Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zájezdy seniorů 2016

26. 5. 2016 – KROMĚŘÍŽ

Popis

Kroměříž – prohlídka města, zámku a Květné zahrady

Městská památková rezervace, areál zámku a historických zahrad, památka UNESCO. Město od r. 1260, po staletí v majetku olomouckých biskupů (arcibiskupů). Na místě bývalého biskupského hradu z 13. stol., postaven v letech 1686-98 monumentální barokní zámek s 86 m vysokou věží, národní kulturní památka, v interiéru sály s mimořádně cennou vnitřní výzdobou, mj. freskami F. A. Maulbertsche. V zámecké obrazárně díla evropských malířů z 15. – 18. stol.

Podzámecká zahrada typu anglického parku (64 ha), upravená v 1. polovině 19. stol., s romantickými stavbami a vodními plochami. Květná zahrada s monumentální 244 m dlouhou kolonádou, osmibokou rotundou, sochami, kašnami a bludišti. Části městských hradeb s Mlýnskou bránou, renesanční radnice z konce 16. stol., renesanční a barokní domy, církevní památky.

 


Průběh

Už jsme se na výlet těšili! Počasí bylo pro cestování příznivé, naše průvodkyně paní Pavla – jako vždy – odborně připravená, pohodlný autobus, dobrá nálada, žádný spěch, čas na klidný oběd. Co jsme všechno viděli?

Květnou zahradu založenou v 17. století olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtensteinu.  Zahrada je velmi krásná. Převládá jarní zeleň, odborně sestřihané keře do různých ornamentů, do volných prostor jsou vysazovány barevné jarní květy. Zahradníci mají smysl pro krásno. Zajímavá byla i Pomerančová zahrada, Květnice, Pstruží rybníky, zdobné kašny.

Arcibiskupský zámek přestavěný též v 17. století z bývalého biskupského hradu, s 86ti metrovou vysokou věží. V interiéru zámku jsou sály s mimořádnou cennou vnitřní výzdobou, zámecká obrazárna nám nabízí (po Národní galerii v Praze) druhý nejcennější soubor obrazů u nás. Můžeme tu spatřit díla takových velikánů, jako byli L. Cranach, B. Spranger, Hans von Aachen, J, Bassano a jiní. Mistrovský obraz Apollon a Marsyás od Tiziána, považovaný za nejcennější obraz na území našeho státu byl právě zapůjčen.

Podzámeckou zahradu typu anglického parku (64 ha), upravenou v 1. polovině 19. století s romantickými stavbami a vodními plochami.

Krása a jedinečnost byla potvrzena v roce 1998 zapsáním Květné zahrady spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Na ukončení prohlídky památek v Kroměříži jsme navštívili  barokní piaristický kostel sv. Jana Křtitele z 18. století.

Výlet byl mimořádně vydařený, plný pohody – i jízda autobusem po dálnici nebyla komplikovaná.


16. 6. 2016 – KESTŘANY, KRATOCHVÍLE, LOMEC, PÍSEK

Popis

Kestřany – ojedinělá obec v ČR se dvěma středověkými tvrzemi, Kratochvíle – prohlídka zámku a zahrady, Netolice – čas na oběd, Lomec – poutní místo s kostelem Jména Panny Marie, Písek – prohlídka města, volno

Kestřany

Neobvyklý areál tří panských sídel – Horní tvrze ze 14. stol, Dolní tvrze z počátku 15. stol. a raně barokního zámku z r. 1651 na místě třetí tvrze. Zámek zpustlý, obě tvrze, obklopené vodními příkopy, dochovány v původním stavu s branami, věžemi, baštami a paláci. Původně gotický kostel sv. Kateřiny, upravený barokně a přestavěný v letech 1852.

Kratochvíle

Rožmberský renesanční zámek ve stylu italských vil z konce 16. stol., obklopený vodním příkopem, s věžovitou branou na hospodářském předzámčí. Zámecká zahrada a park. V interiérech expozice českého animovaného filmu.

 Netolice

Městská památková zóna. Gotické a renesanční domy s mázhauzy, portály a podloubím, radnice z r. 1869. V jádru románský kostel sv. Václava z 13. stol. přestavěný goticky a barokně. Raně gotický kostel Nanebevzetí P. Marie z poloviny 13. stol. Renesanční pivovar, dva barokní obloukové mosty a sýpka ze 17. tol., lidové stavby se štíty z. 18. – 19. stol. Městské muzeum s rozsáhlými sbírkami. Archeopark.

