Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

31. veřejné zasedání zastupitelstva 28. 3. 2022

Program 31. zasedání Zápis z 31. zasedání

31/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 500 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (kap. 10) za účelem Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 (ORG 80483), schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 34/29 ze dne 24. 2. 2022. Rozpis rozpočtové úpravy je uveden v příloze č. 1.
usnesení 379 Příloha
31/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 10 500,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Místní lidovou knihovnu, které schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 34/8 ze dne 24. 2. 2022. Rozpis rozpočtové úpravy je uveden v příloze č. 1.
usnesení 380 Příloha
31/2022 ZMČ schvaluje
Odpisový plán ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 na rok 2022, jehož návrh tvoří přílohu tohoto usnesení.
usnesení 381 Příloha
31/2022 ZMČ schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 na roky 2023, 2024, jehož návrh tvoří přílohu tohoto usnesení.
usnesení 382 Příloha
31/2022 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvků na občanskou vybavenost obce v celkové výši 200 000,00 Kč na základě Smluv o příspěvku na občanskou vybavenost obce.
usnesení 383
31/2022 ZMČ schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemku parc. č. 322/113 v k. ú. Holyně se společností PRE distribuce, a.s. IČO 27376516 jako povinným a společností DREAMLINER, SE IČO 28412010 jako investorem

ZMČ pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

usnesení 384
31/2022 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava havarijního stavu 1.PP bytového domu č.p. 462 v ul. Ke Smíchovu“ – podnikající fyzickou osobu Jaroslav Janáček, IČO: 13829467, se sídlem Trojská 593/140, 171 00 Praha – Troja, jehož nabídka byla v provedeném výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější.

ZMČ pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

usnesení 385
31/2022 ZMČ schvaluje
výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha – Slivenec“ – právnickou osobu Nobur s. r. o., IČO: 25069985, se sídlem Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha – Hostivař, jehož nabídka byla v provedeném výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější,

ZMČ pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

usnesení 386
31/2022 ZMČ schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 ze dne 20. 12. 2021,

ZMČ pověřuje
starostku podpisem dodatku č.1

usnesení 387