Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

24. zasedání zastupitelstva 19. 6. 2017

Program 24. zasedání Zápis z 24. zasedání

24/2017 Dodatek č.1 ke smlouvě „Opěrná zeď a úpravy vstupu hřbitova“ se společností Ingbau CZ, s.r.o. usnesení 299
24/2017 Záměr odkoupit pozemek parc.č. 169/58 v k.ú. Slivenec usnesení 300
24/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc. č. 1708, 1709, 1770/30, 1770/54 a 1770/55 v k. ú. Slivenec usnesení 301
24/2017 Smlouva o dílo na zakázku „Dokončení povrchů a vybavení střešního prostoru foyer v ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec, Ke Smíchovu 16“ usnesení 302
24/2017 Výběr dodavatele zakázky „Údržba a rekonstrukce dřevěných prvků v areálu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ usnesení 303
24/2017 Výběr dodavatele zakázky „Sportovní prvky a vybavení tělocvičny v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec“ usnesení 304
24/2017 Výběr dodavatele zakázky „Komunitní centrum Na Půdě“ usnesení 305
24/2017 Výběr dodavatele zakázky „PD na zkapacitnění východního pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec“, usnesení 306
24/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 89 000,00 Kč na MA21 usnesení 307
24/2017 Revokace usnesení č.293/23/2017 ze dne 29. 5. 2017 – rozpočtové úpravy usnesení 308 příloha
24/2017 Výsledky hlasování o projektech Participativního rozpočtu MČ Praha – Slivenec 2017 usnesení 309 příloha
24/2017 Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností MARSILEAN, a.s. na koupi části pozemku parc.č. 1744/6, o výměře cca 15.000 m2, obojí obec Praha, k.ú. Slivenec za cenu celkem 10.000,-Kč a podáním podnětu k zastupitelstvu HMP na změnu územního plánu ve vztahu ke zbývajícím částem pozemku parc.č. 1744/6 usnesení 310
24/2017 Záměr odkoupit budovu čp.128 v k.ú. Holyně usnesení 311
24/2017 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu kapitálových výdajů HMP – MČ Praha – Slivenec na období 2018 – 2023 usnesení 312 příloha
24/2017 Zřízení recyklačního střediska na pozemku parc. číslo 1775/39 v k. ú. Slivenec. usnesení 313