Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

14. veřejné zasedání zastupitelstva 24. 2. 2020

Program 14. zasedání Zápis z 14. zasedání

14/2020 ZMČ schvaluje Směrnici č. 4, kterou se stanoví Postup zadávání zakázek malého rozsahu městské části Praha – Slivenec. usnesení 172
14/2020 ZMČ schvaluje Směrnici č.2 – v návaznosti na zřízení Fondu zaměstnavatele usnesení 173
14/2020 ZMČ schvaluje doplnění Organizačního řádu městské části Praha – Slivenec o oblast krizového řízení, kontroly, zpracování platů, investic a provozu spisovny úřadu. usnesení 174 Příloha
14/2020 ZMČ souhlasí se změnou funkčního využití části pozemků parc. č. 1229/1, 1228 a 1213/2 v k. ú. Slivenec usnesení 175
14/2020 ZMČ schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě na údržbu zeleně se společností BonSoft, s.r.o. usnesení 176
14/2020 ZMČ schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě na údržbu parku Granátová na roky 2020 a 2021 se společností Gardenline, s.r.o. usnesení 177
14/2020 ZMČ schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 39/2018/MUS uzavřené s akad. arch. Šmolíkem usnesení 178
14/2020 ZMČ souhlasí s uzavřením smluv na DPP od 24. 2. 2020 s neuvolněnými zastupiteli usnesení 179
14/2020 ZMČ schvaluje záměr vyhlásit výběrové řízení na pořízení nového stroje pro údržbu městské části Praha – Slivenec usnesení 180
14/2020 ZMČ schvaluje rozpočtové úpravy č. 1 dle přiložené tabulky usnesení 181 Příloha
14/2020 ZMČ schvaluje navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 11 600,00 Kč usnesení 182
14/2020 ZMČ vyhlašuje II. kolo účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2020 usnesení 183 Příloha
14/2020 ZMČ schvaluje řádnou účetní závěrku MČ Praha – Slivenec za rok 2019 včetně jejích příloh, které jsou součástí usnesení. usnesení 184 Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
14/2020 ZMČ schvaluje řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2019, včetně jejích příloh, které jsou součástí usnesení. usnesení 185 Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
14/2020 ZMČ schvaluje změnu položky schváleného rozpočtu z odůvodněním usnesení 186 Příloha
14/2020 ZMČ schvaluje přidělení jednorázové odměny 4 000,- Kč členkám sociální a bytové komise usnesení 187