Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. 4. 2014

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté,

Dnes bude má informace poměrně krátká, protože od posledního zasedání zatím neuplynulo mnoho času. Nebudeme už nadále rozlišovat naše zasedání jako řádné nebo mimořádné, protože z podstaty věci je každé veřejné zasedání zastupitelstva, které je řádně svoláno, zasedáním řádným, a termín mimořádné zasedání zákon nezná.

Co je tedy u nás za poslední měsíc nového? Výstavba kanalizace postupuje zatím podle plánu. Ulice Na Přídole a Na Botě jsou už kompletně hotové, v brzké době bude dokončena také ulice Na Křemínku. V ulici V Lipkách už je kanalizace položena ve východní části, tedy od čerpací stanice k paní Hrabákové. Snažíme se koordinovat výstavbu sítí s aktivitami firmy Lionisante, která bude v lokalitě provádět zasíťování parcel pro individuální výstavbu jižně od ulice Na Přídole. Mimo jiné s nimi řešíme napojení ulice V Doubcích na ulici Na Přídole, tak, aby uzoučká ulice V Doubcích nebyla již nadále slepá.

Firma Lionisante nám rovněž představila svůj záměr postavit na pozemcích západně od školy poměrně rozlehlý soukromý domov pro seniory. Domov by měla provozovat společnost Anavita, na jejíž dva domovy v Terezíně a ve Vysočanech jsme se byli podívat. To, co jsme viděli, se nám opravdu líbilo – domovy zajišťují seniorům skutečně špičkovou péči. Je zde ale ještě několik věcí, které je třeba s Lionisante dořešit, především výšku budov, vzhled parteru do ulice Ke Smíchovu, průchod na budoucí tramvaj atd.

Na ulici K Holyni je již vypsáno oznámení předběžného záměru a nyní je nutné, aby zastupitelstvo Hlavního města schválilo tzv. originární nabytí, tj. že si ulici po rekonstrukci město převezme. Ke komplikacím a dlouhým lhůtám, které vyplývají z nového zákona o veřejných zakázkách, se tak přidružil ještě poměrně značný nárůst byrokracie, který si město samo způsobilo v jinak velmi chvályhodné snaze mít větší kontrolu nad svým majetkem. Neodvažuji se tedy hádat, kdy by rekonstrukce mohla reálně začít, ale je určitě velmi pozitivní, že se s ní opravdu počítá.

Výrazně se mi podařilo pohnout s pozemky Státního pozemkového úřadu. U pozemku na zahradě bývalé školky se mi nakonec po dlouhé anabázi podařilo uzavřít s SPÚ smlouvu, která umožnila zahájit stavební řízení, a navíc město již začalo s SPÚ jednat o odkoupení pozemku. Na druhý pozemek ve škole již máme s SPÚ uzavřenou smlouvu o bezplatném převodu na naši městskou část. Pozemek by tak měl být každým dnem převeden. Na další dva pozemky v areálu školy jsme uzavřeli se soukromým majiteli smlouvy o právu provést výstavbu dětského hřiště, což umožní podat projekt výstavby dětského hřiště do Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Město navíc zahájilo kroky k výkupu obou pozemků. Všem třem majitelkám, paní Černé, paní Krejčové i paní Volfové, chci zároveň poděkovat za velkou vstřícnost, s níž k výstavbě hřiště přistoupily.

Jana Plamínková