založena porcelánka – iniciály posledního majitele porcelánky Heinricha Reinla označovaly lubenecký porcelán donedávna.

Valeč

První doložená písemní zpráva o Valči pochází z roku 1358. Farní obec byla povýšena na městečko králem Vladislavem Jagellonským v roce 1514. Z pamětihodností: zámek Valeč, zámecký park, zámek s kostelem Nejsvětější Trojice, farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, Dům zámeckých kaplanů, městská památková zóna a sochy Matyáše Brauna.

Chyše

Původně gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek a v roce 1708 zřejmě F. M. Kaňkou upraven barokně a v letech 1856-58 novogoticky podle projektu I. Ullmanna. V r. 1917 zde jako vychovatel působil Karel Čapek. V přízemí malby od P. Brandla. V zámeckém sklepení lze vidět prvky z pozdně gotického období bývalého hradu. V r. 2005 byl obnoven zámecký pivovar. Exposice věnovaná K. Čapkovi.

Žlutice

Městská památková zóna. Renesanční radnice z 16. stol. upravená barokně, brána z roku 1680, zbytek zámku a městského gotického hradu. Gotický kostel sv. Petra a Pavla z 1. poloviny 14. stol. s renesančními figurálními náhrobky z 16. stol Barokní fara se slunečními hodinami. Barokní panský dvůr z r. 1860, u smírčího kříže. Novorománská rotunda sv. Jana Nepomuckého.

Rabštejn nad Střelou

Nejmenší město v Evropě. Zřícenina hradu ze 14. stol., nový zámek z r. 1705, klášter servitů ze 17. stol. adaptován na hotel U mnicha. Zbytky městského opevnění, četné barokní plastiky, smírčí kříž, roubené a hrázděné domy, původně gotický most přes Střelu, židovský hřbitov z 18. stol.

Lhota

návštěva u pěstitele leknínů ve Lhotě.


10. 9. 2007 – ROŽMBERK, VYŠŠÍ BROD, CHVALŠINY, KUKLOV

Popis

Prohlídka hradu Rožmberk nad Vltavou, prohlídka kláštera ve Vyšším Brodě, návštěva krokodýlí farmy ve Chvalšinách, prohlídka nedostavěného kláštera v Kuklově.

Rožmberk nad Vltavou

Městská památková zóna. Hrad z 13. – 14. stol., rodové sídlo Rožmberků, později přestavovaný, dnes ve stylu romantické gotiky z let 1840 – 57, s bohatými sbírkami. Tajemný příběh Bílé paní – noční prohlídky hradu. Pozdně gotický kostel P. Marie z 15. – 16. stol., pozdně gotická fara, renesanční a barokní domy s gotickými jádry, část hradeb ze 14. stol., židovský hřbitov.

Vyšší Brod

Městská památková zóna. Významný opevněný gotický klášter cisterciáků ze 13. – 15. stol. s kostelem Nanebevzetí P. Marie s cennou výzdobou, národní kulturní památka. Klášterní obrazárna s díly Mistra Vyšebrodského, knihovna se 70 000 svazky. V barokním druhém opatství Pobočka poštovního muzea v Praze s exposicí věnovanou dějinám poštovnictví.

Chvalšiny

Pozdně gotický kostel sv. Maří Magdaleny z let 1487 – 1507. Domy s gotickými a renesančními jádry, barokní radnice ze 17. stol.

Kuklov

Romantická zřícenina nedostavěného pozdně gotického kláštera a kostela sv. Ondřeje. Malé zbytky zdiva gotického hradu Kuglvajtu.


10. 10. 2007 – VELETOV, PARDUBICE, KUNĚTICKÁ HORA

Popis

Návštěva včelí farmy ve Veletově, města Pardubic a jeho zámku, hradu Kunětická Hora

Veletov

Včelí farma

Pardubice – zámek

Centrum Pardubického kraje, městská památková rezervace. Gotický vodní hrad ze 14. stol. přestavěn v 16. stol. Pernštejny a císařem Rudolfem II na výstavný renesanční zámek.