Lomec

Kostel na Lomci nedaleko Netolic byl vystavěn v letech 1692-1702 jako naplnění slibu, který dal hrabě Karel Filip Buquoy. Ač šlo o místo mimo větší osídlení, byla zde v roce 1700 zřízena expozitura. Roku 1704 byl nový kostelík, postavený v poměrně netypické podobě solitérní věžovité stavby, vysvěcen. V roce 1720 byl kostelík mírně rozšířen přístavkem, obsahujícím sakristii, propojenou s lodí kostela. Ač se jedná o místo mimo větší osídlení, byla roku 1786 při kostele zřízena lokálie, která byla v roce 1859 povýšena na samostatnou farnost, zahrnující několik okolních vesnic. Bývalý lovecký zámeček nedaleko kostela byl adaptován na faru.

Za doby komunismu byly na relativně odlehlý Lomec umístěny Šedé sestry III. řádu sv. Františka, které si pro svou potřebu adaptovaly a rozšířily farní budovu. Stavba trvala celkem 15 let a na doporučení tehdejšího českobudějovického biskupa Josefa Hloucha ji vedl Zdeněk Jiráň z Českých Budějovic. Dokončený klášter, vzniklý přestavbou fary, vysvětil 3. listopadu 1979 tehdejší českobudějovický kapitulní vikář Josef Kavale.

 Písek

Městská památková zóna. Gotický most přes Otavu z konce 13. stol. národní kulturní památka. Části hradeb městského opevnění s baštou u Putimské brány. Západní křídlo královského hradu s palácem, v interiéru gotické malby (dnes Prácheňské muzeum). Domy s gotickými a renesančními jádry, pozdně barokní radnice z let 1740-64. Na novorenesančním hotelu Otava z r. 1899 obrazy podle kartonů M. Alše. Poutní raně gotický kostel Narození P. Marie se 74 m vysokou věží a jiné církevní památky. Technická památka – městská elektrárna.


Průběh

16. června 2016 jsme se vydali do jižních Čech, počasí bylo ráno proměnlivé, ale vylepšovalo se každou hodinu. Modrá obloha, teplo a slunce nás provázelo celý den. V Kestřanech jsme si prohlédli neobvyklý areál tří panských sídel – Horní tvrze ze 14. stol., Dolní tvrze z počátku 15. stol. a raně barokního zámku z r. 1651. Tvrze jsou obklopeny vodními příkopy, dochovány v původním stavu s branami, věžemi, baštami a paláci. Horní tvrz je velmi zpustlá. Přesto je celý areál velmi malebný.

Kratochvíle je jedna z našich nejkrásnějších renesančních staveb v malebné krajině mezi lesy, loukami a rybníky. Štuková a malířská výzdoba interiéru vily je mimořádná. Krásná byla i zahrada s květinami a bylinkami.

V Netolicích jsme si po obědě prohlédli náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie z 13. století, radnici, kašnu z r. 1677, barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého z r. 1738, podívali se k rybníku Mnich.

Těšili jsme se na Lomec (Lomeček), je od Netolic jen několik kilometrů vzdálený. Půvabný kostelíček, na zalesněném pahorku. Uprostřed kostela stojí hlavní oltář, je celý vyřezávaný. Nad ním je zavěšen svatostánek v podobě lucerny. V dolní části je malá soška Panny Marie. Kostelem nás provázela sestra z blízkého kláštera Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka. Okolí kostela je upravené, část slouží jako meditativní zahrada. Lomec je oblíbeným místem mnoha poutníků a turistů.

Poslední zastávkou byl Písek, přešli jsme Kamenný most na Velké náměstí, k Písecké bráně, krátce se zastavili v kostele Narození Panny Marie. Přes Alšovo náměstí jsme se pomalu vraceli k autobusu. Za Kamenným mostem jsme obdivovali sochy z písku a jako sladkou tečku si dali ledovou kávu v cukrárně u vody. Výlet byl opět povedený, klidný a pohodový.


