Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

34. veřejné zasedání zastupitelstva 29. 6. 2022

Program 34. zasedání Zápis z 34. zasedání

34/2022 ZMČ schvaluje
přijetí darů v celkové výši 41 419,- Kč na základě Darovací smlouvy a na základě pokladního dokladu. Finanční prostředky jsou určeny výhradně na financování kultury. Přehled dárců, čísel smluv a termínů úhrad je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
usnesení 409 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2021 s přílohami a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2021 včetně přijatých opatření k odstranění chyb a nedostatků a souhlasí s celoročním hospodařením MČ Praha – Slivenec za rok 2021 s výhradou.
usnesení 410 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 900 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
usnesení 411 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 15 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
usnesení 412 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 216 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 pro ZŠ a MŠ Praha-Slivenec
usnesení 413 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 110 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny
usnesení 414 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
Rozpočtová opatření dle tab. č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
usnesení 415 Příloha
34/2022 ZMČ nesouhlasí
s žádostí o změnu územního plánu pana Antonína Gondolána, K Homolce, parc. č. 1386/1 a 1386/2, k.ú. Slivenec ze stávajícího LR na PZO.
usnesení 416 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky “Výstavba polyfunkčního bytového domu” – společnost Winning PS – stavební firma s. r. o. (IČO 49436589, se sídlem Křižíkova 290/72, 612 00 Brno) za cenu 88 987 173,79 Kč + DPH, jejíž nabídka byla v provedeném výběrovém řízení ze dne 27. 6. 2022 vyhodnocena jako nejvýhodnější
ZMČ pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
usnesení 417 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvku na občanskou vybavenost obce v celkové výši 386 000,00 Kč na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce.
usnesení 418
34/2022 ZMČ mění
usnesení č. 1/1/2018 ze dne 29.10.2018 následovně:
od 01.07.2022 je starostka MČ Praha – Slivenec neuvolněná pro výkon funkce.
Odměna za výkon neuvolněné funkce starostky Městské části Praha – Slivenec činí 39 771 Kč (66 286 x 0,6) v souladu s ust. § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
usnesení 419
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 570 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy na rok 2022 – podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her
usnesení 420 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 193 400,00 Kč. Jedná se o poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 ve výši 100% podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy
usnesení 421 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 5 000 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022, která je určena na rozvoj sportovní infrastruktury s názvem „Volnočasový areál Za okruhem“
usnesení 422 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 180 500,00 Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny
usnesení 423 Příloha
34/2022 ZMČ schvaluje
připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitní plán, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ ukládá
ÚMČ Praha – Slivenec doručit usnesení zastupitelstva včetně připomínek na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do 30. 6. 2022
usnesení 424 Příloha