Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zeleň a stromy

Péče o zeleň

Na svém pozemku je povinnost

 • zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů
 • používat k ošetřování proti škodlivým organismům pouze zákonem povolené přípravky
 • udržovat stav své zeleně tak, aby nezasahovala přes hranici pozemku, zejména nebránila průchodu po chodníku, nezakrývala dopravní značky, označení názvu ulice apod.

Veřejnou zeleň je zakázáno znečišťovat odhazováním odpadku a cigaretových nedopalků, rozhazováním krmení pro zvířata, ukládáním odpadu z údržby zeleně (spadané plody, listí, větve a kůra), ponecháváním psích exkrementů apod.
Veřejnou zeleň je zakázáno ničit vjížděním vozidly a to i na silniční vegetaci – zelené pásy kolem komunikací.

Péče o stromy

Péči o dřeviny rostoucí mimo les, případně podmínky jejich kácení upravuje zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zákon:

 • stanoví, že každá dřevina, tj stromy i keřové porosty, je chráněna před poškozováním a ničením
 • ukládá povinnost vlastníkům dřevin provádět péči o tyto dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
 • určuje podmínky, za kterých lze dřeviny kácet a situace, kdy je potřeba k jejich kácení povolení
 • určuje kompetence orgánu ochrany přírody k nařizování kompenzace ekologické újmy – náhradní výsadby
 • určuje sankce za přestupky v oblasti ochrany přírody

Vyhláška:

 • definuje, co je poškozování a ničení dřevin
 • stanovuje konkrétně specifikaci dřevin, na jejichž kácení není potřeba povolení
 • stanovuje náležitosti žádosti o povolení kácení a oznámení o kácení