Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

26. veřejné zasedání zastupitelstva 20. 9. 2021

Program 26. zasedání Zápis z 26. zasedání

26/2021 ZMČ schvaluje
finanční vypořádání ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, IČO 70108391, za rok 2020 z hlavní činnosti a úhradu ztráty ve výši 18 154,95 Kč z rezervního fondu.
usnesení 323
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvku na občanskou vybavenost obce od stavebníka Projekt Holyně s.r.o.,
IČO 08208093, ve výši 90 000,00 Kč na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce číslo 46/2021/Mus.
usnesení 324
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí daru od společnosti DREAMLINER se, IČO 28412010, ve výši 150 000,00 Kč na základě Darovací smlouvy ze dne 13. 10. 2020 číslo 80/2020/Mus.
usnesení 325
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí investičních a neinvestičních účelových dotací určených na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu“, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/28 ze dne 17. 6. 2021
usnesení 326
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí dotace ve výši 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2020 ve výši 169 410,64 Kč, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/44 ze dne 17. 6. 2021.
usnesení 327
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí dotace – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2020 – 31. 12. 2020 a 1. 1. 2021 – 31. 5.2021, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/46 ze dne 17. 6. 2021
usnesení 328
26/2021 ZMČ schvaluje
vratku finančních prostředků, která se vztahuje ke schváleným projektům realizovaným v rámci programu OPPPR a vyplynula ze závěrečného vyúčtování projektu realizovaného v rámci OPPPR, schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 28/12 ze dne 17.6.2021
usnesení 329
26/2021 ZMČ schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, IČO 70108391, ve výši 925 200,- Kč, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství, schválené Zastupitelstvem HMP č. 28/82, bod I/3 ze dne 17. 6. 2021.
usnesení 330
26/2021 ZMČ schvaluje
rozpočtová opatření dle tabulky č. 4, která je nedílnou součástí usnesení.
usnesení 331 Příloha
26/2021 ZMČ bere na vědomí,
že zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č 28/42 ze dne 17. 6. 2021 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2020
usnesení 332
26/2021 ZMČ bere na vědomí
Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání ze dne 14. 09. 2019 se společností GNSH s.r.o., IČO 24683248, se sídlem Pod Novým Lesem 76/49, 162 00 Praha – Veleslavín, která byla uzavřena dne 25. 08. 2021
a schvaluje
1) využití 1. NP v budově č.p. 22 (parc. č. 4, k. ú. Slivenec) pro potřeby Městské části Praha – Slivenec,
2) dočasné využití 1. NP v budově č.p. 22 (parc. č. 4, k. ú. Slivenec) pro komunitní potřeby organizační složky Městské části Praha – Slivenec, Volnočasového centra Sliveneckého klubu Švestka
usnesení 333
26/2021 ZMČ schvaluje
Řád veřejného pohřebiště Městské části Praha – Slivenec, který je přílohou tohoto usnesení
usnesení 334 Příloha
26/2021 ZMČ schvaluje
dodatek č. 1 k SOD č. 20/2021/VAL mezi MČ Praha – Slivenec a společností KVS stavební, s.r.o., IČ : 289 82 703, na dílo „Údržba polní cesty U Smolnic“, kterým se navyšuje konečná cena o 158 761,30 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1
usnesení 335
26/2021 ZMČ vyhlašuje
I. kolo na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2022, dle přílohy tohoto usnesení. Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 300 tis. Kč. Termín podávání žádostí od 21. 10. 2021 do 1. 12. 2021.
usnesení 336
26/2021 ZMČ schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemku parc. č. 1705/1, v k. ú. Slivenec se společností PRE distribuce, a.s., IČO 27376516, za cenu 10 000,-Kč + DPH.
usnesení 337
26/2021 ZMČ schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc. č. 1655/1 a 496/5, v k. ú. Slivenec se společností PRE distribuce, a.s, IČO 27376516, za cenu 9 450,-Kč + DPH.
usnesení 338
26/2021 ZMČ schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc. č. 1953, 1956, 1719/4, 1719/3, 1719/2 a 222/53, v k. ú. Slivenec se společností PRE distribuce, a.s. IČO 27376516.
usnesení 339
26/2021 ZMČ důrazně nesouhlasí
se zavedením zón placeného stání na Barrandově v předloženém řešení „Rozšíření ZPS Praha 5 – 2021 – oblast Barrandov, objednatel TSK a.s.“ a požaduje jejich nezavádění.
usnesení 340
26/2021 ZMČ schvaluje
navýšení ceny za pronájem bytů v objektu č.p. 462 na částku 106 Kč/m2 /měsíc s platností od 1. 1. 2022. Zastupitelstvo městské části zároveň pověřuje starostku k podpisu nových nájemních smluv, které budou v souladu s platnou legislativou (občanským zákoníkem).
usnesení 341