22. 9. 2016 – KUKS, BETLÉM, LES KRÁLOVSTVÍ, HOŘICE

Popis

Kuks – hospital a muzejní lékárna, Braunův skalní betlém, Dvůr Králové – čas na oběd, Les Království – romantická přehradní hráz, Hořice – sochařská galerie v přírodě

Kuks

Barokní areál se zaniklou šlechtickou rezidencí z let 1694-1724 vybudovaný F. A. Šporkem při léčivých pramenech na obou březích Labe, národní kulturní památka, památková rezervace. Světská část na levém břehu z větší části zanikla. Dominantní špitální kostel Nejsvětější Trojice se špitálem milosrdných bratří, v něm rekonstruovaná barokní lékárna z r. 1711 s původním vybavením. Na terase před kostelem galerie vrcholně barokních soch M. B. Brauna z let 1712-18, vyniká zejména 12 alegorií Ctností a 12 Neřestí. Další plastiky v klášterní zahradě. Přístupné historické interiéry špitálu, kostel, lékárna, lapidárium soch, klášterní zahrada. Expozice Českého farmaceutického muzea Kouzlo apatyky.

Braunův skalní betlém

Unikátní a svým rozsahem ve světě ojedinělý soubor plastik pod širým nebem, vytesaných do pískovcových skal, dílo M. B. Brauna z let 1723-32, jedna z nejhodnotnějších památek evropského barokního umění. Jednotlivé scény: Studna Jákobova, Betlém, Vidění sv. Huberta, sv. Maří Magdalena, poustevník Onofrius, sv. Jan Křtitel, poustevník Juan Garin, umělá jeskyně se znakem Šporků.

Dvůr Králové nad Labem

Městská památková zóna. Zbytky hradeb s branami Horní a Šindelářskou. Renesanční stará radnice z r. 1572 zdobená sgrafity, renesanční a barokní domy s podloubím, secesní městská spořitelna z r. 1910, novorenesanční Hankův dům z 2. pol. 19. stol. Církevní památky.

Les Království – romantická přehradní hráz

Když se řekne přehrada, mnohý člověk si asi představí mohutné ošklivě šedé betonové monstrum, jehož základní funkcí je zadržovat vodu. Avšak není tomu tak u přehrady na Labi nedaleko Dvora Králové zvané Les Království (je možné se setkat s názvy Těšnov, Bílá Třemešná). Tato přehrada dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby. Prvotní myšlenka přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni doslova v měsíční krajinu. Bylo proto rozhodnuto vystavět dvě říční hráze, které by zadržovaly náhlé přívalové vlny. Jedna byla vystavěna pod Špindlerovým Mlýnem a druhá – Les Království – v úzkém údolí řeky nad Dvorem Králové.

Hořice

Území města bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají archeologické nálezy ze starší doby kamenné. První písemná zmínka o Hořicích pochází z roku 1143, kdy jsou Hořice zmíněny v zakládací listině Strahovského kláštera, v roce 1365 jsou již Hořice doloženy jako městečko. V době husitských válek v dubnu 1423 byla u Hořic (na vrchu Gothard 353 m) svedena bitva, kdy proti sobě stáli Jan Žižka se svým orebitským vojskem a Čeněk z Vartemberka s panskou jednotou. Žižkovo vojsko vyhrálo. Hořice jsou město kamene, známý je tzv. hořický pískovec. V roce 1884 byla v Hořicích založena známá odborná škola pro zpracování kamene, jíž prošla během její více než stoleté historie celá řada našich významných umělců – Mořic Černil, Ivan Jilemnický, Bohumil Kafka, Quido Kocián, Otakar Kubín, Jan Štursa, Marie Wagnerová-Kulhánková, Vladimír Preclík a mnoho jiných. Galerie kamenných plastik – na úbočí Gothardu je umístěna přírodní galerie kamenných plastik vzniklých během Hořických sochařských symposií pořádaných pravidelně od roku 1995.


Průběh

Čtvrtek 22. 9. – den jako na objednávku – nádherné podzimní počasí, kvalitní program a šikovní průvodci. Všem seniorům se výlet moc líbil. Navštívili jsme:

Lesní cestu zdobenou několika sochami Brauna, vynikal zejména Betlém.

