Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2014

Rozsvěcení vánočních stromů – listopad 2014

Městská část organizuje celou akci zahájení adventu, zajistila vánoční strom a jeho ozdobení, instalaci betlému od slovenských řezbářů, osvětlení a rozsvícení stromu.
Místní autodopravce zdarma zajistil převoz stromu a jeho postavení.
Společnost Eltodo zajistí instalaci osvětlení i ozdob v horních částech stromu ve Slivenci i Holyni.
Lesy Praha dodaly strom do Holyně.
Základní škola zajistí doprovodný program Adventní dílny v ZŠ – tvorba adventních věnců, betlému, vánoční dekorace a pečení perníčků. Při rozsvícení stromu prezentuje svůj program.
RC Pecka v sobotu organizuje Adventní dílnu – výrobu adventních věnců.
Klub Švestka instaloval vernisáž vánoční výstavy v holyňské kapli a doprovodný program při rozsvícení stromu ve Slivenci.
Místní občan věnoval městské části vánoční strom na sliveneckou náves.


Komunitní plánování „Další rozvoj Slivence – co nám zde schází?“ – listopad 2014

Komunitní plánování s občany bylo připraveno v souvislosti s novým volebním obdobím a zapojením občanů do spolurozhodování samosprávy. Po úvodním přivítání občanů koordinátor omluvil nepřítomnost paní starostky jako odpovědného politika a uvítal zástupkyně starostky paní Ing. Strauchovou a Mgr. Kudlákovou, které se zúčastnily schůzky jako představitelky obce a zároveň jako občanky obce.  Poté navrhnul přítomným diskutovat na téma dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a investiční výstavby, případně na jiná témata.

·        Dopravní obslužnost. Aktuálním tématem v horizontu nového volebního období je prodloužení tramvajové trati do Holyně. Byl představen aktuální stav situování trasy a současný stav řízení. Téma bylo široce diskutované, občané poukazovali na přínosy pro obec, ale i značné obavy z negativních dopadů. Zejména vyzdvihovali zvýšený dopravní ruch a obavy z nárůstu výtržnictví a výskytu problémových občanů vykázaných na konečné zastávce z tramvaje. Závěrem diskuse bylo jednoznačně deklarováno, že obec má činit kroky k podpoře budování prodloužení trasy tramvaje, ale současně prosazovat zájem občanů na nezvyšování dopravní zátěže intravilánu osobními auty. Jednoznačně chtějí občané podporu vybudování sběrného parkoviště u konečné zastávky a pěší propojení se Slivencem. Dalším diskutovaným tématem byl stav komunikací, chodníků, resp. jejich absence. Občanům byla podána informace o schválené rekonstrukci komunikace K Holyni a její technicko stavební vybavení. Z diskuze vyplynula touha občanů nejen pokračovat v rekonstrukcích chodníků (Ke Smíchovu, K Lochkovu, ale i budování pěších stezek. Občané vnímají jako negativní jev postupně mizící propojovací stezky mezi zastavěnými oblastmi a přírodou, konkrétně od ulice V Lipkách. Zároveň cítí potřebu vybudování pěšího bezpečného propojení s Barrandovem chodníkem. V oblasti infrastruktury lidem schází dobudování veřejného osvětlení.

·        Občanská vybavenost. Na téma občanské vybavenosti jsme zjistili, že občané preferují spíše drobnější živnostníky např. pekárnu a prodejnu s potravinami. Velmi pozitivně hodnotí probíhající projekt zřízení ordinace lékařů (dospělý i dětský) a „minilékarnu“. Pokud by komerční sektor plánoval vybudování těchto či podobných provozoven, městská část takovou aktivitu podpoří. Z debaty dále vyplynulo, že jsou i některé problémy s aktivním vyžitím teenagerů. Vzhledem k absenci vhodného prostoru pro jejich aktivity dochází k negativnímu jevu, kdy jsou jiní občané omezováni na svých zájmech hlukem, hlasitou hudbou a nepořádkem. V tomto bodě došlo k naprosté shodě diskutujících. V této oblasti občané rovněž uplatnili zájem na vybudování relaxační oddechové zóny, občanům zde chybí.

