Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Pravidla 2019

Participativní rozpočtování je cesta, jak zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Umožňuje, aby se občané aktivně zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.
Tento společný projekt Městské část Praha-Slivenec a obyvatelstva městské části bude realizovaný v roce 2019.

Vyčleněné finanční prostředky na projekty: 600 000,- Kč


PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ:

 • předkladatelem návrhu může být občan MČ Praha – Slivenec, který dovršil 16 let
 • realizace návrhů musí být v kompetenci Městské části
 • v případě investičních projektů se tyto mohou týkat pouze pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ (vlastnictví HMP nebo ve správě MČ)
 • návrh  musí mít veřejně prospěšný charakter
 • návrh musí být realizovatelný do konce r. 2019
 • částka na realizaci projektu nepřesáhne 150 000,- Kč
 • návrh musí obsahovat : jméno a kontakt na předkladatele, název projektu, přesné označení lokality projektu,  popis výchozí situace, popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.),  podpisy minimálně 10 občanů s trvalým bydlištěm na území MČ Praha – Slivenec
 • náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nesmí být ale jeho jedinou položkou
 • roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 30% nákladů na realizaci

POSTUP PRO PODÁNÍ NÁVRHU:

1.    Návrh je podán na Úřadě městské části elektronicky na adresu valtrova@praha-slivenec.cz   nebo v papírové podobě na podatelnu na adresu: Městská část Praha-Slivenec,  K  Lochkovu 6/2, Praha 5

(formulář ke stažení na www.praha-slivenec.cz nebo na úřadě MČ)

2.    Návrhy občanů  musí obsahovat :

 • název projektu
 • stručné shrnutí projektu, max. polovina strany A4
 • přesné uvedení lokality, ve které má k realizaci projektu dojít (GPS , parcelní číslo, mapa se zakreslením místa realizace)
 • odhadované náklady na realizaci projektu  + předpokládané náklady na provoz/údržbu v dalších letech – náklady nepřesáhnou částku 150 000,- Kč
 • osobní údaje autora návrhu (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • souhlas autora se zpracováním svých  osobních údajů
 • Přílohy :

a) podpisový arch, který dokládá, že návrh podporuje alespoň 10 obyvatel MČ Praha – Slivenec , starších 16 let
b) detailní popis návrhu obsahující zejména popis výchozí situace, popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.)
c) Nepovinnými přílohami pak jsou všechny další podklady, které ilustrují autorův záměr (např. studie, výkresy, ilustrační fotografie atp.)


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pravidla

Přihláška návrhu

Podpisová listina


PRAVIDLA PRO POSTUP PŘI HODNOCENÍ PODANÝCH NÁVRHŮ:

 • Návrhy projektů u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede při jejich přijetí ihned  kontrolu formální správnosti. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování.  Autor má 5 pracovních dní na formální doplnění svého návrhu a jeho opětovné odevzdání.
 • Koordinátor ve spolupráci s pracovníky úřadu MČ  provede finální kontrolu realizovatelnosti návrhů .  Zejména se zaměří  na  kontrolu  lokality, kde má být návrh umístěn, na  charakter návrhu,   na  reálnost návrhu  rozpočtu  a  na  možnost realizace.
 • Na základě tohoto posouzení se  návrhy projektů rozdělí na:

a) realizovatelné v podobě navržené autorem,
b) realizovatelné v případě dílčích úprav,
c) nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav.

 • Všechny předložené  návrhy koordinátor zveřejní prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů (Mramor, webové stránky MČ) a uskuteční se veřejné setkání předkladatelů s občany, poznatky  z veřejného setkání zakomponují  předkladatelé do svých projektů.
 • Finalizace návrhů projektů,  kontrola reálných nákladů, ověření časových možností realizace, prověření lokalit.
 • Veřejná prezentace  finálních návrhů  a zahájení hlasování.

PRAVIDLA PRO VÝBĚR REALIZOVATELNÝCH NÁVRHŮ – ZÁVĚREČNÉ HLASOVÁNÍ:

 • Hlasovat mohou občané MČ Praha – Slivenec, kteří v den hlasování dovrší 15 let.
 • Každý hlasující může udělit dva kladné hlasy  a jeden negativní hlas, hlasovat může jen jednou (elektronicky nebo písemně).
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné projekty, každému projektu může přidělit pouze jeden hlas.
 • Pro daný projekt  se započtou kladné hlasy od kterých se odečtou  hlasy záporné, výsledné číslo určí pořadí projektu. Projekty, které budou mít záporných hlasů 1/3 a víc  z celkového počtu kladných hlasů se řadí na konec tabulky. Realizace projektů bude od prvního místa následně do vyčerpání vyčlenění finančních prostředků.

INFORMACE K PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU: