Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Pravidla 2017

Participativní rozpočtování je cesta, jak zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Umožňuje, aby se občané aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.
Tento společný projekt Městské část Praha-Slivenec a obyvatelstva městské části bude realizovaný v roce 2017 za podpory české neziskové organizace Agora Central Europe.

Pravidla pro návrhy občanů

Aby byly návrhy zařazeny do hlasování, musí splňovat tato kritéria:

 • Realizace návrhů musí být v kompetenci Městské části.
 • V případě investičních projektů se tyto mohou týkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ (může se jednat pozemky ve vlastnictví HMP nebo ve správě MČ).
 • Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho jedinou položkou.
 • náklady na realizaci návrhu nepřesáhnou limit 250 tis. Kč. vč. DPH
 • Roční provozní náklady návrhu nepřesáhnou 30% nákladů na realizaci.
 • Návrh musí být realizovatelný do konce r. 2017.
 • Návrh musí podat osoba starší 15 let, která prokáže bydliště v Městské části Praha-Slivenec.
 • Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden návrh.
 • Návrh musí být podán předepsanou formou (viz dále)

Formální postup podání návrhu

 • Návrh je podán na Úřad městské části elektronicky na adresu posta@praha-slivenec.cz, případně v papírové podobě na podatelnu na adresu: Městská část Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, Praha 5
 • Návrhy občanů budou mít podobu projektového návrhu, ve kterém bude popsáno následující:
 • název
 • stručné shrnutí návrhu v 300 znacích
 • ilustrativní fotografie (např. fotografie současného stavu, ilustrace možného řešení atp.)
 • uvedení lokality, ve které má k realizaci dojít (GPS nebo parcelní číslo, v případě konkrétního o místa)
 • detailní popis návrhu (obsahující zejména popis výchozí situace, popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
 • odhadované náklady na realizaci (včetně informací o nákladech na údržbu)
 • osobní údaje autora návrhu (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Součástí pak musí být:
  • podpisový arch, který dokládá, že návrh podporuje alespoň 10 obyvatel MČ,
  • souhlas autora se zpracováním osobních údajů
 • Nepovinnými přílohami pak jsou všechny další podklady, které ilustrují autorův záměr (např. studie, výkresy, ilustrační fotografie atp.)

Pravidla pro postup při hodnocení podaných návrhů

 • Návrhy projektů u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování. Autor má 5 pracovních dní na formální doplnění svého návrhu a jeho opětovné odevzdání.
 • V případě formální správnosti koordinátor postupuje odbornému pracovníkovi ÚMČ, který je zodpovědný za další komunikaci s autorem.
 • Formálně ověřené návrhy koordinátor zveřejní prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů (Mramor, webové stránky MČ).
 • Odborný pracovník provede kontrolu realizovatelnosti návrhu. Zejména se zaměří na popis aktivit a jim odpovídajícího návrhu rozpočtu návrhu a hodnocení kompetentnosti MČ pro realizaci návrhů.
 • Na základě tohoto posouzení bude vydáno stanovisko, které návrhy rozdělí na skupiny:
  1. realizovatelné v podobě navržené autorem,
  2. realizovatelné v případě dílčích úprav (např. změně aktivit a snížení nákladnosti atp.),
  3. nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav.
 • O zhodnocení a stanoviscích k odevzdaným návrhům budou navrhovatelé informování na kontaktech uvedených v návrhu, a to do nejpozději do 15 pracovních dnů od odevzdání daného návrhu.
 • V případě návrhů projektů ve skupině 2. – „realizovatelné v případě dílčích úprav“ je daný úředník odpovědný za další komunikaci s autorem a nabídnutí možnosti konzultovat a upravit daný návrh tak, aby se stal realizovatelným.

Pravidla pro výběr realizovatelných návrhů – závěrečné hlasování:

 • Hlasování se zúčastní obyvatelé MČ, kteří v den hlasování dovršili 16 let.
 • Při hlasování bude využit takový hlasovací algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 2:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však maximálně jeden hlas.