Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

32. zasedání zastupitelstva 10. 9. 2018

Program 32. zasedání Zápis z 32. zasedání

32/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky projektové dokumentace „Nástavba pavilonů ZŠ a MŠ Slivenec“ usnesení 427
32/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Dětské hřiště Na louži“ usnesení 428
32/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce polních cest v areálu
Za Okruhem“
usnesení 429
32/2018 Uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 370/1 v k.ú. Holyně usnesení 430
32/2018 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1713, 1770/53, 1770/54, 1654, 1655/1, 1930, 1102/1 a 1952 vše v k. ú. Slivenec usnesení 431
32/2018 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku parc.č. 1167/13, v k. ú. Slivenec usnesení 432
32/2018 Schválení návrhu podmínek pro akci “Polyfunkční dům Slivenec” usnesení 433
32/2018 Bezúplatný převod movitého majetku na ZŠ a MŠ Praha – Slivenec usnesení 434 příloha
32/2018 Odpis inventarizačního rozdílu na účtu 311 a 324 dle příloh usnesení 435 příloha 1
příloha 2
32/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 123 100,00 Kč usnesení 436
32/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 9 000 000,00 Kč usnesení 437
32/2018 Rozpočtové úpravy č. 5 usnesení 438 příloha
32/2018 Stanovení úředně určené místnosti pro uzavírání manželství a dobu pro uzavírání manželství  usnesení 439