Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY 2017 – VOLBY PS PČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V MČ PRAHA-SLIVENEC

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Jak probíhaly volby? Účast jsme měli o 6% vyšší než celopražský průměr! A to měla Praha nejvyšší účast ze všech krajů republiky!

Děkujeme všem občanům za účast ve volbách.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. 5. 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech:

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a

v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

O přenosnou volební schránku může volič požádat do 19. října 2017 na Úřadu městské části Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, Praha 5 u paní Růžičkové, tel.: 251 818 044.

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 05. 10. 2017.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. 10. 2017 do 16.00 hodin.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu.

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.