Zámek KUKS – dnes opravená národní kulturní památka vybudovaná F. A. Šporkem při léčivých pramenech na obou březích Labe. Prošli jsme špitálním kostelem, barokní lékárnou s původním vybavením, obdivovali sochy M. B. Brauna – 12 alegorií Ctností, 12 Neřestí a další plastiky v klášterní zahradě. Zámek Kuks je šperk!

Přehrada „Les království“ – stylová architektura, v době naší krátké prohlídky byla nádrž přehrady málo naplněná vodou.

Hořice – město kameníků. Jak je město krásné a vyzdobené uměleckými sochami jsme poznali až při procházce parkem Smetanovy sady. Asi nejkrásnější z celého parku je Šalounova socha Krakonoše s dětskými postavičkami na dlani a větrem ve vlasech.  Hudebního skladatele Antonína Dvořáka zpodobnil sochař Miloslav Vávra.  Husitskou hlídku František Vejs. Krásná je i žákovská práce první sochařky z hořické odborné školy Karly Vobištové – Ptačí studánka i Jánošík od žáků kamenické školy Zábrodského a Bílka. Na podrobnější prohlídku města, parku, soch a hřbitova je potřeba alespoň jeden celý den.


13. 10. 2016 – STRŽ U STARÉ HUTĚ, SVATÁ HORA, PŘÍBRAM, VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Popis

Strž u Staré Hutě – památník Karla Čapka, Svatá Hora – slavné poutní místo, Příbram – město a volno, Vysoká u Příbramě – památník Antonína Dvořáka

Strž u Staré Hutě – památník Karla Čapka

Rybník (17 ha), pod jeho hrází empírový dům, původně ubytovna dělníků ze železáren. Po r. 1935 jej měli k dispozici manželé Čapkovi. V r. 1997 otevřena nová expozice věnovaná Karlu Čapkovi a jeho manželce Olze Scheinpflugové, r. 1998 expozice věnovaná Ferdinandu Peroutkovi a v r. 1999 samostatná expozice O. Scheinpflugové.

Svatá Hora – slavné poutní místo, Příbram

Mimořádně významné poutní místo, jeden z nejcennějších barokních areálů u nás, vybudovaný podle plánů V. Luraga v 17. stol. Kostel Nanebevzetí P. Marie, krápníková kaple sv. Maří Magdaleny, křížová cesta, od Příbrami sem vedou 460 m dlouhé Svatohorské schody, vybudované v r. 1727.

Vysoká u Příbramě – památník Antonína Dvořáka

Na západním okraji vsi anglický park s oborou (Rusalčino jezírko) a v něm novorenesanční zámeček z r. 1878 – v něm Památník Antonína Dvořáka, který tu často pobýval, dále část věnována hraběti Václavu Kounicovi a jeho choti herečce Josefině, makety scén Dvořákových oper, kostýmy hlavních postav Rusalky.


Průběh

Jeden z nejvydařenějších výletů pro seniory. Počasí bylo nevalné, zima a často pršelo. Program však byl zajímavý a do poslední chvíle naplněný kulturními zážitky. Strž – památník Karla Čapka je v novém kabátě, opravená, expozice upravená a doplněná. Vlastenectvím a vyjadřováním v rodném jazyce Karel Čapek dojímá dodnes.

Poutní místo Svatá Hora v Příbrami je také opravená, čistá a reprezentativní. Prošli jsme svatohorské ambity, prohlédli dekorativní obrazy představující záhady, zázraky a věci podivuhodné, které se děly na Svaté Hoře na přímluvu P. Marie. Dějiny Svaté Hory jsou nerozlučně spjaty se soškou Panny Marie Svatohorské umístěné v bazilice. Interiér baziliky zdobí nový oltář a zní nové chórové varhany. Pod oltářem ze stříbra je nádherný slivenecký mramor – zajeďte se tam podívat!

Vysoká u Příbrami – novorenezanční zámeček je památníkem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Prošli jsme rozsáhlým parkem, zašli v lese k Rusalčinu jezírku, prohlédli interiér muzea, dotkli se klavíru, na který skladatel pravděpodobně hrával.

Všechny výlety seniorů v letošním roce se vydařily. Děkujeme vedení Úřadu městské části Praha – Slivenec za veškerou podporu.