Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

13. veřejné zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019

Program 13. zasedání Zápis z 13. zasedání

13/2019 Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2020 a rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2020- 2025 usnesení 150 Příloha 1
Příloha 2
13/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 900 000 Kč usnesení 151 Příloha
13/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 120 500 Kč usnesení 152
13/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 303 000 Kč usnesení 153
13/2019 Bezúplatný převod vybavení MŠ Frančíkova v hodnotě 90 699,42 Kč usnesení 154 Příloha
13/2019 Přijetí darů ve výši 60 000,-Kč na kulturu a 20 000,-Kč za Komunální projekt roku usnesení 155
13/2019 Rozpočtové opatření č. 6 dle přiložené tabulky usnesení 156 Příloha
13/2019 Přidělení finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč určených na I. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2020 usnesení 157
13/2019 Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha – Slivenec usnesení 158 Příloha
13/2019 Poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy v celkové výši 7.000,- Kč. usnesení 159
13/2019 Udělení Čestného uznání za rok 2019 paní Jaroslavě Markové usnesení 160
13/2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2020/2021 a 2021/2022 usnesení 161 Příloha
13/2019 Odpisový plán na rok 2020 ZŠ a MŠ Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 162 Příloha
13/2019 Změna funkčního využití pozemku parc. č. 1775/33 v k. ú. Slivenec usnesení 163
13/2019 Využití části pozemku parc.č. 1707 v šířce 1,5m podél západní části pozemku parc.č. 1590 a části pozemku parc.č. 1705/1 v šířce 3m podél severní části pozemku parc.č. 1590, vše v k.ú. Slivenec pro výpočet KPP usnesení 164
13/2019 Převedení správy pozemků parc.č. 1781/7, 1785/56, 1785/59, 1785/60 a 1798/190 v k.ú. Hlubočepy uvedených na LV 8891 pro k.ú. Hlubočepy z MČ Praha – Slivenec na MČ Praha 5 usnesení 165
13/2019 „Statut Fondu zaměstnavatele“, kterým se stanoví pravidla pro jeho tvorbu a užití. usnesení 166
13/2019 Navýšení ceny za pronájem pozemků k
zahrádkářským účelům na 14,- Kč/m 2 /rok.
usnesení 167
13/2019 Dodatek č. 1 ke SOD č. 65/2019/VAL mezi MČ Praha Slivenec a společností Tirast, s.r.o. na dílo „Údržba polních cest ve Slivenci“ usnesení 168
13/2019 prominutí hrazení nájemného nájemci prostor určených k podnikání v čp. 22 (bistro Zastávka) korporaci GNSH s.r.o., IČO: 24683248 usnesení 169
13/2019 Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec na rok 2020 usnesení 170 Příloha
13/2019 Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Slivenec na rok 2020 usnesení 171 Příloha