Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY

V Ústavě České republiky je jako jediný orgán obce zakotveno zastupitelstvo obce, které obec samostatně spravuje a rozhoduje o věcech samosprávy. Zastupitelstvo obce je kolegiální orgán, který se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva a to na čtyřleté funkční období. Jiným způsobem než zvolením nelze člena zastupitelstva ustanovit.

Volit a být volen do zastupitelstva obce má právo každý občan ve své obci, který je starší 18 let a má občanství České republiky, případně je občanem jiného státu s přihlášeným trvalým pobytem v obci dle mezinárodní smlouvy. Každý občan má právo a možnost bez jakýchkoliv rozdílů tj. bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení, se podílet na vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců a také volit a být volen v pravidelných volbách, jež se budou konat na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva, tajným hlasováním zabezpečujícím svobodu hlasování.

Volby do zastupitelstva obcí vyhlašuje Prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich zahájením. Stávající zastupitelstvo obce svým usnesením stanoví, počet členů zastupitelstva obci na následující volební období, a to nejpozději do 85 dnů před volbami. (Jelikož jsou volby dvoudenní tak se lhůta počítá od prvního dne voleb. Tato lhůta 85 dnů platí pro všeobecné volby, nikoliv pro volby dodatečné, opakované či nové volby.) Stanovený počet členů zastupitelstva platí po celé volební období.

Určený počet členů zastupitelstva ovlivňuje počet kandidátu na kandidátní listině každé volební strany. Na kandidátní listině může být nejvýše tolik kandidátů, kolik je voleno členů do zastupitelstva. V obcích do deseti tisíc obyvatel má stanovením členů zastupitelstva vliv na to, zda bude v obci zřízena rada obce. Je-li zastupitelstvo obce pod hranicí patnácti členů, obecní rada se nezřizuje.

Mandát člena zastupitelstva obce je vázaný jen na zvolenou fyzickou osobu, to znamená, že mandát vykonává osobně a nemůže ho na nikoho delegovat. Výkonem mandátu se rozumí účast a hlasování na jednání orgánů obce, ve kterém je jejich členem. Při výkonu svého mandátu není člen zastupitelstva vázán žádnými příkazy své strany, za kterou kandidoval a ani pokyny od voličů. Je vázán pouze slibem, který složil a vlastnoručně podepsal.

Výkon mandátu člena zastupitelstva je výkonem veřejné funkce. Výkonem veřejné funkce člena zastupitelstva je plnění povinnosti vyplývajících z funkce, která je určena funkčním obdobím a obsazována na základě přímé volby.