Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. veřejné zasedání zastupitelstva 9. 6. 2021

Program 24. zasedání Zápis z 24. zasedání

24/2021 ZMČ schvaluje
1. Složení návrhového výboru: Martina Havlíková, Martin Javůrek
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Petr Andres, Bc. Pavel Fryš
3. Program zasedání 24. zastupitelstva
usnesení 306
24/2021 ZMČ schvaluje
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2020 s přílohami a
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2020 včetně přijatých opatření k odstranění chyb a nedostatků a souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha – Slivenec za rok 2020 s výhradou
usnesení 307 ZÚ MČ
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6
Příloha 7
Příloha 8
Příloha 9
24/2021 ZMČ schvaluje
na základě Zápisu likvidační komise ze dne 3. 5. 2021 odpis majetku ve výši 285 466,61 Kč dle přiloženého soupisu majetku
usnesení 308 Příloha
24/2021 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvku na občanskou vybavenost od stavebníka Petry Žákové ve výši 40.000,00 Kč na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce
usnesení 309
24/2021 ZMČ schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 dle přiložené tabulky
usnesení 310 Příloha
24/2021 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Oprava havarijního stavu hygienického zázemí pavilonu A ZŠ Praha Slivenec“ – společnost DOMISTAV CZ a.s. za cenu
2 801 126,- Kč + DPH
usnesení 311
24/2021 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Výměna oken v učebních pavilonech ZŠ Praha Slivenec“ – společnost JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. za cenu 3 118 066,- Kč + DPH
usnesení 312
24/2021 ZMČ schvaluje
záměr rekonstrukce povrchu části komunikace K Dobré Vodě v letošním roce za částku cca 1 500 000,-Kč + DPH
usnesení 313
24/2021 ZMČ schvaluje
dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení PD na nástavby pavilonů ZŠ a MŠ Praha – Slivenec s ing. arch. Miloslavem Vajtrem, kterým se navyšuje cena o 70000,- Kč + DPH
usnesení 314
24/2021 ZMČ schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec, který je součástí přílohy tohoto usnesení
usnesení 315 Příloha
24/2021 ZMČ schvaluje
uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 315 s paní Lenkou Petákovou na 2×5 hod/týdně za cenu 1000,-Kč/měsíc
usnesení 316
24/2021 ZMČ schvaluje
vyjmutí majetku – veřejného osvětlení v ulici Na Kraji ve výši 46 585,- Kč a jeho převedení na Hlavní město Prahu
usnesení 317
24/2021 ZMČ schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemku parc. č. 1773/31, k. ú. Slivenec, za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení se společností PRE distribuce, a.s.
usnesení 318