Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

29. veřejné zasedání zastupitelstva 20. 12. 2021

Program 29. zasedání Zápis z 29. zasedání

29/2021 ZMČ schvaluje
směrnici tajemníka č. 16/2021 „Statut sociálního fondu a zásady používání sociálního fondu“
usnesení 356
29/2021 ZMČ schvaluje
Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2022, včetně povinných příloh, v celkové výši příjmů 36 688 100,- Kč a výdajů 36 688 100,- Kč
a Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2021–2027.
usnesení 357 Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
29/2021 ZMČ schvaluje
příjem účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III v částce 1 105 279,00 Kč
usnesení 358
29/2021 ZMČ schvaluje
rozpočtová opatření dle tabulky č. 6
usnesení 359 Příloha
29/2021 ZMČ schvaluje
přidělení finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč určených na I. kolo grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2022
usnesení 360
29/2021 ZMČ vyhlašuje
II. kolo na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2022, dle přílohy tohoto usnesení. Celková výše poskytnutých finančních prostředků je 50 000,- Kč. Termín pro podávání žádostí od 24. 1. do 21. 3. 2022.
usnesení 361 Příloha
29/2021 ZMČ schvaluje
směrnici tajemníka č. 15/2021 – „Zadávání zakázek malého rozsahu“, která je přílohou tohoto usnesení
usnesení 362 Příloha
29/2021 ZMČ schvaluje
udělení Čestného uznání za rok 2021 paní Mgr. Doře Polákové, Ph.D. a Mgr. Editě Šimkové
usnesení 363
29/2021 ZMČ revokuje
usnesení č. 350/27/2021 ze dne 8.11.2021, ve kterém mění umístění pavilonu ZŠ ze severozápadního rohu areálu ZŠ a MŠ na pozemek parc. č. 1744/24, k. ú. Slivenec.
usnesení 364
29/2021 ZMČ schvaluje
vstup do řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 SP. ZN. 16 C 42/2020, O VYKLIZENÍ NEMOVITOSTÍ na straně žalované, Hl. m. Prahy, jakožto vedlejší účastník.
usnesení 365
29/2021 ZMČ schvaluje
aktualizaci zřizovací listiny Základní školy a mateřské školy Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, která je přílohou tohoto usnesení
usnesení 366 Příloha 1
Příloha 2
29/2021 ZMČ schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. 363 v k. ú. Holyně, zapsané na LV č.1359 o výměře 230 m2, s paní Tamarou Mikulovou
usnesení 367
29/2021 ZMČ schvaluje
Navýšení ceny za pronájem pozemků k zahrádkářským účelům na 25,- Kč /m2/rok, a to od 1. 1. 2022.
a pověřuje starostku podpisem příslušných dodatků ke smlouvám o nájmu pozemků
usnesení 368
29/2021 ZMČ vyhlašuje
uzavření dohod o provedení práce v roce 2022 s neuvolněnou zastupitelkou Martinou Havlíkovou na výkon lektora volnočasového centra Slivenecký klub Švestka a Mgr. Lenkou Kudlákovou na výkon řízení Sliveneckého klubu Švestka
usnesení 369
29/2021 ZMČ schvaluje
rozpočtovou úpravu v celkové výši 400,- Kč na základě usnesení zastupitelstva HMP č. 32/49 ze dne 16. 12. 2021, týkající se vratek od MČ vyplývajících ze závěrečných vyúčtování projektů realizovaných v rámci OPPPR pro ZŠ a MŠ Praha Slivenec
usnesení 370
29/2021 ZMČ schvaluje
příjem účelové neinvestiční dotace v celkové výši 508 000,- Kč – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 6. 2021 – 30. 11. 2021
usnesení 371