Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Místní poplatek ze psů

Aktualizace 1. 1. 2022

Základní informace

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území ČR.

Poplatek ze psů platí držitel psa (plátce) obci příslušné podle svého místa trvalého pobytu/sídla podnikání nebo je v obci hlášen k pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců.

Poplatek ze psů se hradí za každého psa staršího  3 měsíce.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení poplatkové povinnosti:

 • Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
 • Plátce je povinen hlásit správci poplatku každou změnu údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala.
 • Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.
 • Poplatková povinnost vzniká, mění se nebo zaniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců.

Osvobození od poplatku:

 • osoba nevidomá
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby – podle zákona upravujícího soc. služby
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k asistenci výše zmíněným osobám
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitel psa, který je uživatel honitby a kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat loveckého psa – dle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti

Na kterém úřadě se tato situace řeší:

Plátce poplatku  provede ohlášení  k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku – ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec

Postup:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je plátce poplatku  povinen uvést :

 • fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa  trvalého  pobytu nebo pobytu (povolení pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců), rodné číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), mail a telefon, druh a počet psů, které chová, datum vzniku poplatkové události
 • právnická osoba – název společnosti, adresu sídla společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon,  jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem PO (za právnickou osobu jedná její statutární zástupce uvedený v rejstříku nebo registru, případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem, druh a počet psů, které chová, datum vzniku poplatkové události

Dokumenty:

 • pro ohlášení poplatku : občanský průkaz, pas zvířete
 • doložení nároku na osvobození: průkaz, ZTP, ZTP-P, potvrzení z útulku, osvědčení záchranářských psů, doložení členství v honitbě

Sazba poplatku:

 • základní sazba je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa chovaného v rodinném domě v MČ Praha 1 – 15 a  Praha 17 :  600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa chovaného v rodinném domě v jiných než výše vyjmenovaných městských částech : 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (MČ Praha – Slivenec)
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Snížená sazba:

 • je-li držitelem psa poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí) anebo osoba starší 65 let sazba poplatku činí 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

 Úleva od poplatku:

 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy jsou od poplatku osvobozeni po dobu 2 let od jeho převzetí,

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný bez vyměření na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem vždy do 31.3. každého roku
 • nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Způsob placení:

 • poplatek je možno hradit hotově nebo platební kartou u ÚMČ Praha – Slivenec (podatelna v přízemí) nebo převodem na účet MČ Praha – Slivenec č.ú. : 9625592/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s. a to vždy s uvedením variabilního symbolu, který plátci přidělil správce poplatku.

Povinnost držitele psa na území hl. m.  Prahy:

 • označit psa identifikačním číslem psa (podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči,  ve znění pozdějších předpisů), bez tohoto označení neplatí od 1.1.2020 povinné očkování proti vzteklině
 • po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele dodržovat čistotu veřejného prostranství (uklízet po svém psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.

Formuláře:

Správce poplatku:   Ing. Petra Fellnerová

                                   251 812 249, fellnerova@praha-slivenec.cz