Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Popelnice na směsný odpad

Jak si zařídit popelnici na směsný odpad

Službu na území hlavního města zajišťuje svozová společnost Pražské služby, a.s. Pro sjednání smlouvy musíte osobně navštívit obchodní kancelář na adrese Proboštská 1, Praha 6. Kontakty: tel. 284091426-9 nebo PSAS – kontakty.

Co potřebujete:

  • Doklad o vlastnictví objektu nebo nájemní smlouvu
  • Osobní doklady.

Nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška hl.m. Prahy č. 5/2007 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazná vyhláška 2/2005 o místních poplatcích

Základní pojmy:

Objekt je bytový a rodinný dům nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,
Vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní objekt
Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu

Základní povinnosti:

  • odpad třídit na složky papír a lepenka, sklo, plasty, objemný odpad, nebezpečný odpad.
  • Směsný odpad ukládat do označených sběrných nádob
  • Vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu

Kdo platí poplatek?

  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. V zástavbě rekreačních objektů je přípustný sezónní svoz směsného odpadu v období duben až říjen. Vlastník objektu přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu.