Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

26. zasedání zastupitelstva 27. 11. 2017

Program 26. zasedání Zápis z 26. zasedání

26/2017 Uzavření kupní smlouvy se společností MARSILEAN a.s. na odkup pozemku
parc. č. 496/13 v k. ú. Slivenec
usnesení 327
26/2017 Uzavření kupní smlouvy se společností PREdistribuce a.s. na prodej pozemků parc.
č. 395/3 o výměře 7 m2 a 395/4 o výměře 9 m2 v k. ú. Holyně
usnesení 328
26/2017 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o spolupráci se společností MARSILEAN a.s. a
DS Slivenec
usnesení 329 příloha
26/2017 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností AMIKA FIRST, s.r.o. usnesení 330
26/2017 Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s ing. Janou Kholovou usnesení 331
26/2017 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemku
parc.č. 1719/4 v k. ú. Slivenec
usnesení 332
26/2017 Výběr dodavatele zakázky „Vybudování Fitness parku Praha – Slivenec“, firmu
Workout Europe s.r.o.
usnesení 333
26/2017 Výběr dodavatele zakázky „Stavba oplocení a zpevněných ploch sportovního areálu
MČ Praha-Slivenec“, společnost BULDIX, s.r.o.
usnesení 334
26/2017 Informaci o realizaci projektu „Participativní rozpočet 2017“ a vyhlášení projektu „ Participativní rozpočet 2018“ usnesení 335 příloha
26/2017 Vyhlášení I. kola na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2018 usnesení 336 příloha
26/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 13 000,00 Kč – volba prezidenta usnesení 337
26/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 600 000,00 Kč – vybudování fitparku usnesení 338
26/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 393 600,00 Kč – komunitní centrum Na půdě usnesení 339
26/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 65 800,00 Kč – volby do PS usnesení 340
26/2017 Rozpočtové úpravy č. 6 usnesení 341 příloha
26/2017 Nesouhlas se záměrem společnosti České štěrkopísky s.r.o. usnesení 342