Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

27. 11. 2017

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Co je u nás v obci nového? Konečně se po dvou letech dokončila rekonstrukce ulice U Náhonu. Bylo to hodně dlouhé a hodně pracné, ale jsem moc ráda, že se nakonec zdařilo ulici rekonstruovat i s pořádnou dešťovou kanalizací. Zároveň se vyřešil i klíčový problém u kaple, kde se spojovaly dvě stoky kanalizace (odshora a od konečné autobusů) a vtékaly do společné stoky, která měla menší průměr než ty dvě původní. To způsobovalo zaplavování centra Holyně při každém větším lijáku. Nyní je do potůčku pod pomníkem padlých vyvedena stoka o průměru 80 cm, která by měla vše bez problémů zvládnout. Trochu to stavbu zdrželo, ale dlouhodobé vyřešení problému s dešťovkou za to zdržení určitě stálo. Jde tedy o významné protipovodňové opatření, byť je paradoxní, že v okolí není žádný tok. V ulici se ještě musí dosázet zeleň.

Největší akcí je samozřejmě otevření tělocvičny, největší stavba, kterou kdy naše MČ samostatně stavěla. Slavnostní otevření proběhlo dne 12. října.  Tělocvična už je zkolaudovaná a děti ji vesele užívají. Je skutečně veliká, může tak dobře sloužit i pro fotbalisty či pro různé sportovní pronájmy. Při této příležitosti jsme také dokončili terasy nad aulou, takže děti již vbrzku (po vyřešení drobných technických detailů) budou moci prostor užívat. Věřím, že hlavně v létě půjde o vítané zpestření pobytu ve škole. Dokončena je i instalace nových vzduchotechnických jednotek v mateřské  školce. Celý objekt je tak konečně dokončen a předán do užívání. Prosím nicméně o trpělivost, protože možná bude nějakou dobu trvat, než se vše zaběhne k plné spokojenosti. Za obrovskou práci odvedenou na školních stavbách bych chtěla poděkovat Ing. Simoně Strauchové a Ing. Šárce Musilové, které jim věnovaly opravdu velké množství času a úsilí. Přece jenom – stavby této velikosti nestaví naše městská část každý den!!

V těchto dnech se také dokončuje ulice Na Křenkově. Po rekonstrukci je z ní opravdu pěkná a důstojná část našeho centra. Vyniklo i nově osazené a upravené koryto Vrutice. Na místě parkoviště u bývalého uschlého kaštanu je nyní pěkná parková úprava. Zbývá ještě dokončit záhon na ulici Ke Smíchovu – po deseti letech už si rekonstrukci opravu zaslouží.

Dokončeny byl také záhony podél ulice K Holyni, která tak nyní konečně získala  definitivní podobu.

Hotové je i nově opravené hřiště ve Višňovce. Jde o nejstarší hřiště v naší městské části, a tak důkladný „facelift“ už také potřebovalo. S výjimkou skluzavky jsou tam téměř všechny prvky nové.

Pohnula se i nová část hřbitova, která by měla být hotová do konce roku.

Začala také  první etapa sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle. Již v létě Rada HMP vybrala jako vítěze výběrového řízení firmu Cetus plus s nabídkovou cenou 21 187 254 Kč bez DPH. Stavební práce budou spočívat zejména v provádění terénních úprav, rekonstrukci povrchu stávající obslužné komunikace, rekonstrukci stávající kotvené železobetonové zdi, provádění pěstebního zásahu a realizaci odvodňovacího žlabu pro odvod srážkových vod. Jde o první etapu revitalizace, na kterou město dostalo dotaci z operačního programu Životního prostředí. Pro další etapu bylo nutné vypořádat majetkové poměry na skládce. To se podařilo jen zčásti. Od většiny majitelů se podařilo pozemky odkoupit, ale dva majitelé na sliveneckém katastru měli zcela nereálné finanční požadavky, proto bylo nutno se jejich pozemkům vyhnout. To by ovšem tolik nevadilo, protože jsou na okraji území. Na katastru Velké Chuchle se ale nepodařilo odkoupit – rovněž z důvodů nepřiměřených finančních nároků – pozemek od chuchelského místostarosty  pana Klána, který má na svém pozemku část kotevní zdi. Zde tedy bude muset být rekonstrukce provedena v poněkud omezeném rozsahu, což mě velmi mrzí, protože jsem se extrémně snažila, abychom tento pozemek odkoupit mohli a revitalizace tak mohla být provedena celá. Bohužel, nezdařilo se. Každopádně velká část skládky, na které jsou uloženy  4 mil. m3odpadu,  revitalizována bude. Vzhledem k tomu, že skládka má rozsah 15 ha, půjde o velkou změnu k lepšímu jak pro Slivenec, tak pro Velkou Chuchli i pro část Prahy 5. Vše by mělo být hotovo do roku 2020.

Co se týče připravovaných akcí, tak k realizaci se blíží rekonstrukce sportovního areálu, kde se bude dávat nový plot, dláždit plocha před šatnami, opravovat šatny a dělat spousta dalších menších oprav tak, aby byl celý areál jako ze škatulky. Pokud získáme ještě 1,5 mil. Kč, uděláme i rekonstrukci tenisových kurtů, které to již velmi potřebují (včetně oplocení).

Připravuje se i rekonstrukce vodovodu v lokalitě Jezírka, kde by měla stavba začít na jaře. Napřed ve Frančíkové, ve druhé etapě v kolmých ulicích a nakonec v nejvýchodnější části Frančíkové. Navázat by na mi měly rekonstrukce komunikací.

Rekonstrukce ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce jsou již velmi dlouho podány na územní rozhodnutí na stavebním úřadě Prahy 5 a pevně doufám, že ho již konečně získají. Pro park Granátová již konečně stavební úřad vydal územní rozhodnutí, takže nyní je před námi stavební povolení, což bude trvat dalších pár měsíců. Stále jsou problémy i s halou na údržbu parku, kde o „územko“ žádáme již do dubna.

Nejen stavbami ale živ je člověk. Nyní nás čeká advent, kdy jsme pro vás již tradičně připravili velké množství pěkných akcí.

 

Jana Plamínková