Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

4. veřejné zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019

Program 4. zasedání Zápis z 4. zasedání

4/2019 Souhlas s prodejem pozemku parc.č. 1286, k.ú. Slivenec usnesení 34
4/2019 Souhlas s koupí pozemku parc.č. 1767/80, k.ú. Slivenec usnesení 35
4/2019 Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na údržbu zeleně usnesení 36
4/2019 Souhlas s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k FIT parku, umístěné na pozemku par. č. 1849, k.ú. Slivenec usnesení 37
4/2019 Nesouhlas se změnou využití části pozemku parc. č. 1765/11 k. ú. Slivenec usnesení 38
4/2019 Polyfunkční dům Slivenec usnesení 39
4/2019 Souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti uložení podzemního kabelového vedení k pozemku parc.č. 222/53, k.ú. Slivenec usnesení 40
4/2019 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Slivenec na roky 2020-2021 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 usnesení 41 příloha 1
4/2019 Schválení aktualizovaných podmínek grantového řízení MČ Praha – Slivenec usnesení 42 příloha 1
příloha 2
příloha 3
příloha 4
4/2019 Vyhlášení II. kolo účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2019 usnesení 43
4/2019 Schválení dokumentu „Roční plán zlepšování projektu Zdravá města a místní Agendy 21 v roce 2019“ usnesení 44 příloha
4/2019 Schválení dokumentu „Výroční zpráva projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec a místní Agendy 21 za rok 2018“ usnesení 45 příloha
4/2019 Souhlas s uzavřením smluv na DPP od 26. 2. 2019 s neuvolněnými zastupiteli usnesení 46
4/2019 Schválení rozpočtových úprav č. 1 usnesení 47 příloha
4/2019 Schválení záměru vypsání konkursního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Praha – Slivenec usnesení 48
4/2019 Schválení nového Organizačního řádu Úřadu městské části Praha – Slivenec usnesení 49 příloha 1
příloha 2
4/2019 Schválení vzniku pracovního místa asistentky v rámci ÚMČ Praha – Slivenec. usnesení 50
4/2019 Schválení celkového počtu zaměstnanců městské části zařazených do úřadu městské části a do zařízení městské části bez právní subjektivity v počtu 14 osob. usnesení 51
4/2019 Souhlas s opravou formální chyby ve schváleném rozpočtu na rok 2019 usnesení 52
4/2019 Revokace usnesení č. 260/15/2008 a schválení Ceníku na pronájem zasedací místnosti MČ Praha – Slivenec usnesení 53
4/2019 Odvolání z funkce předsedkyně a členky finančního výboru, z funkce místopředsedkyně a členky finančního výboru a z funkce členky finančního výboru usnesení 54
4/2019 Odvolání z funkce předsedy a člena kontrolního výboru a z funkce členky kontrolního výboru usnesení 55
4/2019 Volba finančního výboru usnesení 56
4/2019 Volba předsedy kontrolního výboru usnesení 57
4/2019 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zasedací místnosti v budově úřadu MČ usnesení 58