Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOK

Objemný odpad z domácností

Do těchto kontejnerů lze ukládat např. části nábytku, objemný odpad z domácností. Kontejnery jsou přistavovány podle harmonogramu na určených veřejně přístupných místech. Doba přistavení kontejnerů je max. na 4 hodiny. Ve všední dny se jedná o výhradně odpolední hodiny, o víkendech pak i dopolední. Celková doba přistavení je závislá na množství odkládaného odpadu, po naplnění kontejneru bude kontejner odvezen a již se nevrátí, proto nelze přijímat další odpad. Po celou dobu je u kontejneru obsluha, která pomáhá s optimálním uložením odpadu a která má právo odmítnout odpad, pro která není tato služby zřízena.


Bioodpad

Doba přistavení kontejnerů je max. na  3 hodiny, dle harmonogramu je v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Po celou dobu je u kontejneru obsluha, která pomáhá s optimálním uložením odpadu a která má právo odmítnout odpad, pro která není tato služby zřízena.

Co patří do bioodpadu Co nepatří do bioodpadu
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Nebezpečné odpady

Vozidlo mobilní sběr NOSvoz nebezpečných odpadů je organizován tzv. mobilním svozem. Kontejnery nejsou přistavovány na určitou dobu, ale vozidlo určené pro svoz pouze projíždí určenou trasu se stanovišti, na kterých zůstává max. 20 min., proto je nutné, aby občané byli na stanovišti včas.

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující odpady:

  • baterie, akumulátory
  • oleje a tuky (kromě jedlého)
  • kyseliny a zásady
  • fotochemikálie
  • rozpoštědla
  • léčiva
  • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
  • detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
  • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
  • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Více informací na envis.praha-mesto.cz/odpady


Mobilní sběrný dvůr

objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad a stavební suť 

Provoz mobilních sběrných dvorů zajišťuje společnost Pražské služby a.s., na území některých městských částí jsou provozovány subdodavateli této společnosti. Jedná se o dočasně umístěné velkoobjemové kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Kontejnery jsou dostupné v pracovní dny v odpoledních hodinách nebo o víkendech v dopoledních i odpoledních hodinách, a to vždy po dobu 6 hodin. Mobilní sběrný dvůr je určen pro bezplatné odložení odpadu všech občanů hlavního města Prahy. Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit určený druh odpadu.