Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Potřebuji si zařídit

Kompetence ÚMČ Praha – Slivenec, ÚMČ Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy

Praha má velmi složitý systém správy obce. Z hlediska samosprávy (toho, co si dělá každá obec po svém – např. údržba ulic a zeleně, výstavba infrastruktury, opravy škol a podobně) je dvoustupňový a zahrnuje jednotlivé městské části a vlastní Hlavní město Prahu. Z hlediska přeneseného výkonu státní správy (tj. toho, co obec vykonává pro stát) je tento systém třístupňový a zahrnuje 57 městských části, dále 22 městských částí pověřených výkonem státní správy a Magistrát Hlavního města Prahy. Přenesený výkon, který je podrobně rozveden v tomto článku, je (resp. měl by být) v celém státě jednotný.


Záležitosti týkající se výstavby

ÚMČ Praha – Slivenec
úsek výstavby, majetku a investic
dotčený orgán, příp. účastník řízení vydává stanoviska k žádostem o územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení a ohlášení stavebních prací. Vydává souhlas s napojením vjezdu na místní komunikace, s uzávěrou komunikací při výstavbě sítí. Vyjadřuje se k dělení či scelování parcel v k.ú. Slivenec a Holyně. Pro vydání stanoviska či souhlasu je nutné podat žádost s přiloženou projektovou dokumentací, situací nebo náčrtkem podle rozsahu prací a požadovaných změn.

Poté je možné podat žádost se stanoviskem MČ Praha – Slivenec a dalšími stanovisky dotčených orgánů na ÚMČ Praha 5, odbor výstavby a územního rozhodování, který vydává rozhodnutí.

úsek místního hospodářství
zajišťuje agendu místních poplatků za zábory veřejného prostranství, eviduje ohlášení výkopových prací

ÚMČ Praha 5
odbor výstavby
vykonává činnost obecního stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro povolování staveb pozemních a v některých svěřených výkonech i činnost vodohospodářského orgánu a to na území MČ Praha 5 tj. k.ú. Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Malá Strana, Motol, Radlice, Slivenec, Smíchov.
Vydává stavební povolení pro nové stavby, změny staveb, vestavby, přístavby, nástavby, ve sloučeném územním a stavebním řízení povoluje jednoduché stavby (rodinné domy) a přípojky k inženýrským sítím, provádí kolaudační řízení, povoluje a nařizuje udržovací práce, povoluje terénní úpravy, práce a reklamní zařízení, změny užívání stávajících staveb, povoluje (příp. nařizuje) odstranění staveb, vydává rozhodnutí o vyklizení staveb, povoluje vodohospodářská díla v kompetenci, stanovené vyhl. hl. m.Prahy č. 55/2000 Sb.,
vykonává státní stavební dohled, vede přestupková řízení a ukládá pokuty ve smyslu stavebního zákona; spravuje archiv odboru, kde jsou uloženy doklady a projektová dokumentace o pozemcích, stavbách na nich a jejich změnách.

odbor územního rozhodování
provádí územní řízení, vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, vydává územní souhlas, vydává územně plánovací informace, provádí dělení a scelování pozemků formou souhlasu. Vyjadřuje se ke studiím a k dokumentacím staveb pro územní řízení, ověřuje soulad projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí s dokumentací předkládanou k posuzování vlivů na životní prostředí, ověřuje soulad projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s dokumentací k předchozímu územnímu rozhodnutí

odbor dopravy a ochrany životního prostředí
vydává rozhodnutí o připojení sjezdu (nemovitosti či komunikace) k místním komunikacím obvodního charakteru
posuzuje studie a projektové dokumentace z pohledu dopravní problematiky pro účely územního či stavebního řízení


Záležitosti týkající se odpadů, životního prostředí a dopravy

ÚMČ Praha – Slivenec
úsek místního hospodářství
Spravuje agendu místních poplatků za psy a zábory veřejného prostranství, podává informace v oblasti odpadů, ochrany ovzduší a vod.
Vydává rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, provádí místní šetření, kontrolu a ukládá sankce za neplnění.
Zajišťuje a kontroluje úklid a čistotu MČ, likvidaci tříděného odpadu, likvidaci nepovolených skládek městského charakteru, přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad (VOK).
Navrhuje úpravy dopravního značení, zajišťuje kontrolu a údržbu dopravního značení na místních komunikací.

ÚMČ Praha 5
odbor dopravy a ochrany životního prostředí
Vydává stanoviska pro účely územního a stavebního řízení, povoluje zvláštní užívání místních komunikací obvodního charakteru (výkopové práce).
Stanovuje instalaci dopravního značení a ve spolupráci s Policií ČR, povoluje instalaci dočasného dopravního značení včetně uzavírek místních komunikací obvodního charakteru; provádí státní odborný dozor nad stavem místních komunikací obvodního charakteru; vydává stanovisko k zařazení komunikací do komunikační sítě hl. m. Prahy.
Řeší přestupky na úseku vodního hospodářství (např. nepovolené vypouštění odpadních vod); odpadového hospodářství včetně udělování pokut.


Záležitosti občansko – správních agend

ÚMČ Praha – Slivenec
Úsek občansko správní
podatelna, ověřování
vede evidenci obyvatel – přihlašuje občany k trvalému pobytu ve Slivenci a Holyni, odhlašuje, provádí správní řízení na úseku evidence obyvatel, týkající se zrušení údaje o místě trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby nebo z moci úřední,
vede seznam ulic na území MČ Praha – Slivenec včetně popisných a orientačních čísel (o přidělení popisného i orientační čísla občané žádají na MHMP)
zajišťuje agendu spojenou s provozováním hřbitova Slivenec, vede evidenci hrobových míst, zajišťuje pronájem hrobových míst, kolumbária, na základě oznámení dává souhlas s uložením a vyjímáním uren a ostatků a vede o tom evidenci
vydává rybářské lístky
poskytuje informace a pomoc při řešení a zařizování sociálních situací občanů MČ Praha – Slivenec
projednává přestupky fyzických osob a podání občanů podle správního řádu a poskytuje výpisy z rejstříku přestupků pro orgány činné v trestním řízení. (pověsti, zbrojní průkazy)
zabezpečuje výkon trestu obecně prospěšných prací odsouzených v trestním řízení
zajišťuje inzerci, příspěvky a distribuci časopisu Slivenecký Mramor
zajišťuje správu webových stránek MČ Praha – Slivenec
Úsek ekonomicko – finanční
povolování výherních hracích automatů (VHA), kontrola a dozor nad činností provozu VHA, místní a správní poplatek za VHA, místní poplatky za ubytovací a rekreační kapacitu

ÚMČ Praha 5
odbor občansko-správní
zajišťuje výkon matriční činnosti prostřednictvím matrik – rodné, sňatkové, úmrtní a státo-občanské
vydání občanského průkazu (prošlá platnost, první občanský průkaz, změna nepovinných údajů a podoby); vydání potvrzení za občanský průkaz (ztráta, odcizení, zničení), evidence obyvatel
Odbor živnostenský
vede živnostenský rejstřík, vyřizuje žádosti fyzických i právnických osob o vydání koncesí, přijímá ohlášení živnosti, přihlášky k daňové registraci, důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámení o vzniku volných míst nebo jejich obsazení.
vyřizuje stížnosti, provádí kontrolu podnikatelů a kontrolu nad dodržováním nařízení číslo 16/2005 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.