Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

29. zasedání zastupitelstva 23. 4. 2018

Program 29. zasedání Zápis z 29. zasedání

29/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností BULDIX, s.r.o. usnesení 375
29/2018 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz, s.r.o. usnesení 376
29/2018 Uzavření smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o spolupráci usnesení 377
29/2018 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na prodloužení splaškové kanalizace usnesení 378
29/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Navýšení kapacit MŠ Praha-Slivenec“ usnesení 379
29/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Volnočasový areál za okruhem – rekonstrukce cest “ usnesení 380
29/2018 Výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce tenisových kurtů“ usnesení 381
29/2018 Odejmutí svěřené správy nemovitostí ¼ pozemků parc.č. 1790/18, 1798/11 a 1798/28 v k.ú. Slivenec usnesení 382
29/2018 Přidělení finančních prostředků ve výši 100 000,- Kč určených na granty v oblasti kultury a sportu na rok 2018 – II. kolo usnesení 383
29/2018 Výsledky hlasování o projektech Participativního rozpočtu MČ Praha – Slivenec 2018 usnesení 384 příloha
29/2018 Změna koeficientu zastavěnosti ÚP pozemku parc. č. 322/26 k. ú. Holyně z OB-A na OB-B usnesení 385
29/2018 2. aktualizaci (2018) Strategického plánu městské části Praha – Slivenec usnesení 386 příloha
29/2018 Řádná účetní závěrku MČ Praha – Slivenec za rok 2017 usnesení 387 příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
29/2018 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec usnesení 388
29/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 32 890 590,85 Kč (z r. 2017) usnesení 389
29/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 9 000 000,00 Kč – ZŠ a MŠ usnesení 390
29/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 800,00 Kč – knihovna usnesení 391
29/2018 Rozpočtové úpravy č. 2 usnesení 392 příloha
29/2018 Plán činnosti finančního a kontrolního výboru ZMČ Praha – Slivenec usnesení 393 příloha 1
příloha 2