Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Čestná uznání

Návrh na udělení Čestného uznání MČ Praha-Slivenec stažení ve formátu Docx

Pravidla pro návrhy a schvalování ocenění významných občanů MČ Praha-Slivenec


Udělená ocenění

2022 – pan Petr Linha a pan Bohumil Slavík

Čestná uznání Městské části Praha – Slivenec za rok 2022 byla udělena panu Petru Linhovi a panu Bohumilu Slavíkovi. Čestné uznání je udělováno ve Slivenci od roku 2015, a to na základě návrhů občanů a po schválení zastupitelstvem. PAN PETR LINHA okamžitě a nezištně nabídl útočiště dvěma maminkám a čtyřem malým dětem, které utekly před válkou na Ukrajině, a projevil tak konkrétní a velkorysý projev občanské solidarity. Nejenže pomohl výše jmenovaným uprchlíkům řešit složitou životní situaci a hmotnou nouzi, ale zároveň umožnil, aby Slivenecký klub Švestka a Rodinné centrum Pecka mohly v uvolněných prostorách obnovit pravidelné kurzy i jednorázové akce pro děti i dospělé, včetně největší kulturní akce u nás – hudebního festivalu Slivenecké letnice. PAN BOHUMIL SLAVÍK dlouhodobě, poctivě a kvalitně poskytuje služby pro obyvatele Slivence. Jeho podnikání je příkladné. Kromě svého oboru je vášnivým rybářem a na základě svých celoživotních zkušeností se v průběhu let 2021-22 pečoval nezištně o rybník v centru Slivence. Věnoval svůj čas, energii a prostředky ke zkvalitnění vody v rybníce. Jeho aktivita a nasazení ve prospěch zlepšení veřejného prostranství jsou vzorem pro ostatní.


2021 – Ocenění pro zakladatelky Rodinného centra

Byla jsem tomu opravdu ráda, když se mi na stole objevily dva návrhy na ocenění Sliveneckého občana 2021, a to pro Editu Šimkovou a Doru Polákovou. S oběma navrženými dámami úzce spolupracuji dlouho a vím velmi dobře kolik energie a času dávají již dlouhou řadu let do fungování komunitního života ve Slivenci. Edita a Dora založily, tuším v roce 2009, Rodinné centrum Pecka, samy tehdy ještě na mateřské dovolené. Začaly organizovat setkávání maminek, první kurzy a workshopy. Obě také stály v r. 2011 u zrodu Sliveneckého Klubu Švestka, zapojily se do realizačního týmu Klubu a vedle toho se staly lektorkami. Mgr. Edita Šimková vede řadu let výtvarné kurzy pro děti a vybudovala keramickou dílnu, kde vede kurzy pro školáky i pro dospělé. Věnuje se také seniorům. Každoročně připravuje vánoční výstavu v Galerii Kaple Holyně a podílí se i na výstavách fotografických. Mgr. Dora Poláková lektoruje kurzy španělštiny pro dospělé a během let se z jejích frekventantů stali nejen dobří španělštináři, ale především dobří přátelé. Obě dvě kolem sebe šíří pozitivní a přátelskou atmosféru, jsou obětavé, zodpovědné, pracovité a laskavé. Zapojují se aktivně i do kulturních akcí městské části. A ačkoliv jejich děti již RC nenavštěvují, obě působí v rodinném centru stále. Ocenění a poděkování jim patří plným právem.


2020 – Ing. Simona Strauchová, Mgr. Irena Liscová a Jiří Görgl

Paní Ing. Simona Strauchová
Za mimořádný přínos k rozvoji Slivence. Svým velkým nasazením ve funkci místostarostky se zasloužila o rozvoj Slivence, zejména v oblasti výstavby. Ve funkci pracovala v letech 2006 – 2018.

Paní Mgr. Irena Liscová
Za mimořádný přínos v oblasti školství. V naší škole pracuje přes 30 let a díky výjimečnému osobnímu přístupu ke své profesi učitelky a individuálnímu pohledu na každého žáka se stala vzorem několika generacím sliveneckých dětí. Dětem se nezištně věnuje také ve volném čase.

Pan Jiří Görgl
Za dlouhodobě poctivé, kvalitní a spolehlivé služby pro obyvatele Slivence a příkladný přístup k podnikání.

