Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Finance a granty

Městská část má vlastní rozpočet a hospodaří s ním za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., Statut hl. m. Prahy. Na základě toho také městská část hospodaří se svěřeným majetkem hl. města Prahy a při nakládání s ním vykonává práva a povinnosti vlastníka v rozsahu daném tímto zákonem a vyhláškou.
Rozpočet městské části
Příjmy rozpočtu obecně tvoří více zdrojů financování:
  • státní dotace na výkon státní správy v rozsahu přenesené působnosti (cca 80 tis.)
  • dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro městské části – podle schválených ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy
    (stanovena kritéria pro výpočet podílu z 8% z oček. inkasa sdílených daní – min. FVz 2 900 Kč/1 obyv. MČ,max. FVz 5000 tis. Kč/1obyv. MČ, počet žáků v ZŠ a MŠ  1360 Kč/dítě, dorovnání FVz jednotlivých MČ na min. úroveň r. 2015)
    další kritéria: dle MČ Praha 1 – 22 tj. 30 % dle DPFOP (průměr za r. 2012-2014), a dále 30 % obyvatelé MČ, 10 % rozloha, 30 % počet dětí v MŠ a ZŠ, 20 % zeleň, 10 % plochy vozovek mimo správu TSK – podle schválených ukazatelů pro výpočet finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy
  • výnos daně z nemovitostí v k. ú. Slivenec a Holyně
  • případné získané dotace a granty
  • vlastní příjmy MČ z hlavní a vedlejší ekonomické činnosti
Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši nutné pro pokrytí nákladů na výkon činností MČ a plánovaných akcí.

Návrh rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na jednotlivé roky je předkládán ve formě přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností v návaznosti na schválený a upravený rozpočet předchozího kalendářního roku a očekávanou skutečnost roku následujícího a rozpočtový výhled. Návrh rozpočtu a rozpočtové úpravy vždy projednává a schvaluje zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec.