Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Kolaudace, přidělení popisného čísla 

Informace o změně v postupu při přidělování čísel popisných

V souvislosti s přijetím zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, došlo opakovaně k novelizaci stavebního zákona, zejména jeho § 121. V tomto ustanovení v odst. 1 je stanovena mimo jiné nová povinnost stavebníka předložit stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby dle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa. Obsah těchto pojmů je stanoven ve výše citovaném zákoně o základních registrech následovně:

  • dle § 29 odst. 1 písm. d) zák. č. 111/2009 Sb. je adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu
  • dle § 32 odst. 5 zák. č. 111/2009 Sb. je definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu. V tomto geometrickém plánu vyznačí údaje dle zák. č. 111/2009 Sb. tj. adresní místo (zjednodušeně místo vstupu do domu) a definiční bod stavby (bod vyznačený přibližně v těžišti – středu stavby).

V § 121 odst. 2 stavebního zákona je pak stanovena nová povinnost pro stavební úřady, a to v tom smyslu, že pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, vyzve písemně stavební úřad po předložení podkladů uvedených v § 121 odst. 1 stavebního zákona příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. O přidělení čísel tak již nežádá stavebník, ale nově stavební úřad, který následně bude stavbu, včetně čísla popisného, definičního bodu a adresního místa vnášet do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Z tohoto důvodu budou stavebníci vyzýváni, aby k závěrečné kontrolní prohlídce staveb dokládali nově 2x geometrický plán. V jednom vyhotovení budou povinně vyznačeny adresní místo a definiční bod (viz. výše), druhé vyhotovení bude přílohou žádosti o přidělení čísla popisného, kterou bude stavební úřad zasílat odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy.

Povinnost nechat si vyhotovit tabulku s přiděleným číslem popisným (případně evidenčním nebo orientačním) a označit jím budovu dle platných předpisů, zůstává i nadále povinností stavebníka, případně vlastníka budovy. Rovněž povinnost vlastníka stavby, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí, vnést ji do této evidence, není výše uvedenými ustanoveními dotčena.