Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

30. zasedání zastupitelstva 18. 6. 2018

Program 30. zasedání Zápis z 30. zasedání

30/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností CUBESPACE, s.r.o. usnesení 394
30/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „PD na zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec“ s G-team projektová kancelář, s.r.o. usnesení 395
30/2018 Uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 363 v k.ú. Holyně usnesení 396
30/2018 Uzavření kupní smlouvy se společností pana Steva Lovecka Lichtaga na prodej pozemku usnesení 397
30/2018 Uzavření kupní smlouvy se společností Marsilean, a. s. na odkup pozemku pro vybudování chodníku usnesení 398
30/2018 Uzavření kupní smlouvy se společností Marsilean, a. s. na odkup pozemku pro cyklostezku usnesení 399
30/2018 Zřízení pracovního místa „Tajemník úřadu městské části Praha – Slivenec“ usnesení 400
30/2018 Stanovení početu členů zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec pro volební období 2018 – 2022 usnesení 401
30/2018 Uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě volnočasového areálu „Za okruhem“ usnesení 402
30/2018 Záměr společnosti Kaufland vybudovat Obchodní centrum Slivenec usnesení 403
30/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Rekonstrukce polních cest  v areálu “Za Okruhem“ usnesení 404
30/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ Slivenec“ usnesení 405
30/2018 Záměr na vyhlášení architektonické soutěže o návrh na „Polyfunkční dům Slivenec“ usnesení 406
30/2018 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2019-2020 usnesení 407 příloha
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 77.000,00 Kč usnesení 408 příloha
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 2 960 000,00 Kč usnesení 409
30/2018 změnu účelu části investiční dotace v příjmové a výdajové části o 500 000,00 Kč usnesení 410
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 405 000,00 Kč usnesení 411
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 000,00 Kč usnesení 412
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 500 800,00 Kč usnesení 413
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 942 800,00 Kč usnesení 414
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 345 700,00 Kč usnesení 415
30/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 42 800,00 Kč usnesení 416
30/2018 Souhlas se Závěrečným účtem hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2017, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2017 a s celoročním hospodařením MČ Praha – Slivenec za rok 2017 usnesení 417 příloha
30/2018 Rozpočtové úpravy č. 3 usnesení 418 příloha
30/2018 Záměr podat žádost o dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu usnesení 419
30/2018 Snížení ceny inzerce ve Sliveneckém mramoru usnesení 420