Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Chráněná území

Památný strom – Lípa v poli u Holyně

V polích mezi Slivencem a Holyní severně ul. K Barrandovu v blízkosti bývalého zemědělského areálu roste lípa srdčitá – Tilia cordata Mill.

Jedná se o krásný, mimořádně významný strom ,  který roste osamoceně v poli a díky tomuto stanovišti působí jako krajinná dominanta viditelná ze širokého okolí. Je to strom pěkného habitu, typického pro daný druh, s dobře rozvinutou souměrnou korunou (stáří stromu cca 80-90 let, výška stromu 12 metrů, výška koruny 9 metrů, šířka koruny 13 metrů, obvod kmene ve výšce 30 cm nad zemí 225 cm, průměr kmene 71,6 cm). Strom je podle všech známek vizuálního hodnocení v dobrém zdravotním stavu a na stanovišti je dlouhodobě perspektivní.


CHKO Český kras

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

V působnosti Správy CHKO Český kras jsou národní přírodní památky Požáry, Dalejský profil, Lochkovský profil a Cikánka I.

EVL Chuchelské háje

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; panonské skalní trávníky; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

EVL Prokopské údolí

Vápnité nebo bazické skalní trávníky; lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; panonské skalní trávníky; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích

EVL Radotínské údolí

lokalita přástevníka kostivalového; lokalita včelníka rakouského

EVL Lochkovský profil

lokalita přástevníka kostivalového

NPP Cikánka I

Skalnatý vápencový výchoz se společenstvem skalní stepi.

NPP Dalejský profil

Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil ordovikem, silurem a spodním devonem s řadou mezinárodně významných geologických odkryvů a nalezišť zkamenělin; významná společenstva vápnomilných a teplomilných skalních stepí s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

NPP Lochkovský profil

Opěrný geologický profil k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol, opěrný profil k mezinárodnímu stratotypu hranice silurdevon, detailní disharmonické provrásnění, význačné paleontologické naleziště J. Barranda; na částech svahu zachována význačná společenstva skalní stepi.

NPP Požáry

Zářez cesty k lomu a opuštěný lom, kde je zachycen geologický profil mezinárodního významu (mezinárodní stratotyp pro hranici ludlow-přídol).

PR Chuchelský háj

Cenný soubor přirozených lesních společenstev (habrová doubrava, lipová javořina, dřínová doubrava) a skalní teplomilná vegetace na silurských diabázových horninách; v ochranném pásmu významné naleziště zkamenělin ve výchozech silurských vápenců.

PR Homolka

Členité skalnaté stráně se 3 otevřenými lomovými stěnami, z nichž jedna odkrývá profil od siluru po spodní devon s význačným paleontologickým nalezištěm; na skalních svazích dobře vyvinutá společenstva skalní stepi v několika typech s výskytem chráněných a ohrožených druhů; přirozená habrová doubrava.

PR Prokopské údolí

Ochrana geologicko-paleontologických hodnot charakteristických teplomilných společenstev flory a fauny tohoto území.

PR Radotínské údolí

Kosoř, Radotín, Zdaní Kopanina
Ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev stepí a lesostepí na devonských vápencích.

PP Opatřilka – Červený lom

Svahy na levém břehu Dalejského potoka, klasický geologický profil s vrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin; významná společenstva teplomilných pastvin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

PP Prokopské a Dalejské údolí

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí je chráněné území nacházející se na území hlavního města Prahy v Česku. Nachází se v něm přírodní památky Ctirad, Opatřilka – Červený Lom; přírodní rezervace Prokopské údolí; národní přírodní památka U Nového mlýna, Dalejský profil a Požáry. Přírodní park se táhne údolím Prokopského a Dalejského potoka od Řeporyj po Hlubočepy.

PP Zmrzlík

Terénní zářezy v pramenné oblasti Kopaninského potoka, geologické profily v kopaninském souvrství siluru, úsek staré zemědělské krajiny s vegetační mosaikou pastvin, zalesněných roklí a mokřadů podél vodotečí.

PP Cikánka II

Opěrný statigrafický profil stupně lochkov-prag (devon), významné paleontologické naleziště.