Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2010

Sázení stromů – 23. 10. 2010

V sobotu 23. října se uskutečnilo na Obecní louce sázení stromů a keřů. Děkujeme všem, asi 60 občanům a dětem, kteří se sázení zúčastnili a přispěli tak svojí prací k úspěšnému zakončení akce a k zvelebení okolí Slivence i Holyně. Louka byla vybudována na pozemku městské části Praha Slivenec ve spolupráci s nadací VIA z větší části z finančních prostředků, získaných z grantu ČSOB a Poštovní spořitelny. Výsadba byla spojena se slavnostním otevřením naučné stezky Slivenecký mramor, orientačním závodem pro malé děti pěšky a na kole a prezentací projektů žáků ZŠ Slivenec. Po dokončení výsadby, kolem 14,00 hod. paní starostka s dětmi louku slavnostně otevřela, poté byla uspořádána malá oslava s opékáním buřtů, sladkostmi, nápoji a přípitkem. Nákup stromů a sazenic a pomoc při výsadbě zajistil pan Vraný, dovoz pan Fořt, pracovníci údržby pomohli s dovozem sazenic a nářadí na pole a s technickým zajištěním akce. S hloubení m jam pro velké stromy pomohla firma pana Janáčka. Posekání plevele zajistil pan Šimáček a odpočivnou sestavu a koš vyrobilo tesařství Slavík.

Podle projektu bylo na louce koncem roku 2009 vysázeno několik skupinek stromů, v jarním termínu dvě skupiny keřů, s jejichž výsadbou pomohla škola, potom byla louka zbavena plevelů a oseta osivem květnaté louky. V podzimním termínu bylo vysázeno přibližně 90 stromů a dalších asi 200 keřů. Teď zbývá vyměnit stromy z loňského roku, které se neujaly a v případě, že nebude pršet, zalévat a zalévat. Na jaře příštího roku by se mělo ukázat, jak se ujalo osivo, a v dalším roce by se louka měla zaskvět v plné kráse. Doufáme, že se vše podaří, stromy se ujmou a v okolí naší obce budeme moci opět spatřit květnatou louku jako za časů našich babiček. Chceme ještě na louce zřídit bezpečné kamenné ohniště a věříme, že se louka stane cílem vašich procházek nebo příjemného zastavení turistů na cestě do Českého krasu.

Odkaz: Sázení 01 – Sázení 13


Vyhodnocení ankety o nejdůležitějších problémech obce – červen 2010

TOP 10 problémů vzešlých z květnového Fóra bylo následně ověřeno Anketou v průběhu června. Anketní lístky byly vytištěny a rozneseny každému popisnému číslu v Praze – Slivenci.
Jelikož občané dotazníky stále nosili a posílali, prodloužili jsme termín ukončení akce na 30. 6. 2010. Cílem bylo ověřit, zda desatero problémů, které definovali účastníci Fóra zdravého města, opravdu cítí i ostatní obyvatelé Slivence a Holyně jako TOP 10 problémů.

Celkem bylo vytištěno a rozneseno 1100 dotazníků, zároveň byl dotazník poslán na e-mailové adresy zaregistrovaných účastníků. Na anketu jsme upozornili i v Mramoru. Vrátilo se nazpět 149 vyplněných dotazníků, tedy rekordní počet. Dotazníky byly brány jako platné v případě, že ze základní TOP 10 byly vybrány 2 problémy, mohl být uveden i další problém nebo vybráno z dalších uvedených problémů, ten byl zaznamenán jako další, ale neplatný. Všechny zaškrtané problémy z neplatných dotazníků (bylo zaškrtáno více než 2 problémy z TOP 10) byly přičteny k neplatným hlasům.

Celkem dotazníků :149
Platných dotazníků : 142  s  284 platnými hlasy  a 26 neplatnými
Neplatných dotazníků : 7  s  45 neplatnými hlasy
Celkem neplatných hlasů – připomínek a návrhů : 45+26 =71

Odkaz: Anketa leták, Anketa výsledky


Fórum zdravého města – 12. 5. 2010

Fórum se uskutečnilo na základě rozhodnutí vedení naší MČ zapojit se do Národní sítě zdravých měst (NSZM) a podpořit tak udržitelný rozvoj v naší městské části. NSZM je součástí celosvětového hnutí, které podporuje zkvalitnění veřejné správy a udržitelný rozvoj. Fórum je veřejná diskuse vedení a zástupců úřadu se širokou veřejností o společných plánech rozvoje obce a je ověřeným komunikačním nástrojem pro zlepšování místních podmínek k životu.
Cílem fóra občanů bylo naformulovat v sedmi oblastech největší problémy vnímané občany a následným hlasováním specifikovat 10 největších problémů obce. Tyto problémy, které budou následně ověřeny anketou pro všechny občany, budou podkladem pro vytvoření komunitního „Plánu zdraví a kvality života“ v MČ Slivenec.

Fórum se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu, kde jsme se pokusili vytvořit neformální prostředí pro komunikaci. Starostka Jana Plamínková akci uvedla a zároveň prezentovala dosavadní úspěchy a akce podporující udržitelný rozvoj naší MČ (zlepšení komunikace s občany, úspory energie, zvyšování podílu zeleně atd.). Celou akci dále moderoval a řídil ředitel NSZM ČR pan Petr Švec.

Sešlo se 30 občanů, kteří se pokusili u kulatých stolů, rozdělených podle jednotlivých oblastí (životní prostředí, doprava, vzdělávání, sport a zdravý životní styl, bezpečnost a prevence kriminality, občan – úřad – informovanost, sociální oblast a kultura, územní rozvoj a infrastruktura), specifikovat naléhavé problémy v zadané oblasti a z nich dva až tři zvolit jako nejdůležitější. Tyto vybrané problémy potom zástupce každého stolu prezentoval před všemi přítomnými, ti je odsouhlasili, případně doplnili, poté byly zapsány na hlasovací archy. Každý z účastníků dostal dva barevné lístky (hlasy), které mohl nalepením přiřadit k preferovaným problémům. Hlasy byly sečteny a vyhodnoceno pořadí problémů.

Odkaz: Fórum plakát, Fórum výsledky


Projekt „Obecní Louka za okruhem” – 20. 1. 2010

Na úvodní schůzce 20.1.2010 paní starostka představila projekt „Obecní louka za okruhem“. Na schůzce se projednávaly jednotlivé připomínky projektu a padaly i první návrhy na pomoc při realizaci projektu. Na schůzce se v hrubých rysech začala budovat realizace celého projektu.

Na další schůzce komise MA 21, která se uskutečnila 6.10.2010 byly konkrétně rozpracovány jednotlivé úkoly dle nashromážděných nabídek. Bylo domluveno organizační zajištění akce „Sázení stromů na obecní louce“.

Odkaz: Zápis ze schůzky 2010_01_20, Zápis ze schůzky 2010_10_06,