Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ Praha – Slivenec

Doba realizace: 7/2021 až 8/2022

Projektant: Ing. Jan Panoch

Zhotovitel stavby: DOMISTAV CZ, a.s.

Dotace: plně kryto dotací z MHMP

Náklady stavby: 2.707.782,- + DPH

Popis akce: Objekt je součástí areálu základní školy. Budova má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a půdní prostor. Stavba není izolována proti vodě a zemní vlhkosti. V roce 2001 byla provedena oprava fasády Součástí této opravy bylo provedení kontaktního zatepleni z pěnového polystyrenu severní a západní části budovy (zatepleny byly všechny hladké fasády a západní profilovaná fasáda). Profilace západní fasády bylo docíleno použitím desek tepelné izolace rozdílných tlouštěk. Rovněž římsy na této fasádě jsou polystyrénové. Ornament na zdi je sádrový.

Tloušťka tepelného izolantu by měla být 80 mm. Na přechodech mezi zateplenými a nezateplenými částmi docházelo k vlhnutí a plesnivění zdiva. V předešlých letech se v obvodových zdech a vnitřních klenbách objevilo několik aktivních trhlin. Z tohoto důvodu bylo obvodové a vnitřní nosné zdivo staženo ocelovými táhly a plotnami při vnějším líci zdiva. Oplechování parapetů, říms a okapů je provedeno z pozinkovaného plechu. Ze stejného materiálu jsou zhotoveny nadokapní žlaby a svisle okapní svody.

Opravy se týkají pouze venkovní fasády včetně klempířských prvků na fasádě. Stávající kontaktní zateplení bude zcela odstraněno včetně lepidla. Na očištěné stěny bude provedena nová omítka. Vzhledem k tomu, že stávající zdivo není izolováno proti vodě a zemní vlhkosti budou při provádění používány sanační malty a omítky nebo na bázi vápna. Nejprve bude na zdivo nanesena

spojovací vrstva a na ni se nanese jádrová omítka. Povrchová vrstva se provádí z vápenného štuku. Po vyzrání omítky je možno provést nátěr vápennou barvou.

Profilace západní fasády bude stejná jeho u východní fasády, která není zateplená. Pokud nebude profilace nalezena v cihelném zdivu pod zateplením, bude vytvořena nově ve spodní vrstvě omítky. Římsy, nápis a ornament v západní fasádě budou vytvořeny prvky z lehčených tvarovek a štuku.

Na ostatních fasádách budou provedeny lokální opravy omítek především u soklu a v místech, kde bylo

provedeno stažení budovy ocelovými táhly.

Přínosy akce: Celková revitalizace fasády historické budovy ZŠ Slivenec