Kunětická Hora

Po Bořkově smrti se majitelé Kunětické hory střídali, aby v roce 1491 padl hrad do rukou mocného šlechtice Viléma z Pernštejna. Nastávající více než půlstoletí se neslo v duchu pozdně gotických a renesančních přestaveb. Na Kunětické hoře se za nově vybudovanými velkými okny otevíraly společenské sály a reprezentační síně. Tenkrát by snad nikoho nenapadlo říkat majestátní stavbě jménem „Kuňka“, jímž dnes hrad přátelsky a domácky častujeme. O tehdejším významu Kunětické hory svědčí návštěva krále Vladislava Jagellonského, který se přijel podívat, jak Vojtěcha a Jana – syny Viléma z Pernštejna – pasují na rytíře. Mimochodem, o slavné návštěvy neměl hrad nouzi ani o tři staletí později. To sem zavítal císař František I. a později i arcivévoda Ferdinand. Panovník se sice nechal slyšet, že by se chátrající stavbě mělo dostat pozornosti, ale jeho slova nikdo nevzal příliš vážně. Rekonstrukce se dočkala jen kaple a střecha nad velkou síní.


Průběh

Dne 10. 10. 2007 se uskutečnil první podzimní zájezd sliveneckých seniorů. Tentokrát přes Veletov a Pardubice na Kunětickou Horu. Veletovská rodinná včelí farma nám poskytla, kromě zajímavých informací o chovu včel, možnost nakoupit med, medovinu a jiné včelí produkty. To jsme mnozí uvítali. V pardubickém zámku, kam jsme se poté přesunuli, probíhala právě výstava hraček, skla, zbraní a pohlednic. Počasí nám přálo a tak prohlídka na hradu na Kunětické Hoře s úžasnou vyhlídkou byla příjemným završením zájezdu.galerie


31. 10. 2007 – RTYNĚ, MALÉ SVATOŇOVICE, TRUTNOV, BÍLÁ TŘEMEŠNÁ, NOVÁ PAKA

Popis

Dřevěná zvonice a muzeum Selského povstání ve Rtyni v Podkrkonoší, muzeum Bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, město Trutnov, roubené domky v Bílé Třemešné, muzeum drahých kamenů v Nové Pace.

Rtyně v Podkrkonoší

Jejím územím vedla od pradávna obchodní stezka zvaná „Kladská trhovka“. První písemná zpráva se datuje kolem r. 1367, kdy již obec patřila k největším v okolí. Za husitských válek byla Rtyně částečně vypálena. Při selských bouřích r. 1775 se stala centrem povstání ve východních Čechách. Nálezem černého uhlí koncem 16. století se postupně měnil způsob obživy obyvatel obce. K zemědělcům, tkalcům a formanům se přidávají horníci.

Malé Svatoňovice

Muzeum bratří Čapků

Trutnov

Leží v malebném údolí řeky Úpy. Pověst o vzniku Trutnova vypráví, že zakladatel města rytíř Trut svedl vítězný boj s bájným drakem. Tuto událost zobrazil na své lunetě v Národním divadle Mikoláš Aleš. Centrem města je Krakonošovo náměstí s domy se středověkým podloubím. V současnosti tu probíhá festival komorní hudby Trutnovský podzim, varhanní festival a koncerty Trutnovského adventu.

Bílá Třemešná

Roubené domky

Nová Paka

Bývalý klášter paulánů z r. 1655 s kostelem Nanebevzetí P. Marie z let 1709-24 od K. Dienzenhofera, od r. 1872 v areálu nemocnice. Novogotický kostel sv. Mikuláše, na Husově kopci dřevěný řeckokatolický kostelík Proměnění Páně a sv. Mikuláše, přenesený v roce 1930 z Podkarpatské Rusi. Zajímavé domy se zdobným portálem. Novorenesanční Suchardův dům z r. 1896, v němž je muzeum. Naproti muzeu je expozice drahých kamenů. Ve vitríně u Suchardova domu araukarit (zkamenělý strom).


Průběh

Druhý podzimní výlet se uskutečnil 31. 10. 2007. Měli jsme možnost navštívit kraj, o kterém psali Jirásek a Němcová – Náchodsko. Zajímavá byla prohlídka dřevěné zvonice ve Rtyni a procházka Malými Svatoňovicemi, rodištěm bratří Čapků. Polední zastávka v Trutnově nám umožnila nejen oběd, ale i pohled na spoustu typických roubených podkrkonošských chaloupek. V Nové Pace jsme v závěru celodenního výletu navštívili Klenotnici drahých kovů a také expozici o Spiritismu v Podkrkonoší – Suchardův dům.