Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek je ukončen k 31. 12. 2019!

Lhůty pro ohlášení povinnosti, sazby a lhůty splatnosti zůstávají v platnosti pro skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek do 31. 12. 2019.


Základní informace

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“) hradí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby nedoloží jiný důvod svého pobytu.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu.

Poplatku nepodléhají

* osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci;

* osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Kdo poplatek platí/kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v hl. m. Praze za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby nedoloží jiný důvod svého pobytu. Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ve věci jedná ubytovatel (případně jeho zástupce na základě plné moci).

Na kterém úřadě se tato situace řeší

Na úřadech městských částí příslušných podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou hotelů *až ***** na území celé Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha. V tomto případě je třeba se obrátit na odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha1, kancelář č. 555 (dále jen „správci poplatku“).

Postup pro řešení situace

Ubytovatel provede registraci k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku. V ohlášení uvede své jméno a příjmení nebo název firmy, obecný identifikátor – u fyzické osoby rodné číslo a u právnické osoby identifikační číslo, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Ubytovatel, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru

nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo všechny požadované údaje, které má uvádět v ohlášení, i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

V případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele, je nutné uvést též čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

Ubytovatel uvede údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Při splnění ohlašovací povinnosti bude poplatníkovi přidělen variabilní symbol pro identifikaci a platby poplatku.

Lhůty

Ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti (ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti (ubytování).

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Doklady potřebné k registraci

Zplnomocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu oprávnění k zastupování ubytovatele).

Sazba

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen prostřednictvím formuláře nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu ubytovaných osob, které podléhají poplatku, a celkovou částku poplatku, kterou je povinen za tyto osoby odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15. dne každého následujícího měsíce na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem.

Při nedodržení lhůty splatnosti poplatku nebo je-li poplatek uhrazený v nesprávné výši, může se poplatek navýšit až na trojnásobek.

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Sankce

Správce poplatku může uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo ztěžuje správu daní a neplní procesní povinnosti nepeněžité povahy.