Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Popelnice na směsný odpad

Jak si zařídit popelnici na směsný odpad

Službu na území hlavního města zajišťuje svozová společnost Pražské služby, a.s. Pro sjednání smlouvy musíte osobně navštívit obchodní kancelář na adrese Proboštská 1, Praha 6. Kontakty: tel. 284091426-9 nebo PSAS – kontakty.

Co potřebujete:

 • Doklad o vlastnictví objektu nebo nájemní smlouvu
 • Osobní doklady.

Nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška 2/2005 o místních poplatcích

Základní pojmy:

Objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,
Vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt
Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu

Základní povinnosti:

 • odpad třídit na složky papír a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad.
 • Směsný odpad ukládat do označených sběrných nádob
 • Vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu

Kdo platí poplatek?

 • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. V zástavbě rekreačních objektů je přípustný sezónní svoz směsného odpadu v období duben až říjen. Vlastník objektu přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu.

Jak si zařídit popelnici na bioodpad

Službu občanům Pravidelný sezónní svoz bioodpadu v naší městské části zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., jedná se o placenou službu, zájemce musí mít se svozovou společností uzavřenou smlouvu. Bioodpad je organická, v půdě rozložitelná hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Nádoby jsou ve tvaru běžné popelnice v provedení hnědé barvy.

Co můžeme ukládat

 • posekaná tráva
 • spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 • řezanka a větvičky z ořezu keřů, piliny
 • zemina z květin bez květináčů
 • plevele
 • pokojové rostliny
 • listí (bez smetků z ulice)
 • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
 • květináče z lepenky a rašeliny

Co do kompostu nepatří

 • podestýlka od drobných domácích zvířat
 • pleny
 • pytlíky z vysavače
 • oharky z cigaret
 • uhelný popel
 • smetky z ulice
 • zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
 • oleje
 • kosti

Kolik služba stojí?

 • Svoz probíhá pravidelně 1x za 14 dní
 • varianta celoroční svoz nebo sezónní
 • varianta popelnice 120 litrů nebo 240 litrů

Aktuální ceník naleznete na stránkách Pražských služeb, a.s.

Jak službu objednat?

 • Informace poskytne Callcentrum tel. 284 091 888, callcentrum@psas.cz, v době od pondělí do pátku 8:00 – 18:00
 • telefonicky na Zákaznické centrum 284 091 426 – 9, kde nahlásíte své požadavky, zpět Vám přijde poštou podepsaná smlouva, kterou podepíšete a poštou zpět vrátíte na uvedenou adresu.
 • emailem na adresu bio@psas.cz, kde je možné napsat kontakt na Vás a Vaše požadavky, smlouva bude vyplněna a zaslána zpět k podpisu.
 • elektronicky na stránkách psas.cz/bio, kde vyplníte elektronickou smlouvu, ta bude podepsána a poslána zpět ve vytištěné podobě.
 • navštívit osobně Zákaznické centrum Pražské služby, a.s.:
 • Proboštská 1, Praha 6
 • Jungmannova 29, Praha 1 – pasáž Škodova paláce
 • Průmyslová 615/32, Praha 10

Provozní doba:

 • pondělí, středa            8,00 – 18,00 hod.
 • úterý, čtvrtek, pátek   8,00 – 15,00 hod.