Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

10. veřejné zasedání zastupitelstva 9. 9. 2019

Program 10. zasedání Zápis z 10. zasedání

10/2019 Revokace usnesení 35/4/2019 ze dne 25.2.2019 usnesení 121
10/2019 Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č. 1706, v k. ú. Slivenec usnesení 122
10/2019 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc.č. 1162/2, 1167/13, 1697/1, v k. ú. Slivenec usnesení 123
10/2019 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Park Granátová MČ Praha – Slivenec“ se společností Gardenline, s.r.o. usnesení 124
10/2019 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha – Slivenec“ se společností Tost.cz, s.r.o. usnesení 125
10/2019 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba skladové haly MČ Praha – Slivenec“ se společností Stavební řemesla – Zeman, s.r.o. usnesení 126
10/2019 Bezúplatný převod movitého majetku a spotřebního vybavení v objektu MŠ Frančíkova usnesení 127
10/2019 Bezúplatný převod vybavení kuchyně v objektu MŠ Frančíkova usnesení 128
10/2019 Pronájem bytu č. 6 v bytovém domě čp. 462 v ulici Ke Smíchovu v k. ú. Slivenec usnesení 129
10/2019 Změna koeficientu zastavěnosti ze stávajícího OB-A na OB-C na pozemku parc.č. 222/26, k.ú. Slivenec usnesení 130
10/2019 Posílení rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 131 příloha 1
příloha 2
10/2019 Rozpočtové úpravy č. 5 usnesení 132 příloha