Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Místní poplatek ze psů

Základní informace

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území ČR.

Poplatek ze psů platí držitel psa (plátce) obci příslušné podle svého místa trvalého pobytu/sídla podnikání nebo je v obci hlášen k pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců.

Poplatek ze psů se hradí za každého psa staršího  3 měsíce.

Výběr poplatku je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Správa poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení poplatkové povinnosti:

 • Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
  Po přihlášení psa vydá správce poplatku držiteli psa evidenční (psí) známku.
 • Plátce je povinen hlásit správci poplatku každou změnu údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna nastala.
 • Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.
 • Poplatková povinnost vzniká, mění se nebo zaniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců.

Osvobození od poplatku:

 • osoba nevidomá
 • osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby – podle zákona upravujícího soc. služby
 • osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • osoba provádějící výcvik psů určených k asistenci výše zmíněným osobám
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • držitel psa, který je uživatel honitby a kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat loveckého psa – dle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti

Na kterém úřadě se tato situace řeší:

Plátce poplatku  provede ohlášení  k poplatku přímo v sídle místně příslušného správce poplatku – ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec

Postup:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je plátce poplatku  povinen uvést :
fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa  trvalého  pobytu nebo pobytu (povolení pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců), rodné číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), mail a telefon, druh a počet psů, které chová, datum vzniku poplatkové události

právnická osoba – název společnosti, adresu sídla společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), datová schránka, mail a telefon,  jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem PO (za právnickou osobu jedná její statutární zástupce uvedený v rejstříku nebo registru, případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem, druh a počet psů, které chová, datum vzniku poplatkové události

Dokumenty:

 • pro ohlášení poplatku : občanský průkaz, pas zvířete
 • doložení nároku na osvobození: průkaz, ZTP, ZTP-P, potvrzení z útulku, osvědčení záchranářských psů, doložení členství v honitbě
 • doložení nároku na slevu: potvrzení o registraci na MHMP, rozhodnutí o přidělení důchodu, který je jediným zdrojem příjmu

Sazba poplatku:

 • základní sazba je 1.500,- Kč ročně za jednoho psa a 2.250,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa chovaného v rodinném domě v MČ Praha 1 – 15 a  Praha 17 :  600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 • za psa chovaného v rodinném domě v jiných než výše vyjmenovaných městských částech : 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (MČ Praha – Slivenec)
 • za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je současně vlastníkem hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Snížená sazba:

 • je-li držitelem psa poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký, sirotčí) anebo osoba starší 65 let sazba poplatku činí 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

 Úleva od poplatku:

 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy jsou od poplatku osvobozeni po dobu 2 let od jeho převzetí,
 • úleva od poplatku ve výši roční sazby (nejvýše však 350,- Kč) se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá psa označit identifikačním číslem psa (podle veterinárního zákona) a do 30 dnů se přihlásí do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy ( odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), na úlevu má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil.

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný bez vyměření na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním symbolem vždy do 31.3. každého roku
 • nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Způsob placení:

 • poplatek je možno hradit hotově nebo platební kartou u ÚMČ Praha – Slivenec (podatelna v přízemí) nebo převodem na účet MČ Praha – Slivenec č.ú. : 500756998/6000, vedený u PPF, a.s. a to vždy s uvedením variabilního symbolu, který plátci přidělil správce poplatku.

Povinnost držitele psa na území hl. m.  Prahy:

 • označit psa identifikačním číslem psa (podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči,  ve znění pozdějších předpisů), bez tohoto označení neplatí od 1.1.2020 povinné očkování proti vzteklině
 • do 30 dnů od doby kdy se stane držitelem psa, přihlásit se  do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, mail: posta@praha.eu, datová schránka – 48ia97h. Registrační karta je ke stažení na webových stránkách nebo si ji můžete vyzvednout u Správce poplatku.
 • do 30 dnů ohlásit evidenci chovatelů ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy
 • po celou dobu držení psa je základní povinností chovatele dodržovat čistotu veřejného prostranství (uklízet po svém psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.

Formuláře:

Správce poplatku:   Jana Valtrová Vávrová

                                   251 812 249, valtrova@praha-slivenec.cz