 


2019 – Jaroslava MarkováPamětní list

Rádi bychom jménem sliveneckých rodičů navrhli paní Jarku Markovou K Rozvodně 429/20 na ocenění “Čestné uznání MČ Praha-Slivenec”. Vede nás k tomu přesvědčení, že právě paní Jarka Marková si zasluhuje ocenit za svou práci se sliveneckými dětmi, nejen jako vedoucí turistického kroužku, ale i záchranářského kroužku, a dále pro její příspěvek ke kulturnímu chodu obce a pozvednutí občanského života ve Slivenci. Paní Jarka Marková se ve svém volném čase věnuje našim dětem, které ji mají velmi rády, připravuje a podílí se na společenských akcích pro celé rodiny a její nápady a vitalita jsou pro nás ostatní inspirací.

Nominace paní Jarky Markové je možnost, jak alespoň minimálně poděkovat člověku, který ostatní lidi spojuje, a díky kterému se nám všem ve Slivenci žije lépe.

 


2018 – Šárka SlavíkováPamětní list

Paní Šárka Slavíková rozváží obědy ve Slivenci a v Holyni již dlouhých 20 let. Za tu dobu si ji občané nejen oblíbili, ale několika z nich i zachránila život. Její citlivý pečovatelský přístup ke starším občanům, a hlavně její ochota s jakou přistupuje k jejich přáním a potřebám, je nezměrná.
Každý den, v zimě i v létě – za jakéhokoli počasí, přiváží pravidelně ve stejnou dobu oběd lidem, kteří nemají možnost nebo ani sílu si uvařit. Přidá dobré slovo, tu a tam něco vyřídí, zařídí i nakoupí, i když to není v náplni její práce. Není žádná sociální pracovnice, a přesto je dle občanů, někdy i mnohem fundovanější. Myslíme si, že není v Městské části Praha – Slivenec občan, který by o ní někdy řekl křivé slovo. Naopak, paní Slavíkovou mají všichni rádi a vyznamenání si zcela jistě zaslouží.

 


2017 – Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., a paní Jana BílkováPamětní list a Pamětní list

Významný český fyzioterapeut, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.,již mnoho let navrací zdraví lidem.
Přes svou enormní vytíženost si ale najde čas na naše místní akce ve Slivenci. Zastupitelé MČ Praha – Slivenec si také velmi váží vstřícnosti pana Koláře a jeho ženy při jednání větší prostupnosti Slivenec přes jejich pozemek, který vlastní.

Pro udělení čestného uznání za rok 2017 si dovoluji navrhnout paní Janu Bílkovou za obětavou celoroční péči o květiny v centru, které zdobí sliveneckou náves a její okolí i ve velmi horkých dnech.

 


2016 – Irena KrejčováPamětní list

Paní Irena Krejčová působí od roku 2009 jako knihovnice slivenecké veřejné knihovny. Pod jejím vedením se knihovna proměnila v moderní komunitní centrum.
Paní Irena Krejčová se věnuje nejen modernizaci knihovny, aktualizaci knižního fondu, ale především dlouhodobě působí svými nadstandardními aktivitami na děti, mládež i dospělé ve smyslu budování občanské společnosti ve Slivenci.
Dlouhodobě vede Klub seniorů Slivence a Holyně, spolupracuje se základní sliveneckou školou, Klubem Švestka, organizuje čtenářské besedy pro děti, autorská čtení pro dospělé, výlety pro seniory, osvětové besedy a výstavy. Pracuje v sociální komisi MČ Praha-Slivenec a je vždy připravena naslouchat a pomoci potřebným. Na většinu těchto svých mimořádných aktivit věnuje svůj volný čas.
Pozitivním a tvůrčím přístupem působí kladně nejen na čtenáře, ale celkově na celé své okolí. Její osobnost je vzorem pro ostatní.

 


2015 – Petra a Daniel SiganoviPamětní list

Manželé Siganovi se dlouhodobě podílejí na zušlechťování městské části Praha-Slivenec. Obětavě a nezištně se ve volném čase věnují dětem a mládeži. Organizují pro ně nejrůznější aktivity, vedou zdravotnický a modelářský kroužek. Pomáhají při nejrůznějších charitativních sbírkách (ČČK, Tříkrálová sbírka, plnění vánočních přání, atd.). Ve spolupráci se sliveneckou farností organizují Noc kostelů, podílejí se opravách okolí kostela i obnově budoucí fary křižovníků. Neváhají kdykoli ochotně věnovat svůj čas a energii pro pomoc ostatním. To vše činí s nebývalou samozřejmostí, nasazením, s radostí. Konají mlčky, neočekávají žádnou odměnu. Svým každodenním působením v obci jsou významným přínosem pro budování občanské společnosti a vzorem ostatním.