Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

22. 6. 2016

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

Před prázdninami mám pro Vás téměř samé dobré zprávy.

Rekonstrukce ulice K Holyni se po roce a půl chýlí k závěru. Máme tam nový vodovod, novou dešťovou kanalizaci, nový povrch, chodníky, parkovací plochy – zkrátka konečně ulice, jak má být. Nyní zbývá už jen dodělat propustek pod ulicí, dosázet keře a dosít trávu.   Pro veřejnost bude ulice otevřena na přelomu června a července, kdy tam také začne jezdit autobus.

Zvláště všechny občany z Holyně jistě potěší, že konečně po velmi dlouhé době se podařilo dosoutěžit ulici U Náhonu. Pokud výběr zhotovitele  schválí v úterý Rada HMP, v což doufám, tak by se celá akce mohla rozeběhnout již během července.

Zároveň se připravují rekonstrukce ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu, s jejichž realizací by se mohlo začít v příštím roce. Pokračují i přípravy na výstavbu  chodníků, o nichž jsem ze zmiňovala minule. Vzhledem k tomu, že se již pomalu, ale jistě blíží výstavba tramvaje, tak se i my snažíme urychlit přípravu chodníku na konečnou tramvajové trati. Chodník je naplánován mezi areálem školy a Domova pro seniory. Další naplánovanou akcí je rekonstrukce ulice U Sportoviště. Zde je již několik měsíců vybrán zhotovitel, ale vzhledem k tomu, že bylo nutné skloubit tuto akci s rekonstrukcí ulice K Holyni a zároveň s navážením materiálů na výstavbu tělocvičny, uskuteční se rekonstrukce až na přelomu  srpna a září. Chápu, že to v obyvatelích ulice nevzbuzuje nadšení, ale obávali jsme se, že těžké náklaďáky, které vozí materiál na stavbu tělocvičny,  by nám nově opravenou ulici zase hned zničily.  Snažíme se proto s rekonstrukcí počkat, až již bude hlavní část materiálu  navezena.

V místní části Slivence zvané Habeš nebo také U Jezírka by se koncem letošního roku nebo napřesrok měla provádět výměna vodovodů z nekvalitní polské litiny. HMP nabízelo, že by se při této příležitosti  mohla udělat i provizorní oprava povrchu ulic. Na setkání s obyvateli Habeše ale  jasně vyplynula touha Habešanů mít ulice opravené definitivně, kvalitně, s chodníky a „kufrem“. Obyvatelé jsou zároveň smířeni s tím, že tato oprava bude o něco déle trvat, protože je nutné na ni zpracovat projekt, získat územní rozhodnutí a stavební povolení a posléze i finance. Bereme to samozřejmě v potaz. Osobně si také myslím, že provizorní úprava je jen mrhání peněz a oddalování definitivní akce, tak jsem ráda, že se Habešané (alias Jezírkáři) takto rozhodli.

Výrazně pokročila výstavba tělocvičny. Firma Ingbau rozdělila stavbu na dvě části a v té, která se týká zázemí tělocvičny, již má hotové veškeré betonové konstrukce a začne v brzké době  s montáží dřevostavby. U vlastní tělocvičny nyní pracují na základové desce.

Zastupitelstvo HMP na svém červnovém zasedání odsouhlasilo dalších 9 mil. Kč pro výstavbu, takže máme nyní stavbu kompletně finančně pokrytou, za což jsem  opravdu velice ráda. Na nás jako městské části tak bude pouze vybavení tělocvičny, ale to již nebude nikterak drastická finanční částka.

Co se týče výstavby osvětlení v ulici K Cikánce, tak již má stavba předané staveniště. Akce by se měla uskutečnit během léta. Spolu s Řeporyjemi se snažíme udělat projektovou dokumentaci na cyklostezku mezi našimi městskými částmi. Akce bohužel trochu vázne kvůli problémům na řeporyjské straně. Do konce týdne bychom měli získat projekt na park  Granátová. V co nejkratší době bychom ho chtěli podat na stavební úřad kvůli získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na jaře bylo definitivně dokončeno nové kolumbárium, kde je nyní možné si pronajímat kolumbární schránky.

