Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

5. veřejné zasedání zastupitelstva 1. 4. 2019

Program 5. zasedání Zápis z 5. zasedání

5/2019 Uzavření nájemní smlouvy se společností Mediciman, s.r.o., usnesení 59
5/2019 Uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2009 se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., usnesení 60
5/2019 Uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 315 s panem Ivo Zemanem usnesení 61
5/2019 Uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 315 s paní Lenkou Lochmanovou usnesení 62
5/2019 Uzavření nájemní smlouvy s paní Andreou Krenželokovou usnesení 63
5/2019 Revokace usnesení č. 19/3/2018 ze dne 17. 12. 2018 usnesení 64
5/2019 Účetní závěrka MČ Praha – Slivenec za rok 2018 včetně jejích příloh usnesení 65 příloha 1
příloha 2
příloha 3
5/2019 Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha – Slivenec za rok 2018 včetně jejích příloh usnesení 66 příloha 1
příloha 2
příloha 3
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 11 200,00 Kč Místní lidová knihovna usnesení 67
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 9 944 100,00 Kč ZŠ a MŠ usnesení 68
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 198 200,00 Kč ZŠ a MŠ usnesení 69
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 14 824 200,00 Kč nevyčerpané prostředky z roku 2018 usnesení 70
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 15 000 000,00 Kč akce MČ usnesení 71
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 171 500,00 Kč platy ZŠ a MŠ usnesení 72
5/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 225 000,00 Kč podíl z automatů usnesení 73 příloha
5/2019 Nesouhlas se změnou využití pozemků parc. č. 1183/1 a 1183/2 v k. ú. Slivenec, usnesení 74
5/2019 Uzavření souhlasného prohlášení duplicitních vlastníků usnesení 75
5/2019 Uzavření souhlasného prohlášení duplicitních vlastníků usnesení 76
5/2019 Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva usnesení 77
5/2019 Záměr rekolaudace nebytového prostoru v čp. 315 usnesení 78
5/2019 Záměr směnit část pozemku parc.č. 140/1, k.ú. Holyně o výměře 9 m2 za část pozemku parc.č. 318/1, k.ú. Holyně o výměře 31m2 usnesení 79