Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Městská část Praha – Slivenec

2. Důvod a způsob založení:
Městská část Praha – Slivenec vznikla jako součást územního samosprávného­ celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Posláním Městské části Praha-Slivenec je zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu a v rozsahu stanoveném Statutem, zvláštními zákony a zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích). Za podmínek stanovených zákonem o hlavním městě Praze a Statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura
Vedení úřadu

starostka RNDr. Jana Plamínková
místostarostka Mgr. Lenka Kudláková
tajemník Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA

úseky

úsek občanské-správní, sekretariát starosty a tajemníka – Bohdana Růžičková, Jana Szilvásiová, DiS.
úsek výstavby, majetku a investic – Ing. Šárka Musilová, Ing. Miroslava Staňková
úsek ekonomicko – finanční – Věra Blažková, Dagmar Hůrková
úsek místního hospodářství – Jana Valtrová Vávrová, Luboš Buriánek, Pavel Burda, Petr Syrový, Lukáš Dvořák, Jarmila Macourková

Zřizované organizace

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16/140, Praha 5 – Slivenec
Veřejná knihovna Slivenec – Irena Krejčová
Volnočasové centrum – Klub Švestka

Organizační řád ÚMČ

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Městská část Praha – Slivenec
K Lochkovu 6/2
Praha 5 – Slivenec
PSČ 154 00

Adresa pro osobní návštěvu

Shodná s kontaktní poštovní adresou

Úřední hodiny

Po   8:00-11:00  12:00-18:00
St    8:00-11:00  12:00-18:00

Telefonní čísla

Starostka – tel. 251 682 234, 220 870 084
Zástupkyně starostky – tel. 251 811 294
Tajemník – tel. 220513107
sekretariát – tel. 251812234
agenda občansko-správních agend – tel. 251 818 044
agenda výstavby, majetku a investic – tel. 251 813 754
agenda životního prostředí a dopravy – tel. 251 812 249
agenda správy majetku – tel. 251 811 587
agenda ekonomicko – finanční – tel. 251 812 260, 220 950 247
agenda údržby – tel. 725 011 024

Číslo faxu:

není

Adresa internetové stránky

www.praha-slivenec.cz

Adresa e-podatelny

posta@praha-slivenec.cz
slivenec@praha-slivenec.cz
ID datové schránky: 7p9bt2g

Další elektronické adresy

Kontakty na jednotlivé úředníky a zaměstnance

5. Případné platby lze poukázat
Banka: PPF banka a.s.
číslo účtu: 500756998/6000

6. Identifikační číslo (IČ)
00241661

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00241661 – subjekt není plátcem DPH

8. Dokumenty
Strategický plán rozvoje Městské části Praha-Slivenec
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

9. Žádosti o informace
Poskytnutí informace je možné žádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo podání: Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec
Žádosti lze podat: ústně, písemně, emailem.

10. Příjem dalších žádostí a dalších podání
osobně – podatelna Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
telefonicky – 251 818 044
písemně – Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
elektronicky – posta@praha-slivenec.cz, datová schránka 7p9bt2g

11. Opravné prostředky
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt vyššího stupně nejblíže nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

12. Formuláře
v podatelně ÚMČ Praha – Slivenec, nebo elektronicky (úřad/potřebuji si zařídit/formuláře)

13. Postupy na řešení životních situací
Portál veřejné správy České republiky – www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
Městská část Praha-Slivenec v sekci Potřebuji si zařídit

14. Nejdůležitější předpisy
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č.   90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 je k nahlédnutí na podatelně úřadu nebo Sazebník úhrad.

16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou potřebné k poskytování informací

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2013

18. Informační systém GORDIC (účetnictví)
MUNIS (evidence obyvatel)
MISYS (katastr nemovitostí)
EMA (evidence majetku)
ISEM (evidence majetku)

Ceník

Ověřování podpisů a listin
ověření podpisu: 30,- Kč
ověření kopie: 30,- Kč
Materiálové náklady
pořízení výtisku z tiskárny PC 3,- Kč (A4)
černobílá jednostranná kopie 2,- Kč (A4)
4,- Kč (A3)
černobílá oboustranná kopie 4,- Kč (A4)
6,- Kč (A3)
technický nosič dat (CD) 25,- Kč
jednostranná barevná kopie 30,- Kč (A4)
Vyhledání a zpracování informací
prvních 15 minut práce zdarma
každých dalších započatých 15 minut práce 80,- Kč
Poštovné dle váhy
Poštovné za zásilky je účtováno na základě aktuální ceny poštovních služeb platné v den odeslání dokumentu.
Požadované podklady jsou zasílány do vlastních rukou na doručenku (modrý pruh).
Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu i správní poplatek.
Náklady za expertní služby
V případě, že k poskytnutí informace je nutná součinnost s externím odborníkem, např. právník, autorizovaný inženýr apod., hradí náklady tohoto experta žadatel. O této skutečnosti musí být žadatel předem vyrozuměn.Určující podmínky
• Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
• Vydání informace je podmíněno zaplacením nákladů.
• Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.