Celou dobou se také věnujeme majetkovému vypořádání pozemků. Chápu, že to pro občany není žádné „sexy“ téma, ale pro dobré fungování obce jsou majetkové vztahy nesmírně důležité. Proto jsem tak ráda, že se nám podařilo získat do majetku všechny pozemky v areálu školy. Proto jsem ráda, že se podařilo dohodnout s developerem ohledně pozemků směrem k tramvaji. A proto jsem moc a moc ráda, že se nám podařilo dohodnout s manželi Kolářovými  ohledně výkupu pozemku  spojujícího ulice  Granátová a Diamantová. Chtěla bych tímto  poděkovat prof. Kolářovi a jeho paní, že městské  části  pozemek prodali,  a navíc za velmi příznivou cenu. Získaná cesta bude sloužit jako pěší propojení obou ulic,  s tím, že v případě potřeby (havárie, oprava) může posloužit i jako propojka pro auta. Myslím, že mít obec dobře prostupnou pro pěší  je velice důležité, a je škoda, že v 90. letech se na tuto prostupnost vůbec nedbalo. Vznikly tak obří bloky, které se nyní už těžko podaří někdy rozčlenit.  Stále o to ale usilujeme. Snažíme se např. zřídit pěší propojení mezi ulicemi Od Rozcestí a Za Fořtem. Dále se snažíme dohodnout s křižovníky na pěší cestě od ulice U Svahu do ulice Ke Smíchovu – chápeme, že obcházet cestou na autobus půl Slivence je nepěkné a ke kvalitě života to nepřispívá.  Pomáhá nám i město – v rámci majetkového vypořádání  HMP vykoupilo pozemek pod čerpací stanicí Na Korálově i další pozemky nutné pro fungování naší městské části.

Jsem rovněž ráda, že se podařilo uzavřít dohodu s paní Skalovou a s panem Jarolímem ohledně pozemků v ulici Granátová. Součástí dohody je věcné břemeno na pozemky propojovací komunikace mezi Granátovou a Diamantovou a na předání pozemků pro rozšíření ulice Grantová.

Výrazně pokročila výstavba Domova pro seniory. Provozovatelé, firma Anavita, se nyní rozhodli, že by místo kavárny chtěli ve vyčleněných  prostorách provozovat „dětskou skupinu“, tedy vlastně malou soukromou školku. Jako městská část nejsme vůbec proti, vždyť kavárnu Selanka máme hned naproti, zatímco školka je plná a jakékoli zařízení pro děti je v naší městské části přínosem. Skupina by byla benefitem především pro pracovníky a pracovnice Domova pro seniory (u nichž, doufám, se bude značná část rekrutovat z našich obyvatel), ale zbylá kapacita bude nabídnuta k volnému využití. Další školku vidím jako jednoznačný přínos.

V červnu jsme podali další žádost na dotaci z fondů  EU, tentokrát na vybudování komunitního centra pro seniory na půdě našeho úřadu. Rádi bychom tam totiž přesunuli kapacitně už zcela nedostatečné centrum pro seniory z přízemí, kde jsou prostory malé  a navíc je v místnosti stále cítit plíseň.  Vzhledem k tomu, že součástí realizace je i výtah, budou mít senioři možnost se dostat do centra zcela bezbariérovým způsobem. Výtah pomůže  i všem návštěvníkům našeho úřadu.

Velká věc se podařila odboru technické vybavenosti MHMP, který získal dotaci na první část revitalizace skládky Velká Chuchle. Areál skládky se tak doufejme brzy změní na prostor s širokým volnočasovým využitím.

Co se týče protihlukové stěny u pražského okruhu, tak jsme dnes dostali dopis z ŘSD, ve kterém nás pan generální ředitel Kroupa informuje, že majetkové převody mezi ŘSD a Úřadem pro hospodaření státu potrvají minimálně do konce roku, tedy o půl roku déle, než byl původní předpoklad. Proto ŘSD podalo žádost o stavební povolení ve stavu, v jakém  je projekt nyní. Podle zaslaného časového harmonogramu by protihluková zeď mohla být realizována nejdříve během prvního pololetí 2017. Další protihluková opatření (např. zvýšení zdi) budou provedena až po zpracování hlukové studie a vyhodnocení protihlukových měření.

O dost lepší situace je u protihlukové stěny u ulice K Barrandovu, kde se ukázalo, že po zrušení výjimky na tzv. starou hlukovou zátěž v příštím roce přestane ulice splňovat hlukové limity. TSK proto zadalo studii, která prokázala, že ulici odhluční nejlépe protihluková zeď v okolí křižovatky K Barrandovu – Ke Smíchovu v kombinaci s tzv. tichým asfaltem v délce 800 – 1250 m. Tato dvě opatření by mohla zlepšit akustickou situaci až o 5 dB.

Hezké léto vám přeje Jana Plamínková