Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

35. veřejné zasedání zastupitelstva 18. 7. 2022

Program 35. zasedání Zápis z 35. zasedání

35/2022 ZMČ schvaluje
Uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu č.1 v č.p. 462, ulice Ke Smíchovu , paní Lence Novotné, na základě výběru bytové komise ze dne 21. 6. 2022 za nájemné ve výši 106,- Kč za 1 m2/měsíc pronajaté
plochy od 1. 9. 2022
ZMČ pověřuje
starostku podpisem smlouvy o nájmu
usnesení 425
35/2022 ZMČ schvaluje
výběr TDI na stavbu “Výstavba polyfunkčního bytového domu” pana ing. Jiřího Vodrážku za cenu 50.000,- Kč bez DPH / měsíc, jehož nabídka byla v provedeném výběrovém řízení ze dne 11. 7. 2022 vyhodnocena jako nejvýhodnější
ZMČ pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
usnesení 426
35/2022 ZMČ schvaluje
dodatek č. 1 k SOD č. 47/2022/TAJ mezi MČ Praha – Slivenec a panem Jaroslavem Janáčkem, IČ : 13829467, na dílo „Oprava havarijního stavu 1.PP bytového domu čp. 462“, kterým se navyšuje konečná cena o 282.000,- Kč + DPH na základě skutečně vzniklých víceprací a vícenákladů a dále mění doba plnění do 31.08.2022
ZMČ pověřuje
starostku podpisem dodatku č. 1.
usnesení 427
35/2022 ZMČ dodatečně schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o donášce obědů s paní Šárkou Slavíkovou (IČ: 70545766), kterým se navyšuje úplata za provedení donášky na 800,- Kč/den včetně DPH od 18. 6. 2022. Dodatek je uzavřen na dobu určitou do 31.12.2022.
usnesení 428