Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Listiny v báni kostela Slivenec

Pochválen budiž Pán Ježíš Kristus.

Větrem za podzimi roku 1909 p H.J.CH. utrpěla věž kostelní na plechovém krytu, který opraven býti musil. Při opravě shledáno, že i krovy chatrny a tudiž i ty vyměněny, nová koule zlacená pod kříž dána a střecha mědí pobita být musí. Makovice nížepsaným posvěcena a do ní vloženy mince a listina (při sejmutí dne 24.září 1910 nalezenou) stará, jakož i tato dne 1/10 1910. Téhož roku spásy Svatý Otec PIUS X. křesťanstvu vévodil. Císařem Rakouským a králem České naší země František Josef I., Arcibiskupem Kardinal Lev ze Skrbenských. Generálem a Velmistrem Rytíř. Řádu křižovníků č.h. byl Jeho Milost František Xever Marat, převorem Václav Weiser, farářem ve Slivenci děkan fr. De Paula Smolík, starostou J . Liška, rolník, řídícím školy a chůru Karel Pinkas

V roce tomto se kometa Halleyova, a kometa 1910 X. V měsíci září malé knížectví Černá hora povýšeno na králoství. V rakouském mocnářství nesjednocenost púolitická, rozervanost národní a hněv volnomyšlenkářů proti církvi.

Drahota nesmírná, cena peněz mizí a klesá.
Dejž, Bože milostivý, aby potomci naši až jednou v tyto řádky nahlédnou blaha a spokojenost plni, své zláté časy chválit si mohli!
Svatý Václave, Vévodo české země, pros za nás! Nedej zahynouti nám, ni budoucím
Kyrie eleison !!

Slivenec dne 30/9 1910

Fr. Paula Smolík děkan a farář !
Práci tesařskou firma Ant. Kubeš Praha III
Klempířskou Frant. Bouška, Praha I
Polír Frant. Bobek
Frant. Tůma a Klemp


PROMEMORIA (na paměť)

Dne 30.srpna Léta Páně 1865 povstal po druhé noční hodině v okolí Pražském prudký vítr, spojený s nepřetržitým blískáním, že se zdálo, jakoby nebeská obloha v ohnivý plamen se byla proměnila, a všemu záhubnou zkázou hrozila, přitom bylo taky neustálé rachocení a praskot hromu se spojení s krupobitím, což učinilo na každého hrůzný dojem. Lidé vstávali s lože omámení, nevědouce, co se dále díti bude, a pláč ustrašených dítek byl všeobecný. Tento živelný úkaz, jakéhož i nejstarší lidé nikdy před tím nebyly pamětníky, zuřil jenom asi deset minut, obloha se zahalila zase v temnost, hrom a krupobití utichlo, vichřice se usadila, a jen ještě silný déšť neboli lijavec přetahoval tichost noční. Krátká byla sice doba, co ono hrůzyplné divadlo trvalo, ale škoda byla dosti znamenitá, kterouž vichřice na staveních a v zahradách učinila, neboť tato na místech, kam se celou prudkostí svou hnala, trhala nejpevnější stavební krytby, a lámala mnohé dávnověké hmotné kmeny, ješto dřívějším návalům šťastně byly odolaly. K velikému štěstí bylo toho času již po žních, jinák by všeliký druh obilní krupobitím býval zničen a zahuben. Zde ve Slivenci byly téměř všecky střechy méně porouchany, skleněná okna vytlučené, větve v zahradách ulámané, ovoce se stromů setřesené, u kostela vysoký kříž dřevěný u samého soklu kameného přelomen, báň na věži se železným křížem sehnutá, kteráž se potom musela sejmouiti, a že již dříve porouchaná, novou dosaditi.

Tuto báň, v kteréž tento spisek je uložen, posvětil jsem já nížepodepsaný a pomodlil jsem se s milými osadníky svými, aby Svrchovaný Hospodin zdejší osadu, jak nyní tak i budoucně pro všecky časy ráčil vzíti pod mocnou svou ochranu, aby v ničem neutrpěla jakou záhubu a zkázu i učiňte i vy tak, pomodlete se za nás za své předky, až toto čísti budete…. (dále nečitelné), ….. bývalé vrchnosti své něco peněz v náhradu za prastarodávné povinnosti složili. Za tou příčinou byla stanovena zláštní císařská komise, kteráž vyšetřovala, kolik peněz, neboli jak velký kapitál jeden každý robotník má složiti. Domkářům se ruční jejich robota beze vší náhrady odpustila, a náhrada za potažní robotu byla levná, neboť ve Slivenci bylo 8 celých sedláků , 5 polosedláků a 8 chalupníků, a výkup celé roboty této obce obnášel toliko jen 2350 zlatých konvenční mince. V obci Holíňské byli 3 celosedláci, 1 polosedlák, 9 chalupníků a výkup ze vší roboty obce této byl ustanoven na složení 792 zl. 20 kr.

Tím že přestala robota, přestaly taky vrchnostenské ouřady /zde ve Slivenci nebýval za těch časů ouřadník, ouřadování politické stávalo se na Křižovnockém statku Dobřichovickém/ a nastaly za to císařské ouřady okresní, takový ouřad byl taky na Zbraslavi pro zdejší vůkolní obce ustanoven. Zavedením a rozmnožením těchto císařských ouřadů nastaly velké daně a velké platy, kteréž od roku více a více rostly, tak že mnozí rolníci zatoužili po starých časech a ohledně pořádku po starých vrchnostenských ouřadech.

K tomuto spisu přiložen je taky seznam všech kněží z rytířského řadu Křižovnockého s červenou hvězdou, toho času žijících.

Svěcení báně a zhotovení tohoto spisu dálo se dne 31.Října 1865. ve svatvečer před svátečním dnem Všech Svatých ode mně nížepodepsaného, jenž jsem:

Karel Havránek, toho času farář Slivenecký, spolu oud z řádu Křižovnického Jan Bořický, toho času učitel v Slivenci
Výbor obce Slivenecké a Holínské pozůstával tohoto roku z následujících gruntovníků :

Matěj Liška, starosta ze Slivence
Jan Karoch, radní
Václav Síla, výbor
Václav Kronholý, výbor
Josef Černý, výbor
František Kříž, výbor
Josef Lefler, výbor
Jan Babička, výbor
Josef Novák, výbor
Jan Breycha, radní z Holíně
Matěj Breycha, výbor
Školní dohlížitel byl Jiří Zeman ze Slivence.
Kostelníci : Tomáš Řezníček a Jan Žilina, oba ze Slivence.