Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Povinně zveřejňované informace

1. Název:
Městská část Praha – Slivenec

2. Důvod a způsob založení:
Městská část Praha – Slivenec vznikla jako součást územního samosprávného­ celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Posláním Městské části Praha-Slivenec je zajištění veřejné správy na svém území a výkon státní správy v územním obvodu a v rozsahu stanoveném Statutem, zvláštními zákony a zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích). Za podmínek stanovených zákonem o hlavním městě Praze a Statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační struktura
Vedení úřadu

starostka RNDr. Jana Plamínková
místostarostka Mgr. Lenka Kudláková
tajemník Ing. Matěj Mlčoch

úseky

úsek občansko-správní, sekretariát starosty a tajemníka – Bohdana Růžičková, Jana Szilvásiová, DiS.
úsek výstavby, majetku a investic – Ing. Šárka Musilová, Jan Herout
úsek ekonomicko – finanční – Dagmar Hůrková
úsek místního hospodářství – Ing. Petra Fellnerová, Pavel Burda, Petr Syrový, Petr Vaněk, Jarmila Macourková, Daniel Sigan

Zřizované organizace

ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16/140, Praha 5 – Slivenec
Veřejná knihovna Slivenec – Mgr. Jiřina Haningerová
Volnočasové centrum – Klub Švestka

Organizační řád ÚMČ

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Městská část Praha – Slivenec
K Lochkovu 6/2
Praha 5 – Slivenec
PSČ 154 00

Adresa pro osobní návštěvu

Shodná s kontaktní poštovní adresou

Úřední hodiny

Po   8:00-11:00  12:00-18:00
St    8:00-11:00  12:00-18:00

Telefonní čísla

Starostka – tel. 251 682 234, 220 870 084
Zástupkyně starostky – tel. 251 811 294
Tajemník – tel. 220513107
sekretariát – tel. 251812234
agenda občansko-správních agend – tel. 251 818 044
agenda výstavby, majetku a investic – tel. 251 813 754
agenda životního prostředí a dopravy – tel. 251 812 249
agenda správy majetku – tel. 251 811 587
agenda ekonomicko – finanční – tel. 251 812 260, 220 950 247
agenda údržby – tel. 725 011 024

Číslo faxu:

není

Adresa internetové stránky

www.praha-slivenec.cz

Adresa e-podatelny

posta@praha-slivenec.cz
slivenec@praha-slivenec.cz
ID datové schránky: 7p9bt2g

Další elektronické adresy

Kontakty na jednotlivé úředníky a zaměstnance

5. Případné platby lze poukázat
Banka: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9625592/0800

6. Identifikační číslo (IČ)
00241661

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00241661 – subjekt není plátcem DPH

8. Dokumenty
Strategický plán rozvoje Městské části Praha-Slivenec
Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

9. Žádosti o informace
Poskytnutí informace je možné žádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo podání: Úřad městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec
Žádosti lze podat: ústně, písemně, emailem.

10. Příjem dalších žádostí a dalších podání
osobně – podatelna Úřadu MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
telefonicky – 251 818 044
písemně – Úřad městské části Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00
elektronicky – posta@praha-slivenec.cz, datová schránka 7p9bt2g

11. Opravné prostředky
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt vyššího stupně nejblíže nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

12. Formuláře
v podatelně ÚMČ Praha – Slivenec, nebo elektronicky (úřad/potřebuji si zařídit/formuláře)

13. Postupy na řešení životních situací
Portál veřejné správy České republiky – www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě – www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz
Městská část Praha-Slivenec v sekci Potřebuji si zařídit

14. Nejdůležitější předpisy
Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. města Prahy
Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č.   90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za služby spojené s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 je k nahlédnutí na podatelně úřadu nebo Sazebník úhrad.

16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou potřebné k poskytování informací

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2023
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2022
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2021
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytnutých informací za rok 2013

18. Informační systém GORDIC (účetnictví)
MUNIS (evidence obyvatel)
MISYS (katastr nemovitostí)
EMA (evidence majetku)
ISEM (evidence majetku)

Ceník

Ověřování podpisů a listin
ověření podpisu: 50,- Kč
ověření kopie: 30,- Kč
Materiálové náklady
pořízení výtisku z tiskárny PC 3,- Kč (A4)
černobílá jednostranná kopie 2,- Kč (A4)
4,- Kč (A3)
černobílá oboustranná kopie 4,- Kč (A4)
6,- Kč (A3)
technický nosič dat (CD) 25,- Kč
jednostranná barevná kopie 30,- Kč (A4)
Vyhledání a zpracování informací
prvních 60 minut práce zdarma
za každou celou i započatou hodinu práce 300,- Kč
Poštovné dle váhy
Poštovné za zásilky je účtováno na základě aktuální ceny poštovních služeb platné v den odeslání dokumentu.
Požadované podklady jsou zasílány do vlastních rukou na doručenku (modrý pruh).
Jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu i správní poplatek.
Náklady za expertní služby
V případě, že k poskytnutí informace je nutná součinnost s externím odborníkem, např. právník, autorizovaný inženýr apod., hradí náklady tohoto experta žadatel. O této skutečnosti musí být žadatel předem vyrozuměn.Určující podmínky
• Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
• Vydání informace je podmíněno zaplacením nákladů.
• Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.