·        Investiční výstavba. Pozitivním zjištěním bylo, že se občané ztotožnili se současně probíhajícími investičními záměry obce. Jako velmi negativní jev naši občané vnímají investiční záměry v sousedním katastrálním území Hlubočep. Zbudování stožáru mobilního operátora v těsné blízkosti hranice katastru vnímají jako zátěž ohrožující jejich zdraví a snižující reálnou hodnotu jejich pozemků. Je to tím, že na naší straně je zástavba rodinných domků až na hranici katastru, kdežto na hlubočepské straně je v těsné blízkosti územním plánem schválená nerušící výroba. Navíc se v minulosti některé parcely zeleně „přeměnily“ na toto využití. Naši občané oprávněně žádají, aby radnice v maximální míře prosazovala zájmy našich občanů při povolování výstavby v sousedním katastru při společné hranici. Jejich oprávněné zájmy jsou nepřipustit na našich místních komunikacích zvyšování provozu zejména nákladní dopravy v souvislosti s průmyslovým využíváním těchto ploch. Zároveň prosazovat výškovou regulaci zástavby tak, aby urbanisticky korespondovala se současnou zástavbou na naší straně hranice. Problém je o to palčivější, že je velmi problematické zasahovat do kompetencí jiné městské části. Nicméně je to problém velmi výrazný, je to zájem mnoha občanů této poměrně rozsáhlé lokality zejména „starousedlíků“. Protože občané chápou problematiku kompetencí jednotlivých městských částí, navrhovali prosazovat změnu územního plánu s cílem zachování zeleně a případně prosazovat dohodu o změně hranic katastrálních území a po vzájemné dohodě upravit výměnami pozemků hranice tak, aby nebyly ohrožovány oprávněné zájmy našich občanů.


Slivenecký hafík – květen 2014

Opět po roce a půl jsme zorganizovali přehlídku psích mazlíčků a jejich dovedností. Tentokrát se soutěžilo v kategoriích: velký pes, malý pes a pes s dětským doprovodem. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly poháry a zvláštní cena pro nejmladšího a nejstaršího psa. Pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže a psí pamlsek. Městská část ustanovila a koordinovala práci realizačního týmu, zajistila inscenaci soutěže a úklid.
Barrandovský veterinář pan doktor Vácha poskytl bezplatně veterinární dozor nad celou soutěží, připraven byl i na drobná ošetření úrazů během soutěží, pamlsky a některé soutěžní prvky zajistili místní podnikatelé.
Základní škola poskytla pozemek ke konání soutěže, elektřinu pro ozvučení soutěže, vodu pro psí závodníky a její zástupci jako členové realizačního týmu pomohli s inscenací soutěže. Škola zajistila diplomy.


Velikonoční jarmark – duben 2014

Letošní velikonoční jarmark se nesl v duchu podtitulu akce Zapomenutá řemesla. Obec zajistila PR celé akce, zorganizovala ukázky řemesel, která se váží k svátkům jara, ale pomalu se již vytrácí z povědomí doby. O to víc byla tato řemesla atraktivní podívanou pro návštěvníky jarmarku. Ti mohli vyzkoušet lidové techniky jako pletení pomlázek, malování kraslic a ti nejmenší měli připravenou cukrářskou dílnu.
Místní kavárna připravila cukrářskou dílnu pro děti, místní vinotéka připravila zajímavé občerstvení netradičních nápojů.  se do projektu zapojila poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje nevyhovující nebo zcela zničené knížky.
Rodinné centrum Pecka připravilo velikonoční výtvarné dílny, slivenecký klub Švestka velmi zajímavě vyzdobil okolí akce kraslicemi na všech stromech. Obě organizace měly společný stánek s ukázkami své tvorby.


Projekt „Dejme život knize“ – leden 2014

Projekt vzniknul jako nápad dát knihám druhou šanci, druhý život. Vždyť kniha je nejen hodnotnou věcí, ale je to nosič kulturního dědictví. Proč se o její bohatství nepodělit s ostatními, kteří třeba nemají možnost právě tuto knihu sehnat. Zrovna tak mohu touto formou najít titul, který mne obohatí, nadchne a o kterém jsem neměl ani tušení, že existuje. Právě proto vzniknul tento projekt. Byly stanoveny 4 lokality realizace – úřad, kavárna, klub seniorů a klub Švestka. S odstupem času je evidentní, že se nápad „chytil“ a veřejnost zaujal. Dnes projekt funguje samoregulačně, knížky se obměňují, některé definitivně nalezly nové majitele, čtenáře. Koordinátor zastává funkci supervizora pro dohled nad fungováním jednotlivých lokalit projektu včetně lokality na úřadu.
Místní kavárna se do projektu zapojila poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje nevyhovující nebo zcela zničené knížky.
Klub Švestka a Klub seniorů rovněž vyhradili prostory pro realizaci projektu. Scházející se návštěvníci těchto klubů velmi pozitivně hodnotí projekt a aktivně se angažují v jeho realizaci.


Slivenecký masopust – leden 2014

Městská část tradičně zajistila celou organizaci slavnosti. Počínaje kulturními vystoupeními, stánkovými prodeji, sponzoring a konče zajištěním bezpečnosti. Zejména se dbalo na vyváženost slavnosti s ohledem na tradice masopustních slavností.
Místní podnikatelé zejména z oblasti gastronomie připravili pro celou slavnost ochutnávky svých produktů a pohoštění pro účastníky. Byly připraveny zabijačkové pochoutky místního řezníka, občerstvení u vinotéky, a závěrečné posezení v restauraci U Knotků.
Rodinné centrum Pecka a klub Švestka připravili ukázky své rukodělné tvorby a zhotovili některé masky pro účastníky.  Aktivně se zapojili do organizace celé slavnosti.