Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Obecní louka

Projekt Obecní louka

Obecní louka se nachází na pozemku parc. č. 1849 k.ú. Slivenec. Její rozloha je 2,7 ha a je vybudovaná jako okrasná květnatá louka doplněná skladbou dřevin.

Část podél cesty je věnována relaxaci a odpočinku – Fitpark (vybudován v r. 2018), dětské prvky a odpočinkový přístřešek. Je to oblíbené místo odpočinku cyklistů a turistů, kteří zde proházejí po naučné stezce, ale i cílovým místem procházek rodin s dětmi. Obecní louka je součástí budovaného Volnočasového areálu Za Okruhem. Z centra Slivence vede na obecní louku naučná stezka.

Historie:

Zadali jsme vypracování projektu Ing. I. Barošové z VÚKOZ Průhonice a následně (již počátkem roku 2010) pozvali všechny zúčastněné a občany na komunitní plánování ve věci tohoto projektu. Připomínky z komunitního plánování byly zapracovány do projektu.

Bylo provedeno částečné zpevnění a úprava příjezdové cesty.

Zima byla velmi dlouhá a navíc se zpozdilo předání projektu, provedli jsme proto rozplánování vzhledem k lhůtám výsadby s projektantkou, s f. SPS Bobr (supervizor), která provádí výsadbu a údržbu zeleně v obci a s místním zemědělcem, který prováděl úpravu pozemku louky a výsev travní směsi. Protože se ukázalo, že postup realizace bude nezbytné změnit, požádali jsme o změnu harmonogramu.

V rámci Dne Země jsme zorganizovali akci pro veřejnost a školu, při které byla provedena výsadba několika remízů, které nevadily následnému postupu prací. Akce se vydařila, přišlo přibližně 30 žáků druhého stupně slivenecké ZŠ, učitelé, několik občanů i paní starostka, s technikou pomohli pracovníci údržby obce, kteří také vysekali stávající trávu v místě výsadby. Bylo provedeno odplevelení povrchu louky. Osivo jsme objednali u f. Plantaservis, která nám byla doporučena vzhledem ke svým zkušenostem a provedeným realizacím. Cena osiva odpovídala ceně uvedené rozpočtu projektu a navíc nám firma poskytla slevu, která eliminovala DPH. Poradili nám, jaká je vydatnost, hloubka setby a termín, do kterého je setbu nutné provést.

V květnu a červnu proběhly tyto práce –  podmítka, osetí mezilehlé plochy luční směsí a následné uválcování, které provedl místní zemědělec pan Šimáček, který vlastní potřebnou mechanizaci.

Poté jsme za pomoci pracovníků údržby obce osadili odpočivnou sestavu s lavičkami, informační tabuli a koš. Dále jsme provedli dvakrát první seč. Jelikož v letošním roce vzešly ve zvýšené míře plevele, museli jsme požádat o strojní posečení plochy opět místního zemědělce. Vyžínání krajních pásů mezi jednotlivými stromky a keři jsme z bezpečnostních důvodů svěřili pracovníkům údržby obce.

Na sobotu 23. října jsme zorganizovali rozsáhlou sázecí akci pro veřejnost, se kterou nám pomohla místní sdružení OS Habeš, Přátelé Slivence, škola a mateřské centrum Pecka. Akci jsme spojili s otevřením naučné stezky Sliveneckého mramoru, s dětským závodem na kolech nebo pěšky a se slavnostním otevřením louky s pohoštěním. Zároveň byla na louce instalována naučná tabule s popisem a historií projektu Obecní louky.

Výkop pro stromy s balem jsme vyzkoušeli provézt v náročném terénu ručně. Jednu jámu hloubili dva silní muži více než hodinu, a proto jsme raději práce zadali slivenecké firmě p. Janáčka, která nám výkopy jam a drobné terénní úpravy pomohla provést pomocí malé mechanizace.

Výsadba stromů proběhla úspěšně, zasadili jsme všechny stromy a keře, zatloukli kůly, provedli úpravy misek u stromů, ochrany proti okusu a přivázání stromků. Brigády se zúčastnilo asi 60 osob. Na závěr akce si děti spolu s paní starostkou přestřihli pásku, připili dětským šampaňským a potom proběhlo závěrečné opékání buřtů, pojídání přinesených koláčů a sladkostí, popíjení horkého čaje i něčeho ostřejšího.

Nakonec, než napadl sníh, proběhlo pravidelné zavlažování, hnojení a nátěry stromků a keřů proti okusu.

Na závěr byl jižní okraj louky osazen několika dětskými herními prvky a místní tesař pan Slavík zbudoval oddechový přístřešek s lavičkami a stolem.