Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

17. zasedání zastupitelstva 24. 10. 2016

Program 17. zasedání Zápis z 17. zasedání

17/2016 Vyjmutí majetku “Slavnostní osvětlení kostela” z majetku MČ Praha-Slivenec a jeho převedení na HMP usnesení 211
17/2016 Výběr dodavatele zakázky “Rekonstrukce ulice V Doubcích” usnesení 212
17/2016 Výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce části ulice Kotovka“ usnesení 213
17/2016 Výběr dodavatele zakázky “Opěrná zeď a úprava vstupu hřbitova” usnesení 214
17/2016 Výběr dodavatele zakázky “Projektová dokumentace na park Granátová” usnesení 215
17/2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc. č. 1697/1 k.ú. Slivenec usnesení 216
17/2016 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – parc. č. 1167/13 k.ú. Slivenec usnesení 217
17/2016 Pojmenování nových parků v k.ú. Slivenec usnesení 218
17/2016 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola usnesení 219 příloha
17/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 5 700 tis. Kč – investiční dotace na rozvoj městské zeleně usnesení 220
17/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 8 000 tis. Kč – investiční dotace na akci Rozšíření hřbitova usnesení 221
17/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 5 200 tis. Kč – investiční dotace na akci Dokončení komunikací po kanalizaci usnesení 222
17/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 515 tis. Kč – mzdové náklady asistentů pedagoga usnesení 223
17/2016 Poskytnutí nenávratné finanční pomoci ve výši 70 tis. Kč Martině a Radkovi Dvořákovým, Na Korálově 451/7 usnesení 224
17/2016 Přijetí daru od pana Ivana Rozmana ve výši 50 tis. Kč na financování nového kolumbaria usnesení 225 příloha
17/2016 Rozpočtové úpravy č. 6 dle přiložené tabulky usnesení 226 příloha
17/2016 Vyčlenění finančních prostředků ve výši max. 200 tis. Kč ročně na financování aktivit v rámci místní Agendy 21 usnesení 227
17/2016 Přistoupení MČ Praha-Slivenec do Sdružení místních samospráv ČR usnesení 228
17/2016 Revokace usnesení 37/2/2014 o výši měsíční odměny starostky neuvolněné pro výkon funkce usnesení 229