Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Odpadové hospodářství

Aktuality

 


Směsný odpad – popelnice

Více v rubrice “Potřebuji si zařídit…


Bioodpad

V rámci podpory domácího kompostování hlavní město Praha podalo žádost o dotaci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. Předmětem projektu je pořízení 1750 ks kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny zájemcům. Žadatelem o kompostér je fyzická osoba. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na vlastním či pronajatém oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. Více v tiskové zprávě.

Dejte BIOodpadu 2. šanci!

Pořiďte mu hnědou BIOpopelnici

Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.

 

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/
e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz
registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

 

 

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

Četnost obsluhy/objem nádoby 1x ze 2 týdny 1x za týden 2x za týden
120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Nenechte živiny odlétat komínem
Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás všech.

Do kompostu s ním!
Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.

Neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství směsného odpadu. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně dokáže zmenšit objem pražských odpadků o už zmíněnou pětinu. Což je dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.

ANO

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

NE

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka (včetně skořápek)
 • zbytky obsahující suroviny živočišného původu
 • prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky

Kompostárna HMP ve Slivenci

 • Občané hl. m. Prahy zde mohou měsíčně zdarma uložit až 250 kilogramů biologicky rozložitelného odpadu. Přijímat se bude odpad rostlinného původu, jako je suché listí (lze i listí z kaštanů, v omezené míře i z ořechů), tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny.
 • Za každých 5 kilogramů odevzdaného bioodpadu si navíc každý bude moci po roce zdarma odnést 1 kilogram kompostu k využití na své zahrádce.

Více informací “Kompostárna” a leták


Tříděné odpady

 • V městské části je 17 stanovišť tříděného odpadu. Jejich provoz hradí hlavní město Praha a je pouze pro občany zdarma.
 • Skladba stanovišť je stejná, třídíme papír, plasty, sklo a kartony. Rozdílná je četnost svozu jednotlivých stanovišť podle tak, aby nedocházelo k přeplňování.
 • Obchodníci a podnikající osoby jsou ze zákona povinni třídit odpady, ale musí mít uzavřenou smlouvu se svozovou společností, nebo ukládat ve sběrném dvoře.
 • Pro občany naší městské části jsme získali od Magistrátu hl. m. Prahy  300 ks sad tašek na tříděný odpad (papír, sklo, plast a kartony). Sadu (vždy jedna sada na domácnost) si můžete vyzvednout u paní J. Valtrové v úředních hodinách (po a  st 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00 hod) na ÚMČ.

Zobrazit více…


Velkoobjemové kontejnery

Služba je hrazena z rozpočtu Hlavního města Prahy a je určena pouze pro občany. V oblasti nakládání s odpady organizuje městská část pro své občany přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro:

 • objemný odpad z domácností,
 • bioodpad,
 • nebezpečný odpad,
 • dřevěný odpad,
 • stavební odpad.

Zobrazit více…


Elektroodpad

E-BOX kontejner – pro sběr drobného elektroodpadu a baterií je umístěn ve vstupní chodbě ÚMČ naproti poště.
Do nového E-boxu je možné odkládat : baterie a akumulátory – do horní označené části a do dolní části  drobné elektrozařízení – např.  kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony.
Zářivky a žárovky do e-boxu nepatří,  můžete je odevzdat v budově úřadu u paní Jany Valtrové Vávrové.

Červený kontejner ASEKOL na stanovišti separovaného odpadu je pro větší elektrospotřebiče.

 • v ulici K Homolce
 • U Náhonu x Za Knotkem

Zobrazit více…


Kovy

Do kontejnerů na kov můžete odkládat:

 • konzervy,
 • nápojové plechovky,
 • tuby,
 • uzávěry a víčka

Stanoviště u tříděného  odpadu : 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17


Oleje

Kontejnery na odkládání jedlých tuků a olejů (tmavě zelené, vel. 240 l) od dubna 2020

Nádoby slouží k umísťování použitého potravinářského oleje a tuku a to pouze v uzavřených PET lahvích  nebo jiném vhodném plastovém obalu s uzávěrem.

Na odložení nepoužívejte v žádném případě  skleněné obaly, igelitové tašky a sáčky. Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, motorové oleje, barvy a rozpouštědla!!!

Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!!!

Stanoviště u tříděného  odpadu : 3, 6, 7

 Proč olej nelít do kanalizace?

Protože tuky a oleje do kanalizace nepatří!!! Po jejich ochlazení při vylití do kanalizace (dřez, WC , výlevka) dojde v kanalizaci k vysrážení tohoto odpadu a postupně tak k zanášení nejen odpadních systémů v domácnostech, ale i celého  odpadního  potrubí a následně  k problémům v čistírnách vody.

Odložením jedlého tuku/oleje do sběrných nádob přispějeme k udržení  nejen čisté vody, ale i samotného potrubí.


Sběr textilu

Občané mohou odložit nepotřebné oblečení i hračky do kontejnerů na sběr textilu. K dispozici jsou dva kontejnery od společnosti Diakonie Broumov a jeden od společnosti Koutecký.

Stanoviště

 • v ulici K Homolce – Diakonie Broumov, Koutecký
 • U Náhonu x Za Knotkem – Diakonie Broumov
 • Dále můžete využít  kontejner  před Seniorcentrem Senecura

Zobrazit více…


Sběrné dvory v Praze

Na území hl. města Prahy, je pro potřeby občanů Prahy v současné době celkem 19 stabilních sběrných dvorů, jejichž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Pro občany hlavního města, kteří prokáží trvalý pobyt na území hlavního města, je možnost ukládání určených odpadů zdarma.

 • ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební odpad pouze 1 m 3 měsíčně)
 • omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • v současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:
Po – Pá  30 – 18 00 hod. (zimní období 8 30 – 17 00 hod.)
So 30 – 15 00 hod.
 • Seznam sběrných dvorů
PRAHA 2
Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady  236 04 00 00, 236 04 00 11
PRAHA 3
Malešická 74, Praha 3 – Žižkov  734 16 10 76
PRAHA 4
Zakrytá, Praha 4 – Spořilov  606 08 35 25
PRAHA 4
Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice  605 07 90 49
PRAHA 5
Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice  731 14 23 48
PRAHA 6
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice  736 51 82 04
PRAHA 8
Voctářova, Praha 8 – Libeň  731 90 96 53
PRAHA 8
Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice  720 98 44 02
PRAHA 9
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany  284 09 85 81
PRAHA 11
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov  236 04 00 00, 236 04 00 11
PRAHA 12
Generála Šišky, Praha 12 – Modřany  739 47 79 64, 603 53 91 71
PRAHA 14
Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje  777 30 12 01
PRAHA 15
Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy  733 16 48 10
PRAHA 16
V sudech 1488, Praha 16 – Radotín  257 91 17 58
PRAHA 19
Jilemnická, Praha 19 – Vinoř  731 62 64 16
PRAHA 19
K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice  736 66 15 60
PRAHA 20
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice  281 92 49 59
PRAHA 21
Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice  602 20 21 91
PRAHA 22
Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves  731 12 29 05

Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 • použitý textil, obuv a oděvy
 • použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích)