Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Odpadové hospodářství

Aktuality


Kam s použitými pneumatikami?

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru ZDARMA.
Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik z místa zpětného odběru zdarma. Odevzdáním v síti společnosti ELTMA se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.

Zpětný odběr se provádí:

  • bez vazby na nákup zboží či služeb
  • bez ohledu na značku pneumatik
  • BEZPLATNĚ

Místem zpětného odběru v naší městské části je:
Autoservis Holyně,  Irena  Masopustová,
U Náhonu 161/2, Praha – Holyně.


Praha zapůjčuje kompostéry

V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. Více v tiskové zprávě.


Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze

Informaci o této problematice přinášíme v několika jazykových mutacích


Kompostárna HMP ve Slivenci

  • Občané hl. m. Prahy zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Přijímat se bude odpad rostlinného původu, jako je suché listí (lze i listí z kaštanů, v omezené míře i z ořechů), tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny.
  • Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.

Více informací “Kompostárna” a leták


Popelnice a bio-popelnice

  • každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt je povinna platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stejnou povinnost má i vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
  • bio-popelnice slouží k ukládání bioodpadu. Službu zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., jedná se o placenou službu, zájemce musí mít se svozovou společností uzavřenou smlouvu.

Více v rubrice “Potřebuji si zařídit…


 Velkoobjemové kontejnery

Služba je hrazena z rozpočtu Hlavního města Prahy a je určena pouze pro občany. V oblasti nakládání s odpady organizuje městská část pro své občany přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro:

objemný odpad z domácností,
bioodpad,
nebezpečný odpad,
dřevěný odpad
stavební odpad.

Zobrazit více…


Sběrné dvory v Praze

Na území hl. města Prahy, je pro potřeby občanů Prahy v současné době celkem 18 stabilních sběrných dvorů, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pro občany hlavního města, kteří prokáží trvalý pobyt na území hlavního města, je možnost ukládání určených odpadů zdarma.

Ve sběrných dvorech mohou občané odevzdávat následující druhy odpadů:

Zobrazit více…


Elektroodpad

E-BOX kontejner – pro sběr drobného elektroodpadu a baterií je umístěn ve vstupní chodbě ÚMČ naproti poště.
Do nového E-boxu je možné odkládat : baterie a akumulátory – do horní označené části a do dolní části  drobné elektrozařízení – např.  kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony.
Zářivky a žárovky do e-boxu nepatří,  můžete je odevzdat v budově úřadu u paní Jany Valtrové Vávrové.
Nahradil bývalý Červený ECOBAT sběr použitých baterií a akumulátorů a Zelený REMASYSTEM pro odkládání malých vysloužilých elektrospotřebičů.

Červený kontejner ASEKOL na stanovišti separovaného odpadu v ulici K Homolce je pro větší elektrospotřebiče.

Zobrazit více…


Separované odpady

V městské části je 16 stanovišť tříděného odpadu. Jejich provoz hradí hlavní město Praha a je pouze pro občany zdarma. Obchodníci a podnikající osoby jsou ze zákona povinni třídit odpady, ale musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností, nebo ukládat ve sběrném dvoře. Skladba stanovišť je stejná, třídíme papír, plasty, sklo a kartony. Rozdílná je četnost svozu jednotlivých stanovišť podle tak, aby nedocházelo k přeplňování.

Zobrazit více…


 Sběr textilu

Občané mohou odložit nepotřebné oblečení i hračky do kontejnerů na sběr textilu. K dispozici jsou dva kontejnery od společnosti Diakonie Broumov a jeden od společnosti Koutecký. Broumovské najdete ve Slivenci v ulici K Homolce a v Holyni na Náměstí pod Lípou. Kontejner Koutecký je v Habeši v ulici Frančíkova x K Cikánce.

Zobrazit více…